Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k návrhu nařízení vlády pro vyhrazená tlaková zařízení

S ohledem na přijetí zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, kdy je nově zakotvena oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí překonanými právními předpisy, je nezbytné přijmout nové prováděcí právní předpisy.

Předkládaný návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků z praktického zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení a naplňuje zmocnění dané ustanovením § 23 zákona pro tento druh vyhrazeného technického zařízení, tj. vyhrazeného tlakového zařízení, které se vyznačuje tím, že se u něj vyskytuje nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje značnou akumulovanou energii, a nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavost, popř. výbušnost, jedovatost, žíravost apod. Specifická nebezpečí přináší u vyhrazených tlakových zařízení místní podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí s provozními podmínkami v konkrétním místě a při konkrétním způsobu užití.

Ve stávající právní úpravě často absentuje úprava související s vývojem těchto technických zařízení. Zavádění nových technologických prvků ve vazbě na automatizaci a moderní prvky zajišťující bezpečnější provoz naráží na technicky zastaralé požadavky vyhlášek a technických norem, které v minulosti formulovaly požadavky na jejich provoz a obsluhu.

PŘIPOMÍNKY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (SP ČR)

SP ČR podrobně prostudoval návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a má k předloženému návrhu zásadní a doporučující připomínky.

Připomínky SP ČR směřují k vyjasnění definic, souladu požadavků s praxí, podmínkám revizí a zkoušek, lhůtám revizí a zkoušek, náležitostem revizních zpráv a záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, údajích o provozu a provozních parametrech, servisním prohlídkám apod.

Související články