Novinky v technické normalizaci – září 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 15614-13 (05 0313)
kat.č. 515549
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování;
(idt ISO 15614-13:2021); Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15614-13 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 246 (13 7270)
kat.č. 515594
Zdravotnětechnické armatury – Obecné požadavky pro usměrňovače proudu;
Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 246 (13 7270) Zdravotnětechnické armatury – Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu;
Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN 15512+A1 (26 9636)
kat.č. 515711
Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy –
Zásady navrhování konstrukce; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15512 (26 9636) Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy –
Zásady navrhování konstrukce; Vyhlášena: Červen 2021

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003)
kat.č. 515070
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně
osob s omezenou schopností pohybu a orientace; Vydání: Září 2022
S účinností od 2023-04-30 se zrušuje
ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob
s omezenou schopností pohybu a orientace; Vydání: Březen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob
s omezenou schopností pohybu a orientace; Vyhlášena: Říjen 2021

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802)
kat.č. 515072
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro
zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků; Vydání: Září 2022
S účinností od 2023-04-30 se zrušuje
ČSN EN 115-2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení
bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků; Vydání: Prosinec 2010
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení
bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN 39 5004
kat.č. 515591
Expanzní pracovní přístroje – Technické požadavky – Zkoušení; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 39 5004 Expanzní přístroje – Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně – Technické
požadavky – Zkoušení; Vydání: Listopad 2006

ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308)
kat.č. 515599
Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli;
(idt ISO 2566-1:2021); Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažností – Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli;
Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308)
kat.č. 515598
Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli; (idt ISO 2566-2:2021);
Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel – Přepočet hodnot tažnosti – Část 2: Austenitické oceli; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 683-3 (42 0931)
kat.č. 515550
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 3: Oceli
k nauhličování s následným zakalením; (idt ISO 683-3:2022); Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 683-3 (42 0931) Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 3: Oceli
k cementování; Vyhlášena: Srpen 2022

ČSN EN 589+A1 (65 6503)
kat.č. 515600
Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky
a metody zkoušení; Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 589 (65 6503) Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody
zkoušení; Vydání: Srpen 2019

ČSN EN 17472 (73 0905)
kat.č. 515578
Udržitelnost ve výstavbě – Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb –
Výpočtové metody; Vydání: Září 2022

ČSN EN ISO 13857 (83 3212)
kat.č. 515562
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do
nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami; (idt ISO 13857:2019);
Vydání: Září 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do
nebezpečných zón horními a dolními končetinami; Vydání: Leden 2021

Změny ČSN

ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003)
kat.č. 515071
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně
osob s omezenou schopností pohybu a orientace; Vydání: Březen 2019
Změna Z1; Vydání: Září 2022

ČSN EN 115-2 (27 4802)
kat.č. 515073
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro
zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků;
Vydání: Prosinec 2010
Změna Z1; Vydání: Září 2022

ČSN ISO 19880-8 (65 6525)
kat.č. 515133
Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva; Vydání: Září 2020
Změna Amd. 1*); Vydání: Září 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 9712 (01 5004)
kat.č. 514918
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT+);
EN ISO 9712:2022; ISO 9712:2021; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT;
Vydání: Únor 2013

ČSN EN ISO 10270 (03 8272)
kat.č. 514920
Koroze kovů a slitin – Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech
vodnými roztoky; EN ISO 10270:2022; ISO 10270:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 10270 (03 8272) Koroze kovů a slitin – Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech
vodnými roztoky; Vyhlášena: Únor 2009

ČSN EN ISO 17639 (05 1128)
kat.č. 514921
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická
a mikroskopická kontrola svarů+); EN ISO 17639:2022; ISO 17639:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17639 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická
kontrola svarů; Vydání: Březen 2014

ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870)
kat.č. 514923
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva –
Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury;
EN ISO 23553-1:2022; ISO 23553-1:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní
požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury;
Vydání: Leden 2015

ČSN EN ISO 14246 (07 8611)
kat.č. 514922
Lahve na plyny – Ventily lahví – Výrobní zkoušky a kontroly; EN ISO 14246:2022;
ISO 14246:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14246 (07 8611) Lahve na plyny – Ventily lahví – Výrobní zkoušky a kontroly; Vydání: Leden 2015

ČSN EN 558 (13 3031)
kat.č. 514928
Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití
v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN
a Class; EN 558:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 558 (13 3031) Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití
v potrubních systémech spojovaných přírubami – Armatury označované PN a Class;
Vyhlášena: Srpen 2017

ČSN EN 280-1 (27 5004)
kat.č. 514931
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1: Konstrukční výpočty – Kritéria
stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky+); EN 280-1:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 280+A1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability –
Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky; Vydání: Duben 2016

ČSN EN 280-2 (27 5004)
kat.č. 514932
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky
na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní
plošině+); EN 280-2:2022; Platí od 2022-10-01

ČSN EN 15632-1 (38 3376)
kat.č. 515291
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –
Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení; EN 15632-1:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15632-1+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 1:
Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení; Vyhlášena: Červen 2015

ČSN EN 15632-2 (38 3376)
kat.č. 515290
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –
Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky
a metody zkoušení; EN 15632-2:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15632-2+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 2:
Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody zkoušení;
Vyhlášena: Červen 2015

ČSN EN 15632-3 (38 3376)
kat.č. 515288
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –
Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky
a metody zkoušení; EN 15632-3:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15632-3+A1 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –
Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami – Požadavky a metody
zkoušení; Vyhlášena: Červen 2015

ČSN EN 15632-4 (38 3376)
kat.č. 515289
Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí –
Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody
zkoušení; EN 15632-4:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15632-4 (38 3376) Vedení vodních tepelných sítí – Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí – Část 4:
Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení;
Vyhlášena: Duben 2009

ČSN EN 12583 (38 6481)
kat.č. 515323
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky;
EN 12583:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12583 (38 6481) Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky;
Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 14972-10 (38 9260)
kat.č. 515025
Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 10: Zkušební postup systémů
s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií; EN 14972-10:2022;
Platí od 2022-10-01

ČSN EN 12101-6 (38 9700)
kat.č. 515565
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro
zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; EN 12101-6:2022;
Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 12101-13 (38 9700) ze září 2022
zrušuje
ČSN EN 12101-6 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro
zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; Vydání: Únor 2006

ČSN EN 12101-13 (38 9700)
kat.č. 515564
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 13: Systémy pracující na
principu rozdílu tlaků – Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení,
kontroly a údržba; EN 12101-13:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 12101-6 (38 9700) ze září 2022
zrušuje
ČSN EN 12101-6 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 6: Technické podmínky pro
zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy; Vydání: Únor 2006

ČSN EN 15093 (43 3010)
kat.č. 514976
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě
s hladkými válci pro válcování za tepla+); EN 15093:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými
válci pro válcování za tepla; Vydání: Květen 2009

ČSN EN 14753 (43 3013)
kat.č. 514977
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro
kontinuální lití oceli+); EN 14753:2022; Platí od 2022-10-01

ČSN EN ISO 13844 (64 3189)
kat.č. 514986
Plastové potrubní systémy – Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro
plastové tlakové trubky – Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení
a deformaci; EN ISO 13844:2022; ISO 13844:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13844 (64 3189) Plastové potrubní systémy – Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro
plastové tlakové trubky – Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení
a deformaci; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 17124 (69 7281)
kat.č. 514995
Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice
s výdejem plynného vodíku – Aplikace palivových článků s protonvýměnnou
membránou (PEM) pro vozidla; EN 17124:2022; Platí od 2022-10-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 17124 (69 7281) Vodíkové palivo – Specifikace produktu a zabezpečení kvality – Aplikace palivových
článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro silniční vozidla;
Vyhlášena: Duben 2019

ČSN EN ISO 22291 (81 4003)
kat.č. 515006
Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou
cestou; EN ISO 22291:2022; ISO 22291:2022; Platí od 2022-10-01

ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
kat.č. 515012
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv+); EN ISO 20345:2022;
ISO 20345:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012

ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)
kat.č. 515014
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv+); EN ISO 20346:2022;
ISO 20346:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN ISO 20347 ed. 2
(83 2503)
kat.č. 515010
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv+); EN ISO 20347:2022;
ISO 20347:2021; Platí od 2022-10-01
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vydání: Září 2012

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126
(83 3579)
kat.č. 515016
Ergonomie interakce člověk-systém – Část 126: Návod na prezentaci sluchových
informací; CEN ISO/TS 9241-126:2022; ISO/TS 9241-126:2019; Platí od 2022-10-01

Související články