Novinky v technické normalizaci – leden 2024

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 1087 (01 0501) kat. č. 518637
Terminologická práce a nauka o terminologii – Slovník; Vydání: Leden 2024
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 1087-1 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace; Vydání: Prosinec 2002

ČSN ISO 5348 (01 1484) kat. č. 518640
Vibrace a rázy – Mechanické připevnění akcelerometrů; Vydání: Leden 2024

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 407 (07 8647) kat. č. 518249 Malé lahve na plyny pro medicinální účely – Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky; EN ISO 407:2023; ISO 407:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 407 (07 8647) Malé lahve na plyny pro medicinální účely – Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky; Vyhlášena: Prosinec 2021

ČSN EN 12259-12 (38 9210) kat. č. 518292 Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 12: Čerpadla; EN 12259-12:2023; Platí od 2024-02-01

ČSN EN ISO 10468 (64 3146) kat. č. 518221 Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha; EN ISO 10468:2023; ISO 10468:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje17 ČSN EN 761 (64 3128) Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) – Stanovení krípového faktoru za sucha; Vydání: Březen 1997 ČSN ISO 10468 (64 3146) Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha; Vydání: Leden 2019

ČSN EN 13445-2+A1 (69 5245) kat. č. 518210 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; EN 13445-2+A1:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 13445-4+A1 (69 5245) kat. č. 518211 Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; EN 13445-4+A1:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13445-4 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 4: Výroba; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN EN 14432 (69 9037) kat. č. 518213 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií – Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování; EN 14432:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje 18 ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií – Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 14433 (69 9038) kat. č. 518212 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů – Patní ventily; EN 14433:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů – Patní ventily; Vydání: Březen 2017

ČSN EN 15287-1 (73 4241) kat. č. 518207 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv+); EN 15287-1:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15287-1+A1 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv; Vydání: Únor 2011

ČSN EN 15287-2 (73 4241) kat. č. 518208 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv+); EN 15287-2:2023; Platí od 2024-02-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15287-2 (73 4241) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv; Vydání: Září 2009

Související články