Program kontrolních akcí SÚIP pro rok 2022 v oblasti vyhrazených technických zařízení

SÚIP dle zákona o inspekci práce, a OIP kontrolují na úseku inspekce BOZP dodržování povinností u právnických a podnikajících fyzických osob v souvislosti s požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dále pak z hlediska  bezpečného  provozu  technických zařízení, včetně  zařízení  se  zvýšenou  mírou  ohrožení života a zdraví osob. Úsek  inspekce BOZP je personálně rozdělen, dle odvětví, na inspektory BOZP a inspektory VTZ.  Toto rozdělení  je  promítnuto  i do struktury OIP. V současné době vykonává ve služebním poměru kontrolní činnost pro oblast BOZP 99 inspektorů, pro  oblast VTZ 91 inspektorů a dále10 inspektorů metodiků.

Za období roku 2021 provedli inspektoři oddělení inspekce BOZP a VTZ u právnických  a podnikajících fyzických osob celkem 4 778 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 11 213 porušení právních předpisů v oblasti BOZP. V rámci provedených kontrol bylo  zjištěno celkem 8 868 nedostatků.

Mezi nejčastěji opakovaně zjištěné nedostatky v roce 2021 patřily:

 • osnovy  školení neobsahují  platné  právní  a  ostatní  předpisy,  dále  konkrétní  návody  výrobce  pro  obsluhu  daného  zařízení,  včetně  vnitřních  místních  provozních předpisů,
 • nedostatečně vyhodnocená rizika v souvislosti s pracovními a technologickými  postupy,
 • nestanovení konkrétních pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady  bezpečného chování na pracovišti,
 • v řadě  případech  technická zařízení  nejsou pravidelně a  řádně  udržována,  kontrolována a revidována.

Za porušení právních předpisů bylo v oblasti bezpečnosti práce  a VTZ v roce 2021  uloženo celkem 621 pokut v celkové výši 31 821 500 Kč. Zaměření kontrolní činnosti  vycházelo zejména ze zadání hlavních úkolů dle specializací. V rámci těchto hlavních  úkolů  inspektoři  bezpečnosti  práce  kontrolovali  dodržování  právních  a  ostatních  předpisů k zajištění  bezpečnosti práce  v oblastech dopravy,  zemědělství,  lesnictví,  hutnictví, strojírenství,  terciální sféry, stavebnictví a chemického průmyslu. Inspektoři  se  specializací  VTZ  prováděli  v rámci  hlavních  úkolů  kontrolní  činnost  v oblasti  dodržování  právních  a  ostatních  předpisů  k zajištění  bezpečného  provozu  elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových zařízení.

V rámci kontrolní činnosti byly dále také prováděny i následné kontroly BOZP a VTZ,  včetně  kontrol  dodržování  předpisů  na  základě  podnětů  směřujících  do  oblasti  bezpečnosti práce a VTZ. Další kontrolní činností v oblasti BOZP a VTZ bylo šetření  podnětů, kdy v průběhu roku 2021 obdržel SÚIP na úseku bezpečnosti práce celkem  618 podnětů ke kontrole, z nichž převážná část  směřovala zejména do bezpečnosti  práce.  Nezanedbatelná část  podnětů  směřovala  k  bezpečnosti  práce  při  provozu  technických zařízení a VTZ.

V oblasti bezpečnosti práce a VTZ byly na OIP v roce 2021 prováděny i další činnosti, kterými  byly:

 • vyjádření  k projektovým  dokumentacím  staveb  určených  pro  užívání  ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob v počtu 1 865,
 • účastí na 890 kolaudačních řízeních.

Vyjádřením k projektovým dokumentacím a účast na kolaudačních řízeních byly v řadě  případech odstraněny nedostatky v oblasti BOZP a VTZ, které mohly mít zásadní vliv  na bezpečnost práce a bezpečný provoz technických zařízení. Zaměstnavatelé tuto  činnost hodnotili velmi pozitivně. Výše uvedenou činnost lze považovat za preventivní  činnost ze strany SÚIP a jednotlivých OIP.

OIP provedly v roce  2021 celkem  499 kontrol příčin a  okolností pracovních úrazů, z toho 37 smrtelných pracovních úrazů,450 kontrol příčin a okolností závažných úrazů  a 12 kontrol příčin a okolností ostatních pracovních úrazů. Při těchto kontrolách bylo  zjištěno 844 porušení a 582 nedostatků.

Jednalo se zejména o:

 • nedostatečně vyhodnocená rizika v souvislosti s pracovní činností,
 • chybějící školení, zejména v oblasti návodů výrobců pro obsluhu technických  zařízení, případně místních provozních bezpečnostních předpisů,
 • nevybavení  zaměstnanců  předepsanými  OOPP,  dále  i  chybějící  návody  výrobců pro konkrétní OOPP,
 • používání nebezpečných pracovních postupů,
 • vyřazování z činnosti bezpečnostních prvků, například světelné clony a koncové  spínače.

Součástí kontrolních činností, tak jako v předcházejícím  období, bude i v roce 2022  oblast kontrol příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, zejména pracovních úrazů  smrtelných a pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů.

Velmi  významnou  součástí  práce  inspektorů  BOZP  a  VTZ  je  poradenství  a poskytování základních informací. V oblasti poradenství převažovaly dotazy,  které  se  týkaly  zejména  povinností  zaměstnavatele  při  vzniku  pracovního  úrazu,  dále  povinností  zaměstnavatelů  v oblasti  BOZP,  obsahu  revizních  zpráv  VTZ, požadavků na odbornou způsobilost revizních techniků k provádění revizí,  platnost  vydaných příslušných osvědčení atd.

V rámci  kontrolní  činnosti se  SÚIP spolu  s  OIP podílely  také  na  integrovaných  inspekcích  ve  smyslu  zákona  č.  224/2015  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií  způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi  a  o  změně  zákona č.  634/2004  Sb.,  o  správních poplatcích,  ve  znění pozdějších  předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Další  významnou činností SÚIP a OIP v oblasti  bezpečnosti práce  a  bezpečného  provozu  technických  zařízení  jsou  také  prověrky  systému  řízení  BOZP  u zaměstnavatelů v rámci programu „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“  vychází z národní politiky BOZP, která v rámci osvětové činnosti stanoví, mimo jiné,  i požadavek na zavedení systému řízení BOZP u zaměstnavatelů, k jehož realizaci by  měly  nápomoci programy  a  příručky  s návodem k zavedení systému  řízení  BOZP.  Prověrka plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ se  provádí jako  průběžný  úkol všemi OIP, a to na základě žádosti zaměstnavatele o ověření shody zavedeného  systému řízení BOZP s požadavky programu „Bezpečný podnik“. Společně s žádostí je nutno také doložit i další dokumenty, mezi které patří například zpráva z auditu, dále  pak vyplněný seznam kontrolních otázek, stanoviska dotčených orgánů státní správy  v oblasti  požární  ochrany,  hygienické  požadavky,  ochrana  životního  prostředí,  případně i stanovisko Českého báňského úřadu. V případě  zjištění nedostatků nebo  neshod již zavedeného systému řízení BOZP s programem  „Bezpečný podnik“ jsou  následně  projednávána  doporučení se  zástupci  vedení  a případné  nedostatky  odstraňovány.

Zaměříme-li  se  na  oblast  vydaných doporučení na úpravu systému  řízení  BOZP,  pak se jednalo především o doplnění, úpravu nepřesností, o aktualizaci dokumentace  a dalších zavedených směrnic tak, aby odpovídaly konkrétnímu stavu na pracovišti, a také aby nechyběla vzájemná provázanost těchto dokumentů.

Doporučení vychází především  ze znalostí a zkušeností inspektorů, kteří  významně  přispívají ke zlepšování systému řízení BOZP u zapojených zaměstnavatelů.

Závěrem je nutno upozornit, že celková činnost v roce 2021 byla výrazně ovlivněna  situací  související  s pandemií onemocnění covid-19 a s omezeními,  která  z ní vyplývala pro občany i pro instituce. Dále značná část inspektorů BOZP a VTZ,  vykonávající  za  běžné  situace kontroly  u zaměstnavatelů, byla  převedena  na jiné  úkoly, například  trasování  kontaktů  osob  pozitivně  testovaných  na  onemocnění  covid-19 pro krajskou  hygienickou  stanici  a ověřování  mimořádných  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  při  testování  zaměstnanců  na  přítomnost  onemocnění covid-19.

Zaměření kontrolní činnosti v oblasti BOZP a VTZ v roce 2022

V roce  2022  provedou orgány  inspekce práce  v oblasti  BOZP  a  VTZ  nejméně 8 700 kontrol s následujícím zaměřením:

 • kontroly  BOZP  v odvětví  stavebnictví,  dopravy,  těžby  a  zpracování  dřeva,  zpracovatelském průmyslu, terciální sféry, zemědělství a potravinářství,
 • kontroly  k zajištění  bezpečnosti  provozu  VTZ  plynových,  zdvihacích,  elektrických a tlakových,
 • kontroly  dodržování  povinností  souvisejících  s nakládáním  s nebezpečnými  chemickými látkami a směsmi, – kontroly v rámci integrované prevence.

Kontroly BOZP

Cílem kontrolní činnosti v oblasti BOZP a VTZ je zejména zajišťovat stále vyšší kvalitu  dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce u právnických a podnikajících osob.  V této  souvislost  se  jeví  jako  potřebné  nadále  zdůrazňovat  zaměstnavatelům  povinnosti  stanovené  zákony  (například  zákoníkem  práce)  a  dalšími  právními  a ostatními  předpisy, které  se  vztahují k bezpečnosti práce  a bezpečnému provozu  technických zařízení. Na oblast BOZP a VTZ lze nahlížet jako na souhrn požadavků  vyplývajících  z legislativy,  ostatních  právních  předpisů  a  vnitřních  předpisů  zaměstnavatele. Uvedený souhrn požadavků by pak měl předcházet ohrožení nebo  poškození  zdraví  zaměstnanců  v pracovním  procesu,  technologickým  poruchám  a mimořádným událostem na technických zařízeních.

Kontroly k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  od  1.  7.  2022  vchází  v účinnost nový  zákon  č.  250/2021  Sb., o  bezpečnosti  práce  v  souvislosti  s  provozem  vyhrazených  technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „nový zákon o VTZ“), spolu s prováděcími nařízeními vlády,  budou inspektoři se specializací VTZ  během  své  kontrolní  činnosti  v 1.  pololetí  roku  2022  upozorňovat  odborné zástupce  kontrolovaných osob  na  změny  v legislativě,  které  nastanou  s  účinností  zákona  a  jednotlivých  nařízení  vlády  a případně  normativů  tak,  aby  tyto  změny  sledovali a uplatňovali při provozu, obsluze a údržbě tlakových zařízení.

V druhém pololetí roku 2022 bude dodržování těchto změn součástí kontrol.

Zdvihací zařízení

Kontrola  zdvihacích zařízení  se  bude  provádět  u  zdvihacích zařízení  bez  ohledu  na nosnost a účel použití. Součástí této  kontrolní činnosti jsou také i prostředky  pro  vázání  (ocelová  a  textilní  lana,  řetězy),  dále  zavěšení  (traverzy,  „S“  a  „C“  háky)  a uchopení břemene  (magnety,  svěrky,  přísavky).  V  rámci  kontrolní činnosti bude  pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení  odpovídající  obsluhy, dále  technického stavu, provádění předepsaných kontrolních  úkonů a vedení předepsané dokumentace zdvihacích zařízení.

Zvláštní  pozornost  pak  bude  věnována bezpečnému provozu  zdvihacích zařízení  na staveništích, tzn. mobilním a nakládacím jeřábům, stavebním výtahům, plošinám,  vázacím a uchopovacím prostředkům apod., a dále také informování zaměstnavatelů  o změnách v oblasti zdvihacích zařízení v souvislosti s nařízením vlády pro zdvihací  zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ.

Elektrická zařízení

Z výsledků a statistiky pracovních úrazů na elektrických zařízeních jednoznačně plyne,  že  je  potřeba  se  této  oblasti  patřičně věnovat. V  oblasti pracovní  úrazovosti došlo  k nárůstu  smrtelných  pracovních  úrazů.  Nejčastějšími  příčinami  pracovních  úrazů  na elektrických zařízeních jsou nedostatečné osobní předpoklady spolu s používáním  nebezpečných pracovních postupů nebo způsobů práce a špatně nebo nedostatečně  odhadnutým rizikem.

Kontrolní činnost u elektrických zařízení se v rámci  hlavního úkolu zaměří  zejména  na oblast technické prevence rizik, dále na údržbu, kontroly a revize zejména starších  strojů  a  zařízení,  na organizaci práce,  provozní dokumentaci, odborné způsobilosti  a v zajištění  ochrany před  úrazem elektrickým  proudem.  Zadání úkolu je  rozšířeno  o kontroly prevence a seznamování pracovníků ve vztahu k činnostem v ochranných  pásmech elektrizační soustavy, resp.  elektrických vedení a  o kontroly bioplynových  stanic.

Tlaková zařízení

Počet závažných a smrtelných pracovních úrazů při provozu vyhrazených tlakových  zařízení v minulých letech a výsledky inspekcí OIP ukazují na nutnost systematické  kontroly  provozovatelů  a  subjektů,  zajišťujících  související  činnosti  na  tlakových  zařízeních.  V  souvislosti se  zjištěním  provedených oprav,  montáží  a  rekonstrukcí  u provozovatelů budou kontroly provedeny i u subjektů, které tuto činnost prováděly.  Důvod  spočívá  ve  skutečnosti,  že  neodborně  provedené  opravy,  montáže  a rekonstrukce mohou výrazně zvýšit rizikovost provozu těchto tlakových zařízení.

Výběr  kontrolovaných  subjektů bude  zaměřen  na  provoz  rizikovějších  tlakových  zařízení jako jsou parní kotle, nádoby na plyny a tlakové nádoby stabilní, které  jsou  součástí technologií v chemickém průmyslu, v potravinářství, včetně výroby  nápojů,  výroby  polystyrénu  a  v  automobilovém  průmyslu,  kde  jsou  využité  autoklávy  a akumulátory páry velkých objemů.

Při  výběru jednotlivých zařízení  každý  inspektor využije  své  dosavadní zkušenosti  z šetření  závažných a smrtelných pracovních úrazů tak,  aby kontrolní činnost měla  vysoký preventivní charakter.

Při  provozu  parních středotlakých  a  vysokotlakých  kotlů,  případně  i  kotlů  s  velmi  vysokým tlakem páry, bude kontrola zaměřena na průvodní a provozní dokumentaci,  kvalitu obsluhy kotlů včetně provádění úpravy vody, dále kvalitu služeb chemických  firem provádějících dodávání chemikálií a dalších činností při úpravě napájecí a kotelní  vody,  způsoby provádění  revizí  a  zkoušek revizním  technikem a provádění  oprav  tlakových zařízení ve vztahu k odpovědnosti provozovatele za bezpečný a hospodárný  provoz kotelního zařízení.

V oblasti vyhrazených tlakových nádob stabilních budou kontroly zaměřeny na nádoby,  které  jsou  součástí  technologie  výroby,  s  většími  součiniteli  tlaku  a  objemu  a s obsahem  více  nebezpečných  tekutin. Bude  prověřováno  dodržování  předpisů  v oblasti průvodní a provozní dokumentace, její dodržování při obsluze a údržbě.

S  ohledem  na  používání  nádob  k  dopravě  plynů  budou  kontroly  zaměřeny  na používání, skladování a dopravu nádob na plyny v technologiích výroby. S tímto  souvisí i provádění periodických zkoušek nádob na plyny ve zkušebnách, které tyto  zkoušky  provádějí.  Kontrola  se  bude  týkat  vybavení  a  provádění  zkoušek  včetně  předepsané dokumentace. Zde výběr subjektů bude určován z poznatků při kontrolní  činnosti a ve spolupráci s TIČR dle jejich evidence uvedených zkušeben.

V  oblasti  nevyhrazených  tlakových  zařízení  budou  vybrány  subjekty  zabývající  se dodávkou tepla z důvodů současných změn technologie, kde středotlaké centrální  vytápění přechází na jednotlivé plynové kotelny a výměníky, kterých je velký počet,  a tak  by byla provedena kontrola z hlediska dodržování předpisů při montáži těchto  zařízení se zaměřením na předepsané zabezpečovací zařízení.

Plynová zařízení

Při  kontrolách  v  oblastech  provozu  plynových  zařízení  se  stále  setkáváme  se skutečností,  že  ze  strany zaměstnavatelů a  také  OSVČ není řádně zajišťováno  jejich  bezpečné  provozování.  Specifická  nebezpečí  vytváří  u  plynových  zařízení  především  podmínky  dané  umístěním  zařízení  v  konkrétním  prostředí  a  způsob  provozu.  Inspektoři  kontrolují  činnost zařízení  se  zvýšenou mírou  ohrožení života  a zdraví, ohrožení majetku jednotlivých vlastníků, mezi které řadíme i plynová zařízení,  napomáhají  provozovatelům  najít  optimální  míru  rizika  při  provozu  plynových  zařízení, a tím  také  vytvářet  takové podmínky,  aby plynová zařízení nepatřila mezi  zařízení,  která  se  významným  způsobem  podílejí  na  vzniku nehodových událostí  a  havárií.  Na druhou stranu  je  nutné cílenou  kontrolní  činností,  popřípadě  také  sankcemi,  eliminovat  nezodpovědný  přístup  některých  provozovatelů  plynových  zařízení, ale také případnou nedbalost při montážích plynových zařízení.

Vzhledem k vysoké rizikovosti provozu těchto zařízení, které  mohou vést  ke vzniku  velmi závažné nehodové události, bude i nadále nezbytné zajistit kontroly v těchto  oblastech. Zejména bude nutné věnovat se komplexnímu zajištění kontrolní, servisní  a  revizní  činnosti  na  provozovaných  plynových  zařízení.  Dále  rovněž  souběžně  kontrolovat  odbornou  a  zdravotní  způsobilost  obsluh,  prokazatelné  a  systémové  odstraňování  závad  především  z  revizních  činností.  Při  kontrolách  provozní  dokumentace bude hlavní důraz kladen na aktuálnost, srozumitelnost, konkrétnost  dokumentací, a hlavně místních provozních řádů.

Kontroly v  oblastech plynových zařízení  budou  v  roce  2022  zaměřeny  do  odvětví  průmyslu (např. do chemického odvětví), mimo objekty  spadající  pod režim zákona  o prevenci  závažných  havárií.  Dále  budou  kontroly  zaměřeny  na  distribuci  LPG,  CNG a H2 (zásobníky, úložiště, čerpací stanice, plnící stanice) a do oblasti terciárního  sektoru (mimo služby), ve kterém jsou také provozována plynová zařízení.

Integrovaná  inspekce  dle  zákona  o  prevenci  závažných  havárií,  kontrola bezpečnostní dokumentace

SÚIP a OIP jsou společně s Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady,  krajskými  hygienickými stanicemi a  hasičskými záchrannými sbory  krajů  zařazeny  mezi  tzv.  orgány  integrované  inspekce.  Společná  pravidelná  kontrola  orgánů  integrované inspekce spolu s krajskými úřady a Českou inspekcí životního prostředí je zařazena  do  úkolů  systému  SÚIP  na  základě  požadavků  zákona  o  prevenci  závažných havárií.

Tento  zákon  stanoví  systém  prevence  závažných havárií  pro  objekty,  ve  kterých  je umístěna  nebezpečná  látka,  s  cílem  snížit  pravděpodobnost  vzniku  a  omezit  následky  závažných havárií  na  životech  a  zdraví  lidí  a  zvířat,  životním prostředí  a majetku v těchto objektech a v jejich okolí.

Integrovaná  inspekce  má  za  cíl  provést  společnou kontrolu  podle  ročního  plánu  kontrol, zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí,  která ověřuje dodržování  povinností  stanovených  zákonem o  prevenci  závažných  havárií  nebo  uložených  na základě  tohoto  zákona  v  souladu s  našimi  kontrolními  kompetencemi.  Každá  kontrola je zakončena protokolem o kontrole a informací o výsledku kontroly, zasílanou  místně příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí.

Kontroly v rámci integrovaných inspekcí nejsou zacíleny pouze na bezpečnou práci  a bezpečný  provoz  vyhrazených technických zařízení  s  cílem  eliminovat  možnost  vzniku závažné havárie, ale zejména se také zaměřují na kontrolu přijatých opatření  ve vztahu k minulým mimořádným událostem. Subjekty  zařazené  pod  režim  zákona  o  prevenci  závažných  havárií  předkládají  krajským  úřadům  zpracovanou  bezpečnostní  dokumentaci.  OIP v  postavení  dotčeného orgánu státní správy mají každoročně možnost se k těmto bezpečnostním  programům či zprávám vyjádřit v rámci svých kompetencí.

Bezpečná práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Nebezpečné chemické látky  a  směsi  (dále  jen  „nebezpečné  látky“)  bývají  zdrojem  pracovních úrazů minimálně, avšak  mnohdy jsou  doprovázeny závažnými trvalými  následky  v  důsledku  popálení,  poleptání  či  otravy.  Mnozí  zaměstnavatelé  si dostatečně  neuvědomují rizika  používání  nebezpečných  látek a  zejména  rizika  možných požárů, výbuchů či obecně vzájemné reakce  mezi nebezpečnými látkami.  Kontroly  bezpečné  práce  s  nebezpečnými  látkami  budou  zaměřeny  nejen  na každodenní  práci  s  těmito  látkami,  ale  zejména  na rizika  při  opravách, čištění,  najíždění technologií či při odstávkách, tedy při činnostech, které nebývají příliš časté  a při kterých je zvýšené riziko vzniku možné nebezpečné situace (úrazu či havárie).

Seznam hlavních kontrolních úkolu SÚIP na rok 2022 pro oblast BOZP a VTZ

 1. Bezpečnost  práce  ve  stavebnictví  – zajištění  prevence  v  oblasti  BOZP  při přípravě stavby a bezpečném provádění prací na staveništi 
 2. Kontrola bezpečného používání strojů  a  technických zařízení  v  zemědělství  a potravinářském průmyslu
 3. Kontrola BOZP a pracovní doby v oblasti dopravy
 4. Kontroly bezpečnosti práce ve zpracovatelském průmyslu a strojírenství
 5. Kontroly v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu
 6. Kontroly bezpečnosti práce v oblasti terciární sféry
 7. Kontroly bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 8. Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
 9. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před  úrazem elektrickým proudem
 10. Dodržování  předpisů  v  oblasti  bezpečnosti  práce  tlakových zařízení  nejen  ze strany provozovatelů, ale i dodavatelů služeb pro provozovatele
 11. Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení 12.Prevence závažných havárií a kontrola bezpečnostní dokumentace

Související články