Novinky v technické normalizaci – prosinec 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710) kat. č. 518261
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; (idt ISO 5167-2:2022); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5167-2 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 2: Clony; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN ISO 5167-4 (25 7710) kat. č. 518262
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice; (idt ISO 5167-4:2022); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 5167-4 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 4: Venturiho trubice; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN EN ISO 772 (25 9300) kat. č. 518415
Hydrometrie – Slovník a značky; (idt ISO 772:2022); Vydání: Prosinec 2023
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 772 (25 9300) Hydrometrická měření – Terminologie; Vyhlášena: Únor 2023

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 13920 (05 0205) kat. č. 518065
Svařování – Obecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha+); EN ISO 13920:2023; ISO 13920:2023; Platí od 2024-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13920 (05 0205) Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha; Vydání: Leden 200

ČSN EN 14334 (07 8484) kat. č. 518061
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG; EN 14334:2023; Platí od 2024-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14334 (07 8484) Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a zkoušení autocisteren na LPG; Vydání: Červenec 2015

ČSN EN IEC 60534-1 ed. 2 (13 4510) kat. č. 517910
Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a obecné požadavky; EN IEC 60534-1:2023; IEC 60534-1:2023; Platí od 2024-01-01
S účinností od 2026-06-27 se zrušuje ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky; Vydání: Leden 2006

ČSN EN ISO 5117 (13 4800) kat. č. 518060
Automatické odvaděče kondenzátu – Zkoušky výrobních a výkonnostních charakteristik; EN ISO 5117:2023; ISO 5117:2023; Platí od 2024-01-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 27841 (13 4810) Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody; Vydání: Květen 1994 ČSN EN 27842 (13 4811) Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody; Vydání: Květen 1994 ČSN EN 26948 (13 4812) Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik; Vydání: Květen 1994

ČSN EN 16440-2 (14 0648) kat. č. 518059
Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky – Část 2: Eutektická chladírenská zařízení; EN 16440-2:2023; Platí od 2024-01-01

ČSN P CEN ISO/TS 2610 (38 5582) kat. č. 518041
Analýza zemního plynu – Biometan – Stanovení obsahu aminů; CEN ISO/TS 2610:2023; ISO/TS 2610:2022; Platí od 2024-01-01

Související články