TIČR upravuje v souvislosti s přípravou na novou legislativu předmět činnosti

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. bude docházet v činnosti TIČR k celé řadě změn, které si vyžádají odpovídající přípravu, nároky na finanční a lidské zdroje. Aby Technická inspekce České republiky úspěšně dostála náročným požadavkům nové legislativy a ušetřila kapacitu lidských zdrojů, přijala na základě analýzy opatření a ukončila jinou činnost povolenou zřizovatelem, včetně činnosti ČIA akreditované osoby k 31.12.2021.

Technická inspekce České republiky

vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Od 1.1.2022 tedy Technická inspekce České republiky již nepůsobí jako Inspekční orgán typu A k provádění inspekce a za účelem posuzování shody na zdvihacích a dopravních zařízeních.

TIČR působí mimo hlavního předmětu činnosti i jako ČIA akreditovaná osoba. Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem této akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany – orgán typu A – k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

Zdroj: TIČR

Související články