Obor VTZ z hlediska programového prohlášení koaliční vlády SPOLU a PirSTAN

Novou vládu bude sestavovat pět koaličních stran, které 8. listopadu 2021 podepsaly koaliční smlouvu. Strany se v ní zavazují k volební spolupráci v dalších čtyřech letech. Přílohou koaliční smlouvy je mimo jiné i koaliční program, který popisuje, jakým způsobem chtějí strany budoucí vládní koalice spravovat zemi. Kabinet bude mít 18 členů včetně premiérem, kterým se má stát předseda ODS Petr Fiala. Náš článek se zaměřuje na programové prohlášení ze kterého vybíráme body důležité pro oblast vyhrazených technických zařízení a souvisejících témat.

Výběr jednotlivých bodů z programového prohlášení koalice

Konektivita a rozvoj sítí

Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území. Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem. Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách
a stavebních záměrech.

Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata).

Připravíme legislativní úpravu, která zavede povinnost pro všechny, kteří staví sítě dopravní a technické infrastruktury, aby součástí jejich stavby byly chráničky či kabelovody pro vysokorychlostní optické sítě.

Finance

Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč.

Budeme řešit problém odlivu dividend do zahraničí. Zvýhodníme reinvestice zpět do české ekonomiky. Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování.

Zlepšíme využívání evropských fondů (Fond obnovy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci), které mohou významně přispět k hospodářskému růstu.

Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků.

Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.

Bezpečnost

Zrevidujeme legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případně upravíme také kompetenční zákon. Upravíme a dopracujeme krizové plány, abychom stát lépe připravili na krizové stavy (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky, měkké cíle…).

Práce a sociální věci

Namísto navyšování povinností a kontrol zaměstnavatelů zavedeme jednotný portál veřejné správy pro online podporu zaměstnavatelů.

Podnikání a energetika

Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.

Zmodernizujeme programy pro rozvoj dlouhodobé kvalifikace tak, aby reagovaly na změny v ekonomice.

Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných
obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti.

Green Deal je pro nás příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.

Aktualizujeme státní energetickou koncepci tak, aby odpovídala závazkům a podmínkám ČR na evropském energetickém trhu.

Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme
vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.

Vzroste význam zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnávání výkyvů. Nárůst jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Vláda se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům.

Podporujeme výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.

V taxonomii udržitelných financí EU bude vláda prosazovat, aby jádro získalo statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje.

Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce.

Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025. Připravíme nový energetický zákon, který bude
obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat. Podpoříme obce a společenství v jejich budování bez administrativních omezení.

Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

Podpoříme rozvoj chytrých sítí, přiměřeného řízení spotřeby, rozvoj technologií na ukládání energie či přeměnu přebytečné energie na využitelný vodík, což umožní transformaci české energetiky. Legislativně umožníme využití nejnovějších trendů
a inovací (akumulace, flexibilita, vodík, syntetická paliva, geotermál).

Česká republika přestane zaostávat v šetření energií. Ve veřejných zakázkách zohledníme celý životní cyklus a podpoříme efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.

Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).

Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a ke zvýšení kvality života v postižených regionech. Zvláštní pozornost si zaslouží strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Vláda bude jednat o navýšení prostředků v Modernizačním fondu pro ČR a jejich skutečném využití pro transformaci a modernizaci země.

Prostředky Modernizačního fondu a z výnosů emisních povolenek musí být využity efektivně k modernizaci energetiky a teplárenství i úsporných opatření, ze kterých budou těžit občané i malí a střední podnikatelé.

Podpoříme zavedení uhlíkového cla jako nástroje na evropské úrovni, který ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU. Při jeho dojednávání v rámci EU budeme důsledně usilovat o to, aby jeho výsledná podoba neohrožovala konkurenceschopnost
ČR.

Veřejná správa

Posílíme chytré řízení státu. Zřídíme špičkové expertní pracoviště v čele s renomovanými odborníky a se zázemím s vlastními experty.

Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu jako u soukromých firem (rozsah agendy, náklady na výkon agendy, institucionální zajištění, úroveň digitalizace) dle katalogu služeb veřejné správy.

Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy. Zrušíme některé zbytné nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci
komerčního a neziskového sektoru. Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.

Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.

Odstraníme z kontrol zdvojené a zbytečné požadavky kontrolních orgánů. Snížíme tak kontrolní zátěž a zajistíme integrované kontroly.

Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.

Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb (stavební zakázky, ICT zakázky, právní služby, ekonomické poradenství, konzultace, audity…) tak, aby mohli veřejní
zadavatelé při svých nákupech lépe vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria. Posílíme odbornost při zadávání strategických zakázek. Zlepšíme přípravu, kontrolu a zrychlíme postup při přezkumu výběrových řízení
a veřejných zakázek. Více podpoříme nástroje předběžné tržní konzultace jako důležité součásti zadávání veřejných zakázek.

Foto: www.ods.cz

Související články