Novinky v technické normalizaci – únor 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Určené ČSN

ČSN EN 303-5
075303
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou
dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 22300 (01 2301)
kat. č. 514714
Bezpečnost a odolnost – Slovník; (idt ISO 22300:2021); Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost – Slovník; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN ISO 17405 (01 5065)
kat. č. 516333
Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení plátování
zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem; (idt ISO 17405:2022);
Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17405 (01 5065) Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení plátování
zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem; Vyhlášena: Listopad 2022

ČSN EN 17501 (01 5070)
kat. č. 516296
Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
s laserovým buzením; Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17501 (01 5070) Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie s laserovým
buzením; Vyhlášena: Prosinec 2022

ČSN EN 1264-4 (06 0315)
kat. č. 516621
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 4: Instalace;
Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1264-4 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 4: Instalace;
Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 14276-1 (14 2020)
kat. č. 516405
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby –
Obecné požadavky; Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14276-1 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby –
Všeobecné požadavky; Vyhlášena: Září 2020

ČSN EN 14276-2 (14 2020)
kat. č. 516415
Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí –
Obecné požadavky; Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14276-2 (14 2020) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné
požadavky; Vyhlášena: Září 2020

ČSN EN 13942 (45 0025)
kat. č. 513679
Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy – Potrubní armatury;
(mod ISO 14313:2007); (mod ISO 14313:2007/Cor.1:2009); Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13942 (45 0025) Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy – Potrubní armatury;
Vyhlášena: Prosinec 2009

ČSN EN ISO 20347 ed. 2
(83 2503)
kat. č. 516475
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; (idt ISO 20347:2021);
Vydání: Únor 2023
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vydání: Září 2012
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20347 ed. 2
(83 2503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vyhlášena: Září 2022

Změny ČSN

ČSN EN ISO 15874-1 (64 6415)
kat. č. 515856
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) –
Část 1: Obecně; Vydání: Září 2013
Změna A1; (idt ISO 15874-1:2013/Amd.1:2022); Vydání: Únor 2023

ČSN EN ISO 15874-2 (64 6415)
kat. č. 515749
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) –
Část 2: Trubky; Vydání: Září 2013
Změna A2; (idt ISO 15874-2:2013/Amd.2:2022); Vydání: Únor 2023

ČSN EN ISO 20347 (83 2503)
kat. č. 516476
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vydání: Září 2012
Změna Z2; Vydání: Únor 2023
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Září 2022

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812)
kat. č. 516624
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové
vozíky bez řidiče a jejich systémy; Vydání: Listopad 2022
Oprava 1; Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 128-3 (01 3114)
kat. č. 516220
Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, průřezy a řezy+); EN ISO 128-3:2022; ISO 128-3:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3:
Pohledy, průřezy a řezy; Vydání: Květen 2021

ČSN EN ISO 11114-6 (07 8609)
kat. č. 516217
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem –
Část 6: Zkoušení tlakovým rázem kyslíkem; EN ISO 11114-6:2022;
ISO 11114-6:2022; Platí od 2023-03-01

ČSN EN 13141-8 (12 7131)
kat. č. 516205
Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov –
Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez
vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla); EN 13141-8:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13141-8 (12 7131) Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov –
Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů
(včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé
místnosti; Vyhlášena: Září 2014

ČSN EN 14511-1 (14 3010)
kat. č. 516211
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 1: Termíny a definice+); EN 14511-1:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-1 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1:
Termíny a definice; Vydání: Leden 2019

ČSN EN 14511-2 (14 3010)
kat. č. 516210
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 2: Zkušební podmínky+); EN 14511-2:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-2 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2:
Zkušební podmínky; Vydání: Leden 2019

ČSN EN 14511-3 (14 3010)
kat. č. 516213
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 3: Zkušební metody+); EN 14511-3:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-3 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3:
Zkušební metody; Vydání: Leden 2019

ČSN EN 14511-4 (14 3010)
kat. č. 516212
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro
ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými
kompresory – Část 4: Požadavky+); EN 14511-4:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14511-4 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání
a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4:
Požadavky; Vydání: Leden 2019

ČSN EN 1434-1 (25 8511)
kat. č. 516202
Měřidla tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky+); EN 1434-1:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1434-1+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Říjen 2019

ČSN EN 1434-2 (25 8511)
kat. č. 516200
Měřidla tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky+); EN 1434-2:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1434-2+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 2: Konstrukční požadavky; Vydání: Leden 2020

ČSN EN 1434-4 (25 8511)
kat. č. 516201
Měřidla tepelné energie – Část 4: Zkoušky schválení typu+); EN 1434-4:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1434-4+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 4: Zkoušky pro schválení typu;
Vydání: Červen 2020

ČSN EN 1434-5 (25 8511)
kat. č. 516204
Měřidla tepelné energie – Část 5: Úvodní ověřovací zkoušky+); EN 1434-5:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1434-5+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření;
Vydání: Duben 2020

ČSN EN 1434-6 (25 8511)
kat. č. 516203
Měřidla tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, provozní
monitorování a údržba+); EN 1434-6:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1434-6+A1 (25 8511) Měřidla přenosu tepelné energie – Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování
činnosti a údržba; Vydání: Duben 2020

ČSN EN ISO 772 (25 9300)
kat. č. 516031
Hydrometrická měření – Terminologie; EN ISO 772:2022; ISO 772:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 772 (25 9300) Hydrometrická měření – Terminologie; Vydání: Únor 2012

ČSN EN ISO 10101-1 (38 5576)
kat. č. 516224
Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 1: Obecné požadavky;
EN ISO 10101-1:2022; ISO 10101-1:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10101-1 (38 5576) Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 1: Úvod;
Vyhlášena: Prosinec 1998

ČSN EN ISO 10101-2 (38 5576)
kat. č. 516181
Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 2: Objemová metoda;
EN ISO 10101-2:2022; ISO 10101-2:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10101-2 (38 5576) Zemní plyn – Stanovení vody metodou Karl Fischera – Část 2: Titrační metoda;
Vyhlášena: Prosinec 1998

ČSN EN 14420-2 (63 5350)
kat. č. 516172
Armované koncovky pro hadice – Část 2: Armovací koncovky na straně hadice;
EN 14420-2:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14420-2 (63 5350) Armované koncovky pro hadice – Část 2: Armovací koncovky na straně hadice;
Vyhlášena: Prosinec 2013

ČSN EN 14420-4 (63 5350)
kat. č. 516171
Armované koncovky pro hadice – Část 4: Přírubové spoje; EN 14420-4:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14420-4 (63 5350) Armované koncovky pro hadice – Část 4: Přírubové spoje; Vyhlášena: Prosinec 2013

ČSN EN 14420-7 (63 5350)
kat. č. 516170
Armované koncovky pro hadice – Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým)
zámkem; EN 14420-7:2022; Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14420-7 (63 5350) Armované koncovky pro hadice – Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem;
Vyhlášena: Prosinec 2013

ČSN EN 13922+A1 (69 9032)
kat. č. 516166
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Systémy
pro zabránění přeplnění kapalnými palivy; EN 13922:2020+A1:2022;
Platí od 2023-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13922 ed. 2 (69 9032) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Obslužné vybavení nádrží – Systémy pro
zabránění přeplnění kapalnými palivy; Vyhlášena: Srpen 2020

Změny ČSN

ČSN EN ISO 10298 (07 8311)
kat. č. 516216
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení toxicity pro výběr výstupů
ventilu lahve; Vyhlášena: Duben 2021
Změna A1; (idt EN ISO 10298:2020/A1:2022); (idt ISO 10298:2018/Amd.1:2021);
Platí od 2023-03-01

Opravy ČSN

ČSN EN 676 (07 5802)
kat. č. 516482
Hořáky na plynná paliva s ventilátorem; Vyhlášena: Červenec 2020
Oprava 1; (idt EN 676:2020/AC:2022); Platí od 2023-03-01

Související články