Odložení profesních školení s ohledem na epidemiologickou situaci

Od 19.12.2021 je v platnosti Zákon č. 539/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Po dobu od 12. března 2020 do 30. června 2021 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech, pokud zaměstnavatel neprovádí tato periodická školení elektronicky.

U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu od 12. března 2020 do 30. června 2021.

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v níže uvedených kvalifikačních předpisech se po dobu podle od 11. března 2020 do 30. června 2021 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Seznam kvalifikačních předpisů, kterých se tento zákon dotýká

 1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů – § 6c odst. 4;
 2. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. – § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 3 a § 10 odst. 2;
 3. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů – § 5 odst. 2;
 4. Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách – § 14 odst. 5;
 5. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů – § 22 odst. 1 písm. b) a § 35 odst. 1 písm. b);
 6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 44a odst. 6 a § 44b odst. 4;
 7. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů – § 10 odst. 8 a § 10d odst. 2;
 8. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – § 7 odst. 2;
 9. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. – § 22, § 23 odst. 2 a 3 a § 25 odst. 1;
 10. Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb. – § 8 odst. 5 a § 9 odst. 3 písm. f);
 11. Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 7 a § 19 odst. 5;
 12. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů – § 10 odst. 3 a § 11 odst. 4;
 13. Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů – § 17b odst. 2 písm. g);
 14. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. – § 32 odst. 8;
 15. Vyhláška č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu – § 12 odst. 6, § 15 odst. 3, § 17 odst. 3 a § 23 odst. 5 písm. d);
 16. Vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta – § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 4, § 19 a § 20 odst. 2;
 17. Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje – § 50 odst. 5.

Školení BOZP a PO

Dle výše uvedeného soupisu právních předpisů je možné vynechat například školení:

 • elektrikářů;
 • obsluhy plynových zařízení;
 • topičů nízkotlakých kotelen;;
 • osob nakládajících s vysoce toxickými látkami;
 • zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně;
 • odborné přípravy preventistů požární ochrany;
 • odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP.

Kterých školení v oblasti BOZP a PO se zákon nedotýká?

 • U kterých periodu stanoví zaměstnavatel a může ji sám prodloužit
 • U kterých je perioda stanovena právními předpisy a nemůže být prodloužena

Problematiku školení BOZP a PO detailně probírá článek na naše partnerském webu BOZPFORUM.CZ

Článek naleznete na tomto odkazu.

Zákon č. 539/2020 Sb. naleznete zde.

Související články