Novinky v technické normalizaci – květen 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 9227 (03 8132)
kat. č. 517321
Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou;
(idt ISO 9227:2022); Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou;
Vydání: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 15615 (05 2123)
kat. č. 517171
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro
svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké
přístroje; (idt ISO 15615:2022); Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování,
řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje;
Vyhlášena: Duben 2023

ČSN EN ISO 12153 (05 5507)
kat. č. 517170
Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace; (idt ISO 12153:2022);
Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 12153 (05 5507) Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace; Vyhlášena: Duben 2023

ČSN EN 12952-8 (07 7604)
kat. č. 516904
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení
kotlů na plynná a kapalná paliva; Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů
na plynná a kapalná paliva; Vyhlášena: Květen 2023

ČSN EN 12952-9 (07 7604)
kat. č. 516903
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení
kotlů na prášková paliva; Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12952-9 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů
na prášková paliva; Vyhlášena: Květen 2023

ČSN EN 12952-16 (07 7604)
kat. č. 516902
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na zařízení pro
spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva;
Vydání: Červen 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12952-16 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování
na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva; Vyhlášena: Květen 2023

Změny ČSN

ČSN EN 474-9+A1 (27 7911)
kat. č. 517168
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí;
Vydání: Říjen 2009
Změna Z1; Vydání: Červen 2023

Zrušené ČSN

ČSN EN 27286 (05 2011) Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986);
Vydání: Prosinec 1995; Zrušena k 2023-07-01

ČSN EN 849 (07 8606) Lahve na přepravu plynů – Ventily pro lahve – Technické podmínky a typové zkoušky;
Vydání: Září 1998; Zrušena k 2023-07-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 80000-1 (01 1300)
kat. č. 516771
Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně+); EN ISO 80000-1:2022; ISO 80000-1:2022;
Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 13411-3 (02 4470)
kat. č. 516869
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné
objímky+); EN 13411-3:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné
objímky; Vydání: Červen 2009

ČSN EN ISO 9455-1 (05 0051)
kat. č. 516868
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 1: Stanovení netěkavých
látek, gravimetrická metoda+); EN ISO 9455-1:2022; ISO 9455-1:2022;
Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 29455-1 (05 0051) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek,
gravimetrická metoda; Vydání: Únor 1997

ČSN EN ISO 10447 (05 1129)
kat. č. 516867
Odporové svařování – Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových
a výstupkových svarů+); EN ISO 10447:2022; ISO 10447:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10447 (05 1129) Odporové svařování – Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových
a výstupkových svarů; Vyhlášena: Prosinec 2015

ČSN EN 12098-1 (06 0330)
kat. č. 516748
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro
regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; EN 12098-1:2022;
Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12098-1 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro
regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; Vydání: Únor 2018
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 12098-3 (06 0330) z června 2023
zrušuje
ČSN EN 12098-5 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová
zařízení pro otopné soustavy – Moduly M3-5,6,7,8; Vydání: Červen 2021

ČSN EN 12098-3 (06 0330)
kat. č. 516747
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro
regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; EN 12098-3:2022;
Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12098-3 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro
regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; Vydání: Červen 2018
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 12098-1 (06 0330) z června 2023
zrušuje
ČSN EN 12098-5 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová
zařízení pro otopné soustavy – Moduly M3-5,6,7,8; Vydání: Červen 2021

ČSN EN ISO 9809-4 (07 8521)
kat. č. 516866
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých
ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 4: Lahve
z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa; EN ISO 9809-4:2022;
ISO 9809-4:2021; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN ISO 9809-4 (07 8521) Lahve na plyny – Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny – Návrh, konstrukce
a zkoušení – Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa;
Vydání: Březen 2018

ČSN EN 1566-1 (64 3176)
kat. č. 516843
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; EN 1566-1:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1566-1 (64 3176) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky
a systém; Vydání: Květen 2005

ČSN EN 1455-1 (64 3187)
kat. č. 516844
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; EN 1455-1:2022; Platí od 2023-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1455-1 (64 3187) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Květen 2005

Související články