Novinky v technické normalizaci – srpen 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 13477-2 (01 5090)
kat.č. 515272
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Charakterizace přístrojů –
Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky; Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13477-2 (01 5090) Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313)
kat.č. 515566
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování;
(idt ISO 15614-12:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-12 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování; Vyhlášena: Květen 2022

ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331)
kat.č. 515336
Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Část 5:
Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na
kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4; (idt ISO 3834-5:2021);
Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-5 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty,
kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle
ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4; Vyhlášena: Květen 2022

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178)
kat.č. 515337
Nedestruktivní zkoušení svarů – Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; (idt ISO 10675-1:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178)
kat.č. 515369
Nedestruktivní zkoušení svarů – Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny; (idt ISO 10675-2:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10675-2 (05 1178) Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 2: Hliník a jeho slitiny; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 10286 (07 8301)
kat.č. 515567
Lahve na plyny – Slovník; (idt ISO 10286:2021); Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny – Terminologie; Vydání: Říjen 2016

ČSN EN 10253-2 (13 2200)
kat.č. 515297
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické
oceli se stanovením požadavků pro kontrolu; Vydání: Srpen 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 10253-2 (13 2200) Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické oceli se
stanovením požadavků pro kontrolu; Vyhlášena: Únor 2022

Opravy ČSN

ČSN EN IEC 60974-14 (05 2205)
kat.č. 514750
Zařízení pro obloukové svařování – Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní
zkoušení; Vydání: Srpen 2019
Oprava 1; (idt IEC 60974-14:2018/COR1:2022); Vydání: Srpen 2022
(Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17476+A1 (06 1464)
kat.č. 514754
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Spotřebiče
využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené
horizontálně uloženou nádobou na plyn; EN 17476:2021+A1:2022;
Platí od 2022-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 17476 (06 1464) Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Spotřebiče
využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené
horizontálně uloženou nádobou na plyn; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 16830 (06 1826)
kat.č. 514755
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných
paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty;
EN 16830:2022; Platí od 2022-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16830 (06 1826) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv –
Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty; Vydání: Srpen 2017

ČSN EN ISO 11114-5 (07 8609)
kat.č. 514756
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem –
Část 5: Zkušební metody pro hodnocení plastových linerů; EN ISO 11114-5:2022;
ISO 11114-5:2022; Platí od 2022-09-01

ČSN EN IEC 60534-4 ed. 2
(13 4510)
kat.č. 514757
Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné
zkoušky; EN IEC 60534-4:2022; IEC 60534-4:2021; Platí od 2022-09-01
S účinností od 2025-01-20 se zrušuje
ČSN EN 60534-4 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky;
Vyhlášena: Březen 2007

ČSN EN ISO 16486-4 (64 6409)
kat.č. 514782
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv – Potrubní systémy
z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji – Část 4:
Ventily; EN ISO 16486-4:2022; ISO 16486-4:2022; Platí od 2022-09-01

Změny ČSN

ČSN EN 60534-4 (13 4510)
kat.č. 514758
Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 4: Kontrola a pravidelné
zkoušky; Vyhlášena: Březen 2007
Změna Z1; Platí od 2022-09-01
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60534-4 ed. 2 (13 4510) ze srpna 2022,
která tuto normu zcela nahradí od 2025-01-20.

Související články