Novinky v technické normalizaci – prosinec 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Harmonizované normy a určené normy

ČSN EN 15804+A2
730912
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Zrušené určené normy

ČSN EN 15804+A2:2020
730912
ČSN EN 15804+A2:2022 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN ISO 2560
055005
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
ČSN EN ISO 18275 055009 01/13 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 3580
055050
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – ČSN EN ISO 3581 055100 10/12 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 14341
055311 07/11
Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném
plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 636
055312
Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou
elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

ČSN EN ISO 12536
055320
Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace

ČSN EN ISO 17632
055501
Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou
plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 17633
055503
Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí
s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 18276
055505
Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez
ochranného plynu – Klasifikace

ČSN EN ISO 17672 055650
Tvrdé pájení – Pájky

ČSN EN ISO 14174
055701
Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace

ČSN EN 1045
055706
Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 14171
055801
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem
nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace

Vydané ČSN

ČSN EN 15341+A1 (01 0664)
kat. č. 515704
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15341 (01 0664) Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby; Vydání: Leden 2020

ČSN EN ISO 9016 (05 1125)
kat. č. 516068
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rázem v ohybu –
Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení; (idt ISO 9016:2022);
Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9016 (05 1125) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rázem v ohybu – Umístění
zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení; Vyhlášena: Listopad 2022

ČSN EN 1264-2 (06 0315)
kat. č. 516241
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2:
Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými
a experimentálními metodami; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1264-2 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové
vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními
metodami; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 1264-3 (06 0315)
kat. č. 516242
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 3:
Dimenzování; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1264-3 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 3: Dimenzování;
Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 1757 (26 8865)
kat. č. 516226
Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním
pohonem; Vyhlášena: Listopad 2022

ČSN EN 280-2 (27 5004)
kat. č. 516066
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky
na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní
plošině; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky
na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině;
Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN 13814-2 (27 6001)
kat. č. 515706
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 2: Provoz, údržba
a používání; Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13814-2 (27 6001) Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 2: Provoz, údržba a používání;
Vydání: Duben 2021

ČSN EN 14541-1 (64 6443)
kat. č. 516257
Trubky a tvarovky z plastů – Použití recyklátů z termoplastů – Část 1: Slovník;
Vydání: Prosinec 2022
Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN P CEN/TS 14541-2 (64 6443)
z prosince 2022 zrušuje ČSN P CEN/TS 14541 (64 6443) Trubky a tvarovky z plastů – Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu; Vydání: Únor 2014

Změny ČSN

ČSN EN ISO 16539 (03 8124)
kat. č. 515695
Koroze kovů a slitin – Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé
mořské vody – „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti;
Vydání: Leden 2014
Změna Z1*); (idt ISO 16539:2013); Vydání: Prosinec 2022
(Označení ČSN ISO 16539 se mění na ČSN EN ISO 16539.)

Opravy ČSN

ČSN EN 303-5 (07 5303)
kat. č. 516247
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná
paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení;
Vydání: Říjen 2022
Oprava 1; Vydání: Prosinec 2022 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17501 (01 5070)
kat. č. 515703
Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
s laserovým buzením+); EN 17501:2022; Platí od 2023-01-01

ČSN EN ISO 3506-6 (02 1007)
kat. č. 515698
Spojovací součásti – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí
z korozivzdorných ocelí – Část 6: Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných
ocelí a slitin niklu pro spojovací součásti; EN ISO 3506-6:2022; ISO 3506-6:2020;
Platí od 2023-01-01

ČSN EN 751-3 (02 9285)
kat. č. 515700
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny
první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE
a vlákna z PTFE; EN 751-3:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 751-3 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první,
druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE;
Vydání: Červenec 1998

ČSN EN ISO 21207 (03 8125)
kat. č. 515694
Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Urychlené korozní zkoušky zahrnující
střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení;
EN ISO 21207:2022; ISO 21207:2015; Platí od 2023-01-01

ČSN EN ISO 11125-9 (03 8235)
kat. č. 515693
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků – Část 9:
Zkouška opotřebení a použitelnost; EN ISO 11125-9:2022; ISO 11125-9:2021;
Platí od 2023-01-01

ČSN EN ISO 12696 (03 8340)
kat. č. 515696
Katodická ochrana oceli v betonu+); EN ISO 12696:2022; ISO 12696:2022;
Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12696 (03 8340) Katodická ochrana oceli v betonu; Vydání: Únor 2018

ČSN EN ISO 4136 (05 1121)
kat. č. 515692
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem;
EN ISO 4136:2022; ISO 4136:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 4136 (05 1121) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem;
Vydání: Květen 2013

ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330)
kat. č. 515691
Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení
svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové
svařování; EN ISO 18278-1:2022; ISO 18278-1:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) Odporové svařování – Svařitelnost – Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení
svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování;
Vydání: Únor 2017

ČSN EN 497 (06 1453)
kat. č. 515690
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Víceúčelové
vařidlové hořáky pro venkovní použití – Varné nádoby s průměrem větším než
300 mm; EN 497:2022; Platí od 2023-01-01

ČSN EN ISO 13338 (07 8312)
kat. č. 515686
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr
výstupů ventilu lahve; EN ISO 13338:2022; ISO 13338:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13338 (07 8312) Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr
výstupů ventilu lahve; Vyhlášena: Duben 2021

ČSN EN 12252 (07 8472)
kat. č. 515689
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG; EN 12252:2022;
Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12252 (07 8472) Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG; Vydání: Říjen 2014

ČSN EN 12979 (07 8479)
kat. č. 515687
Zařízení a příslušenství na LPG – Systémy na LPG pro pohon vozidel –
Požadavky na instalaci; EN 12979:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12979 (07 8479) Systémy na LPG pro pohon vozidel – Požadavky na instalaci; Vyhlášena: Listopad 2002

ČSN EN 14912 (07 8492)
kat. č. 515688
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při
periodické kontrole lahví; EN 14912:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14912 (07 8492) Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při
periodické kontrole lahví; Vydání: Září 2015

ČSN EN 81-28 (27 4003)
kat. č. 515682
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro
dopravu osob a osob a nákladů; EN 81-28:2022; Platí od 2023-01-01

ČSN EN ISO 13479 (64 3105)
kat. č. 515650
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti proti šíření trhliny –
Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem;
EN ISO 13479:2022; ISO 13479:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13479 (64 3105) Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin – Stanovení odolnosti proti šíření trhliny –
Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem;
Vydání: Duben 2010

ČSN P CEN/TS 14541-2
(64 6443)
kat. č. 515449
Trubky a tvarovky z plastů – Použití recyklátů z termoplastů – Část 2:
Doporučení pro podstatné vlastnosti; CEN/TS 14541-2:2022; Platí od 2023-01-01
Jejím vyhlášením se spolu s vydáním ČSN EN 14541-1 (64 6443) z prosince 2022
zrušuje
ČSN P CEN/TS 14541 (64 6443) Trubky a tvarovky z plastů – Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U,
PP a PE materiálu; Vydání: Únor 2014

Související články