Stanovisko k plnění kvalifikačních předpokladů pro odborné činnosti v oblasti BOZP v době nouzového stavu

Vyhlášení nouzového stavu představuje významný zásah do běžného chodu společnosti, výkonu běžných pracovních činností i činností odborníků v oblasti BOZP, včetně možnosti si obnovovat svou kvalifikaci v řádných termínech tak, aby na sebe získaná/obnovovaná kvalifikace časově navazovala.

Pro oblast BOZP jsou zahrnuty kvalifikace vyžadující osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaných organizací státního odborného dozoru (Technickou inspekcí ČR) podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a osvědčení k činnostem koordinátora BOZP na staveništi vydaných držitelem akreditace podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, tedy bude platit, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se tedy považují za platné do 30. června 2021, pokud základní pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

Během nouzového stavu uplynula platnost osvědčení řadě odborně způsobilých osob vykonávajících činnosti v oblasti BOZP jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Lze mít za to, že pokud platnost osvědčení uplyne v době, kdy fakticky (nezávisle na vůli držitelů osvědčení) nelze splnit podmínky pro získání nového osvědčení, přičemž veřejný zájem na zajištění výkonu daných činností trvá, je na místě pohlížet na vydaná osvědčení jako na platná do doby, než bude umožněno získání nového osvědčení. Pokud by tedy OSVČ splňovala kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, splňuje dále tyto kvalifikační předpoklady do 30. června 2021.

Související články