Publikace Ing. Václava Pekaře JAK NA POTRUBÍ byla nominována na Cenu Dr. Cihelky

Cenu Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje šéfredaktor společně s redakční radou časopisu Topenářství instalace pravidelně od roku 1998. Jejím účelem je ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech ať tištěných či elektronických, publikacích nebo sbornících. Od roku 2016 je cena udělována za dvouleté období.

Svým rozsahem a komplexností se jedná o unikátní dílo, které vzniklo na základě zpětné vazby odborné veřejnosti a podnětů účastníků kurzů a odborných akcí. Publikace obsahuje 682 fyzikálních rovnic a 305 obrázků a grafů. O úspěšnosti a potřebnosti této publikace svědčí i fakt, že se náklad prvního vydání publikace velmi rychle rozebral.

Slavnostní křest publikace JAK NA POTRUBÍ na konferenci VTZ 2021

Přehled nominovaných děl 20. ročníku Ceny Dr. Cihelky

PEKAŘ, Václav: Jak na potrubí. Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí

Rozsáhlé dílo autora Ing. Václava Pekaře, CSc., které komplexně pojednává problematiku výpočtů potrubí. Publikace je určena nejenom úzce specializovaným konstruktérům, projektantům a výpočtářům, ale i širokému okruhu dalších technických pracovníků. Užitečné informace zde naleznou technici a inženýři zabývající se mj. investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí, pracovníci notifikačních orgánů a řada dalších.
Kniha je strukturována do deseti samostatných kapitol, které řeší jednotlivé oblasti, se kterými se odborná veřejnosti setkává v praxi: Základní vztahy pevnosti potrubí, statika – Speciální mezní stavy únosnosti potrubí – Dynamické výpočty potrubí – Plastová a laminátová potrubí – Uložení a podpěry potrubí – Potrubí v zemi – Pevnostní výpočty potrubí počítačem – Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí – Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů – Odborná literatura a odkazy na internetové stránky.
Líbeznice, Medim, spol. s r.o., pro Asociaci poskytovatelů technických informací 2020. 464 s.

BALÍK, Michael: Vlhkost v domě. Odstraňování a prevence

Máte vlhký sklep nebo dokonce mokré zdi v bytě? Nevíte, jak je možné se vlhkosti zbavit? Pak vám pomůže tato kniha. Dozvíte se v ní, jaké mohou být příčiny vlhkosti i jakou metodu zvolit k jejímu odstranění. Autor v knize popisuje základní typy sanačních metod a jejich výhody a nevýhody. K pochopení problému pomohou také vzorové realizace odvlhčování s vyhodnocením jejich funkčnosti po letech užívání. Edice: Profi & hobby.
Praha, Grada Publishing 2020. 96 s.

BAŠTA, Jiří – HOJER, Ondřej: Sálavé a průmyslové vytápění

Kniha je určena především technické veřejnosti z oborů Techniky prostředí staveb, Technického zařízení budov a Facility managementu. Využitelná je rovněž pro studenty studijního programu Technika prostředí na Fakultě strojní a mezifakultního magisterského studijního programu Inteligentní budovy na třech fakultách ČVUT v Praze v rámci předmětu Sálavé a průmyslové vytápění. Publikace poskytuje jak teoretické, tak praktické poznatky v oblasti převážně sálavého vytápění, a to jak v občanské zástavbě, tak u velkoprostorových hal. Jedná se svým charakterem pojetí o první ucelenou odbornou knihu v dané oblasti, která je využitelná i jako vysokoškolská učebnice k samostatnému studiu. Pro ulehčení orientace v problematice není uváděn souhrnný seznam značení, ale je uvedeno vždy u jednotlivých vztahů (vzorců).
Praha, ČVUT 2021. 204 s.

KABELE, Karel – VEVERKOVÁ, Zuzana – URBAN, Miroslav: Hodnocení kvality vnitřního prostředí budov s nízkou spotřebou energie

Publikace shrnuje aktuální poznatky a měla by přispět k vyváženému pohledu na snižování energetické náročnosti a vytvořit podklad pro systém hodnocení kvality vnitřního prostředí v návaznosti na hodnocení energetické náročnosti budov. Je určena pro širokou technickou veřejnost.
Praha, STP – odborná sekce Obytné prostředí 2019. 75 s.

KOLEKTIV autorů: 5. konference Vytápění Třeboň 2019. Sborník přednášek.

Publikace obsahuje 49 odborných příspěvků z oboru vytápění připravených pro prezentaci na tradiční konferenci odborné sekce Vytápění, která se konala 28. až 30. května v Třeboni.
Praha, STP – odborná sekce Vytápění 2019. 285 s.

KOLEKTIV autorů: Stavební kniha 2019 – Hospodaření vodou

Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno „počítá“.
Stavební kniha 2019 se svými příspěvky zaměřuje na toto v dnešní době velmi potřebné téma. Jednotlivé příspěvky, sepsané erudovanými odborníky a praktiky v oboru, uvádějí principy nakládání a hospodaření vodou ve volné krajině a následně i ve městech, podrobněji pak v samotných domech. Společným jmenovatelem všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího ovlivnění. V příspěvcích se pak podrobněji autoři definují povrchový odtok a jeho využitelnost, stranou nezůstává ani kvalita těchto vod. Další příspěvky vyzdvihují význam a účel velkých vodních nádrží jako zásobáren vody, a proti tomu pak popisují tzv. měkká opatření v krajině (revitalizace a renaturace vodních toků), jako možnou variantu těchto ekology negativně vnímaných staveb. Vědomi si faktu, že krajina je nejen zdrojem povrchového odtoku, jsou do Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se tématikou srážkových vod v intravilánech jako celku i možnostmi využití srážkových a šedých vod v budovách.
Praha, Informační centrum ČKAIT 2019. 128 s.

Zdroj: www.topin.cz

Související články