POSLANECKÁ SNĚMOVNA JMENOVALA PROFESORA HRDLIČKU DO KONTROLNÍ RADY GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna na své 27. schůzi dne 27. března 2019 jmenovala nové členy Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Mezi novými členy je také Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., výrazná osobnost české energetiky, dlouholetý lektor a člen přípravného výboru řady ročníků odborného fóra TLAK.

K tomuto úspěchu mu jménem redakce portálu
technicka-zarizeni.cz blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci při připravě dalších ročníků odborného fóra TLAK.

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojní, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Nyní pracuje na ČVUT, Fakultě strojní, kde byl dvě velmi úspěšná volební období děkanem. V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů. Mimo jiné je i členem komitétu FBC, Mezinárodní energetické agentury a členem Poradního výboru pro jadernou bezpečnost Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Působí jako místopředseda Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky. Je autorem mnoha publikací a tvůrcem více než deseti zavedených technických řešení v průmyslových podnicích a spoluautorem pěti průmyslových vzorů a patentů.

Rozhovor s Profesorem Ing. Františkem Hrdličkou, CSc. můžete shlédnout zde:


Grantová agentura České republiky
Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

CÍLE GA ČR:

  • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
  • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
  • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
  • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
  • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.


Související články