Publikace ANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLY

Publikace „Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly“ se zabývá riziky spojenými s technickými díly, a to především složitými technickými díly. Ukazuje způsoby identifikace, analýzy, hodnocení, řízení a vypořádání rizik zacílené na bezpečnost technických děl a jejich okolí, a přitom respektuje současné poznání, že rizika jsou místně a časově specifická. Bezpečnost je chápaná jako vlastnost celého technického díla, kterou určuje kvalita souboru antropogenních opatření a činností zacílených na bezpečné technické dílo, a to i při jeho kritických podmínkách. Proto při jejím vytváření práce navrhuje sledovat aktiva veřejná i aktiva technického díla a zvažovat rozmanitost jejich fyzikálních podstat, zranitelností i proměn v čase; a to znamená průběžně řešit vzniklé konflikty.

Jelikož rizika jsou příčinou kritičnosti technických děl při procesech umísťování, výstavby, provozu i odstranění technických děl s ohledem na veřejná aktiva, tak za cíl je považováno zajištění koexistence technického díla s okolím, tj. s veřejnými aktivy, do kterých patří životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, technologie a infrastruktury. S ohledem na dynamický vývoj světa, je třeba monitorovat všechna prioritní rizika a provádět jejich řízení a vypořádání s ohledem na zvyšování, anebo alespoň udržování bezpečnosti technických děl na přijatelné úrovni. To znamená budování systémů řízení bezpečnosti technických děl, které při práci s riziky respektují proměnnost světa v čase a prostoru, tj. normální, abnormální,
kritické a v některých případech technických děl (např. vysoce nebezpečná jaderná zařízení) i extrémní podmínky, a proto mají připraveny postupy pro řízení a zvládnutí kritických situací.

Tato publikace je k dispozici odborné veřejnosti zdarma na stránkách Asociace poskytovatelů technických informací z.s. oproti vyplnění registračního formuláře.

Bližší informace o připravovaných publikacích APTI

Související články