Odborná způsobilost v elektrotechnice

Od 1. července 2022 upravuje bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení zákon č. 250/2021 Sb., který nově upravuje podmínky pro odbornou způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob v elektrotechnice. Držitelem oprávnění musí být každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize nebo zkoušky vyhrazených technických elektrických zařízení. A to bez rozdílu, jestli se jedná o provádění prací dodavatelským způsobem nebo pro „vlastní potřebu“ (ve vlastní firmě vlastními elektrotechniky). Oprávnění vydává pověřená organizace Technická inspekce České republiky (TIČR).

Odborná způsobilost v elektrotechnice (ale i v ostatních oborech VTZ, pozn. red.)se dá rozdělit do dvou bodů, a to na oprávnění a osvědčení:

  • oprávněním je míněno „Odborná způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení“ podle ustanovení § 7 zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o VTZ),
  • osvědčením pak „Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím“ podle ustanovení § 19 zákona o VTZ.

Držitelem osvědčení musí být osoba, která vykonává obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Tyto osoby dále dělíme na:

  • osoby školené (seznámené),
  • osoby poučené,
  • osoby znalé.

Osoby školené jsou školené ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Školení provádí zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba. Osoby poučené jsou držiteli dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené. Dokladem o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené je zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou znalou, která provedla poučení a ověření znalostí. V zápise je stanovena lhůta platnosti osvědčení ne delší než 3 roky. Za osobu poučenou se rovněž považuje i osoba znalá, které její osvědčení již pozbylo platnosti.

Osoby znalé se dále dělí na:

  • osoba znalá pro samostatnou činnost – elektrotechnik,
  • osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik,
  • revizní technik.

Elektrotechnik je osoba, která splňuje podmínku elektrotechnického vzdělání (popřípadě je držitelem profesní kvalifikace v oboru elektro, s omezením na činnosti do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Přezkoušení se skládá z písemné a ústní části, kterou hodnotí 3členná komise, jejíž předsedou je vždy revizní technik. Osvědčení elektrotechnika má platnost 3 roky ode dne vydání.

Vedoucí elektrotechnik je osoba, která splňuje podmínku elektrotechnického vzdělání, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu.

Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace. Přezkoušení se skládá z písemné a ústní části, kterou hodnotí 3členná komise, jejíž předsedou je vždy revizní technik. Osvědčení vedoucího elektrotechnika má platnost 3 roky ode dne vydání.

Revizní technik je osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona o VTZ, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je zároveň držitelem osvědčení vedoucího elektrotechnika a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe. Přezkoušení provádí TIČR. Osvědčení revizního technika má platnost 5 let ode dne vydání.

Autor:
Ing. Aleš Klumper
úsek inspekce BOZP
Státní úřad inspekce práce

Zdroj: SÚIP

Ikustrační foto: Harry Strauss, Pixabay

Související články