Novinky v technické normalizaci – duben 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 20816-3 (01 1412)
kat. č. 516931
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 3: Průmyslové stroje se
jmenovitým výkonem nad 15 kW a provozními otáčkami mezi 120 r/min
a 30 000 r/min; Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10816-3 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 3:
Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi
120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ; Vydání: Únor 2010
ČSN ISO 7919-3 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 3:
Průmyslová soustrojí; Vydání: Únor 2010

ČSN ISO 14839-5 (01 1482)
kat. č. 516807
Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky –
Část 5: Dosedací ložiska; Vydání: Duben 2023

ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063)
kat. č. 516891
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased
array zařízení – Část 1: Přístroje; (idt ISO 18563-1:2022); Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array
zařízení – Část 1: Přístroje; Vyhlášena: Březen 2023

ČSN EN 1491 (13 5804)
kat. č. 516795
Armatury budov – Pojistné ventily pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavky;
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN ISO/IEC 27002
(36 9798)
kat. č. 516470
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Opatření
informační bezpečnosti; (idt ISO/IEC 27002:2022); Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO/IEC 27002
(36 9798)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření
bezpečnosti informací; Vydání: Září 2014

ČSN EN 10357 (42 0267)
kat. č. 516870
Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické
korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl; Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10357 (42 0267) Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické
korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN 15094 (43 3011)
kat. č. 516950
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě
s hladkými válci pro válcování za studena; Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými
válci pro válcování za studena; Vyhlášena: Listopad 2022

ČSN EN ISO 8330 (63 5402)
kat. č. 516799
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Slovník; (idt ISO 8330:2022);
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8330 (63 5402) Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami – Slovník; Vyhlášena: Říjen 2022

Změny ČSN

ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805)
kat. č. 516880
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv;
Vydání: Prosinec 2012
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

ČSN EN 12067-2 (06 1809)
kat. č. 516881
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva
a spotřebiče plynných paliv – Část 2: Elektronické provedení; Vydání: Prosinec 2004
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830)
kat. č. 516882
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče
plynných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů;
Vydání: Září 2014
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

ČSN EN 60079-25 ed. 2
(33 2320)
kat. č. 516732
Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy;
Vydání: Červen 2011
Změna Z1; Vydání: Duben 2023

Opravy ČSN

ČSN 07 8304
kat. č. 516915
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022
Oprava 1; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13480-5/A2 (13 0020)
kat. č. 516955
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Duben 2022
Oprava 2; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN ISO 7465 (27 4081)
kat. č. 516808
Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T;
Vydání: Leden 2009
Oprava 1; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

ČSN EN 656 (07 5327) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Kotle provedení B s jmenovitým
tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW; Vydání: Září 2000;
Zrušena k 2023-05-01

ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 1: Oceli specifikované
v evropských normách; Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

ČSN EN 1503-2 (13 3022) Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 2: Oceli nespecifikované
v evropských normách; Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

ČSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 3: Litiny specifikované
v evropských normách; Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

ČSN ISO 4309 (27 0056) Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování; Vydání: Červen 2011;
Zrušena k 2023-05-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17666 (01 0668)
kat. č. 516605
Údržba – Inženýrství údržby – Požadavky; EN 17666:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 22361 (01 2307)
kat. č. 516611
Bezpečnost a odolnost – Krizový management – Směrnice; EN ISO 22361:2022;
ISO 22361:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 128-2 (01 3114)
kat. č. 516607
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 2:
Základní pravidla pro čáry+); EN ISO 128-2:2022; ISO 128-2:2022;
Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 128-2 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 2:
Základní pravidla pro čáry; Vydání: Květen 2021

ČSN EN ISO 15615 (05 2123)
kat. č. 516598
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro
svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké
přístroje+); EN ISO 15615:2022; ISO 15615:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování,
řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje;
Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 12153 (05 5507)
kat. č. 516599
Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace+); EN ISO 12153:2022;
ISO 12153:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12153 (05 5507) Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace; Vydání: Duben 2013

ČSN EN 298 ed. 3 (06 1805)
kat. č. 516595
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv; EN 298:2022;
Platí od 2023-05-01
S účinností od 2025-11-30 se zrušuje
ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv; Vydání: Prosinec 2012

ČSN EN 12067-2 ed. 2 (06 1809)
kat. č. 516597
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných
paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Část 2: Poměrové regulátory
palivo/vzduch / hlídač elektronického typu; EN 12067-2:2022; Platí od 2023-05-01
S účinností od 2025-11-30 se zrušuje
ČSN EN 12067-2 (06 1809) Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče
plynných paliv – Část 2: Elektronické provedení; Vydání: Prosinec 2004

ČSN EN 1643 ed. 3 (06 1830)
kat. č. 516596
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo
kapalných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů;
EN 1643:2022; Platí od 2023-05-01
S účinností od 2025-11-30 se zrušuje
ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných
paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů; Vydání: Září 2014

ČSN EN 303-5+A1 (07 5303)
kat. č. 516590
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná
paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení;
EN 303-5:2021+A1:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 303-5 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW –
Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Říjen 2022

ČSN EN 12952-3 (07 7604)
kat. č. 516594
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle
namáhaných tlakem; EN 12952-3:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12952-3 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle
namáhaných tlakem; Vydání: Srpen 2012

ČSN EN ISO 21789 (08 3501)
kat. č. 516589
Aplikace plynových turbín – Bezpečnost; EN ISO 21789:2022; ISO 21789:2022;
Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 1179-2 (11 9390)
kat. č. 516588
Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy – Díry a koncovky se závity
podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním – Část 2: Koncovky těžké
řady (řada S) a lehké řady (řada L) s pružným těsněním (typ E);
EN ISO 1179-2:2022; ISO 1179-2:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 1179-2 (11 9390) Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy – Díry a koncovky se závity
podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním – Část 2: Koncovky s pružným
těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L); Vyhlášena: Květen 2014

ČSN EN ISO 10497 (13 3006)
kat. č. 516582
Zkoušení armatur – Požadavky na typové zkoušení zápalnosti;
EN ISO 10497:2022; ISO 10497:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10497 (13 3006) Zkoušení armatur – Požadavky na typové zkoušení zápalnosti; Vydání: Leden 2011

ČSN EN ISO 23632 (13 3032)
kat. č. 516583
Průmyslové armatury – Validace návrhu – zkoušení armatur; EN ISO 23632:2022;
ISO 23632:2021; Platí od 2023-05-01

ČSN EN 15714-3 (13 3096)
kat. č. 516585
Průmyslové armatury – Pohony – Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro
průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-3:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15714-3 (13 3096) Průmyslové armatury – Pohony – Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony průmyslových armatur – Základní požadavky; Vyhlášena: Duben 2010

ČSN EN 15714-6 (13 3096)
kat. č. 516584
Průmyslové armatury – Pohony – Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-6:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710)
kat. č. 516581
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
EN ISO 5167-3:2022; ISO 5167-3:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 5167-5 (25 7710)
kat. č. 516580
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry;
EN ISO 5167-5:2022; ISO 5167-5:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-5 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry;
Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN ISO 5167-6 (25 7710)
kat. č. 516579
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
EN ISO 5167-6:2022; ISO 5167-6:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-6 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 12929-2+A1 (27 3016)
kat. č. 516575
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 2:
Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na
běhounu; EN 12929-2:2015+A1:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12929-2 (27 3016) Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 2:
Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na
běhounu; Vydání: Březen 2016

ČSN EN 17736 (27 6010)
kat. č. 516576
Zábavní technologie – Specifikace pro návrh a výrob

Související články