Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

Materiál shrnuje veškerou kontrolní činnost v oblasti cenových předpisů, kterou vykonaly cenové kontrolní orgány v roce 2018 a porovnání této kontrolní činnosti s rokem 2017.

Kontrolu dodržování cenových předpisů v ČR provádí podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí, Specializovaný finanční úřad a specializované odvětvové úřady, pravomoc kontrolovat ceny mají i kraje a obce.

Tak jako v předchozích letech je zřejmé, že cenová kontrola je důležitá zejména v síťových odvětvích, kde existuje přirozená nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou a silnější hospodářské postavení prodávajícího oproti spotřebitelům. Vedle uvedeného jsou kontrolní akce cenové kontroly neopominutelné při ochraně slabšího účastníka tržního vztahu – spotřebitele, kdy kontrolní orgány řeší stížnosti a podněty fyzických a právnických osob na porušování tržního prostředí a s tím souvisejícího porušování cenových předpisů, a přispívají tak k dodržování zákonnosti i v této oblasti. I nadále se potvrzuje, že je nezbytná součinnost cenové kontroly s ostatními dozorovými orgány, což se projevuje zejména při provádění šetření cen na vnitřním trhu v oblasti potravinářských výrobků, ke kterému přispívají konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zajištujícím dohled nad zákonem o významné tržní síle.

Předmět kontroly:

Elektroenergetika a plynárenství

ERÚ zahájil v roce 2018 šetření zaměřená na dodržování úředně stanovené ceny kupujícím při koupi zboží, konkrétně v případech uplatňování cen stanovených pro distribuční sazby kategorie D zákazníky v odběrných místech elektřiny. Neoprávněná užití této distribuční sazby bude předmětem cenových kontrol v roce 2019.

Předmětem kontroly bylo dále na základě ustanovení § 14 zákona o cenách zjištění, zda kontrolovaná osoba při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu poskytuje informace spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o cenách. Zejména, zda u svých produktů držitel licence uvádí konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.

Nalezená pochybení

Držitelé licence na svých webových stránkách u svých produktů neuvádějí konečnou nabídkovou cenu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.

Teplárenství

Předmětem kontrol v odvětví teplárenství je zjišťování, zda kontrolovaná osoba v kontrolovaném roce a v kontrolované cenové lokalitě neporušila cenové předpisy tím, že sjednala nebo požadovala cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.

Snížení počtu zahájených cenových kontrol v roce 2018 v odvětví teplárenství oproti roku 2017 je způsobeno dokončováním náročnějších cenových kontrol zahájených v předchozích letech a zaměřením se v roce 2018 na kontroly energetického zákona, zejména na vyúčtování dodávek tepelné energie odběratelům, včetně stanovení výše záloh.

Snížení počtu uložených pokut v roce 2018 vychází ze snížení počtu provedených kontrol v rámci daného mezidobí. Zároveň v roce 2018 byla zahájena řízení o přestupcích na základě provedených náročnějších cenových kontrol, která dosud nebyla pravomocně ukončena, a tudíž je nelze zahrnout do výše uvedené statistiky. Rozdíl ve výši uložených pokut pak je zejména ovlivněn jedinou pokutou pravomocně uloženou v roce 2017, a to ve výši 111 286 907 Kč. Na základě 27 podaných stížností v roce 2018 na cenu tepelné energie, byly zahájeny úkony předcházející kontrole, jejichž účelem bylo opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit cenovou kontrolu. Po posouzení byly na základě podnětů zahájeny 4 cenové kontroly.

Nalezená pochybení

  • v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila náklady, které nelze považovat za ekonomicky oprávněné, a to zejména v položce „Opravy a údržba“, kde zahrnula náklady na technické zhodnocení,
  • v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, který nelze považovat za ekonomicky oprávněný a v ceně tepelné energie nezbytný pro výrobu anebo rozvod tepelné energie,
  • ve výsledné ceně tepelné energie kontrolovaná osoba uplatnila zisk ve výši, který překračuje horní výši obvyklosti zisku,
  • při dělení nákladů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nepostupovala kontrolovaná osoba tak, že by společné ekonomicky oprávněné náklady uplatnila v ceně tepelné energie věrohodným a kontrolovatelným postupem.

Podporované zdroje energie

V roce 2018 ERÚ provedl celkem 62 kontrol dodržování povinností spojených s provozem podporovaných zdrojů energie (dále též jen „POZE“), resp. dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v návaznosti na dodržování vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, stanovené dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích energie.

Na základě ověření skutečného stavu energetických zařízení, kontroly způsobu měření energie, splnění technických podmínek pro čerpání podpory a porovnání získaných dat s daty operátora trhu „OTE a.s.“ nebyly v roce 2018 zjištěny důvody k zahájení cenové kontroly.

Předmětem cenové kontrolní činnosti u POZE je ověřit dodržování věcných podmínek stanovených cenovým orgánem podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o cenách, tzn., zda kontrolovaná osoba splňuje všechny věcné podmínky, včetně dodržování pravidel a postupů pro možné nárokování úředně stanovených cen.

Do údajů za rok 2017 jsou zahrnuty ještě kontroly SEI, která v této oblasti ukončila svoji kontrolní činnost v roce 2016, ale některé kontroly byly uzavřeny až v roce 2017.

Přehled o kontrolách dodržování cenových předpisů, prováděných SEI za období roku 2018 se týká kontrol provedených do konce roku 2016, u kterých byly pokuty uloženy a zaplaceny až v roce 2018, tudíž se nedostaly do přehledu zaslaného SEI v předchozích letech.

Jednalo se převážně o kontroly fotovoltaických elektráren (12 kontrol). Zbývající dvě kontroly pak připadaly na bioplynové stanice.

Související články