Výsledky kontrol OIP v oblasti VTZ za rok 2022

SÚIP a OIP v rámci inspekce BOZP kontrolovaly na základě své působnosti dle zákona o inspekci práce dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a dále také dle právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ. Výše uvedená kontrolní činnost v oblasti BOZP byla standardně rozdělena mezi inspektory BOZP a inspektory VTZ. V roce 2022 provedli inspektoři BOZP a VTZ v rámci své kontrolní činnosti u právnických osob a PFO celkem 2 509 kontrol v oblasti VTZ.

Mimo již popsané kontrolní činnosti v oblastech BOZP a VTZ byly výše uvedenými inspektory na OIP také v roce 2022 provedeny:

 • v počtu 2 009 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, což je o 67 méně, jak v předchozím období,
 • účasti na 988 kolaudačních řízeních, což je o 65 méně, jak v předchozím období.

Mimo hlavní kontrolní činnost bylo v rámci vedlejší činnosti provedeno také 269 kontrol, z toho 220 v oblasti BOZP, 49 kontrol v oblasti VTZ, což je o 15 více, jak v roce 2021.

Provedenými kontrolami bylo zjištěno celkem 16 462 porušení v oblastech BOZP a VTZ. Mezi nejčastější kontrolní zjištění patřila v oblasti BOZP:

 • chybějící či neúplná školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP včetně návodů výrobců pro obsluhu daných zařízení a místních provozních bezpečnostních předpisů (dále jen „MPBP“),
 • chybně nebo nedostatečně vyhodnocená rizika pro pracovní činnosti (zejména nevyhledání a nevyhodnocení rizik v rámci pracovních a technologických postupů),
 • nevhodné organizace práce ze strany zaměstnavatelů,
 • nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavateli,
 • neseznámení zaměstnanců s příslušnými riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti,
 • nevhodné stavy pracovišť a pracovních prostředí vzhledem k bezpečnostním požadavkům (např. poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky apod.).
  V oblasti VTZ se jednalo o:
 • zanedbané údržby používaných zařízení,
 • nedostatečné kontroly používaných zařízení,
 • chybějící revize používaných zařízení.

Za porušení právních předpisů bylo v roce 2022 v oblastech BOZP, VTZ a v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek uloženo celkem 884 pokut ve výši 28 784 800 Kč.

Stejně jako v předchozím období, tak i v roce 2022 byly kontroly prováděny především na základě stanovené kontrolní činnosti, a to dle jednotlivých specializací. V rámci ní uvedení inspektoři BOZP a VTZ kontrolovali dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v oblastech stavebnictví, dopravy, zemědělství a potravinářského průmyslu, lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, zpracovatelského průmyslu zahrnujícího i hutnictví a strojírenství, terciární sféry včetně manipulace s břemeny a skladování. Dále se také kontrolní činnost zaměřovala na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ, kterými jsou zdvihací zařízení (dále jen „ZZ“), elektrická zařízení (dále jen „EZ“), plynová zařízení (dále jen „PZ“) a tlaková zařízení (dále jen „TZ“). Kromě toho se kontrolní činnost v roce 2022 zaměřila na dodržování bezpečné práce s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a na kontroly v rámci integrované inspekce dle zák. č. 224/2015 Sb., ale také i na dodržování povinností dle zák. č. 65/2017 Sb., jenž se zabývá ochranou zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
V roce 2022 obdržely orgány inspekce práce celkem 681 podnětů ke kontrole, z nichž jejich převážná část se týkala bezpečnosti práce, v menším zastoupení pak byla spjata s bezpečností technických zařízení, včetně těch vyhrazených.

Nedílnou součástí práce inspektorů BOZP a VTZ bylo poskytování bezúplatných základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Dotazy se týkaly např. nové legislativy k VTZ účinné od 1. 7. 2022 (např. požadavky na zajištění jejich bezpečnosti, požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na nich, provádění revizí a zkoušek, školení obsluhy, odnětí nebo omezení oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti apod.), povinností zaměstnavatele při vzniku PÚ, oblasti pracovnělékařských prohlídek, k naplňování povinností zaměstnavatele k poskytování OOPP na pracovištích apod. Dále také na platnosti osvědčení, např. odborně způsobilé osoby (dále jen „OZO“) k zajišťování úkolů v prevenci rizik, dále koordinátorů BOZP na staveništích.

Elektrická zařízení

Kontroly byly zaměřeny na nejčastější nedostatky, které se objevují při provozu EZ, kdy kontrolované subjekty nezajišťují v dostatečné míře údržbu, kontroly a revize zejména starších strojů a zařízení. Časté nedostatky jsou zjišťovány i v organizaci práce související s provozem EZ, provozní dokumentací k těmto zařízením, odborné způsobilosti osob pracujících na EZ a v zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. Kontrolní činnost byla roce 2022 dále rozšířena o kontroly, prevenci a seznamování zaměstnanců, zaměstnavateli, ve vztahu k činnostem v ochranných pásmech elektrizačních soustav, respektive elektrických vedení a o kontrolu provozu a činností při údržbě bioplynových stanic v souvislosti s nedávnými nehodami v této oblasti. Tohle byly oblasti, kterým inspektoři z OIP věnovali zvýšenou pozornost, a na které byla směřována kontrolní činnost.

Od 1. 7. 2022 vešla v účinnost nová legislativa, která klade na právnické osoby a PFO některé nové povinnosti. Proto inspektoři z OIP po tomto datu zaměřili svou pozornost i na plnění této legislativy kontrolovanými subjekty. Jednalo se zejména o kontroly plnění povinností zaměstnavatele vyhledávat, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření jako součást prevence rizik z hlediska bezpečnosti práce u EZ, organizovat práci, stanovovat a zavádět pracovní postupy, seznamovat s nimi zaměstnance a kontrolovat jejich dodržování. Ověřit u zaměstnavatelů, zda a jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, pracovní postupy pro činnosti na EZ. Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu a údržbě bioplynových stanic zejména se zaměřením na VTZ – EZ.

Kontroly měly mít rovněž preventivní charakter, neboť je vhodné formou osvěty přimět zaměstnavatele k dodržování právních předpisů včetně norem v dané oblasti.

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

 • vyhledávání, hodnocení rizik a přijímání opatření při provozování činnosti v oblasti EZ,
 • školení, seznamování s předpisy ve vztahu k provozovaným EZ a k práci ve výškách,
 • pracovní postupy (práce pod napětím, práce ve výškách apod.),
 • zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení,
 • rizika podle konkrétních činností,
 • ochranu před úrazem elektrickým proudem,
 • provedení elektrických instalací,
 • pohyblivé a poddajné přívody,
 • provozní dokumentace EZ,
 • odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice,
 • revize a kontroly EZ.

V rámci kontrolní činnosti bylo v dané oblasti v roce 2022 provedeno celkem 529 kontrol z toho 58 kontrol zaměřených na provoz bioplynových stanic. Při kontrolách bylo zjištěno celkem 1 003 nedostatků představujících 1 242 porušení závazných právních předpisů. Dále bylo v rámci kontrol navrženo 89 TOO.

Z celkového počtu zjištěných nedostatků bylo v 58 případech uloženo, podle ust. § 7 odst. 1 písm. h) zákona o inspekci práce, opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V 938 případech nebylo vydáno opatření, protože opatření nešlo vydat nebo nedostatky byly odstraněny zpravidla v průběhu kontrol.

Nejčastěji byl kontrolovanými subjekty porušován zákoník práce v jeho části páté, zák. č. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a NV č. 378/2001 Sb.

Zhodnocení výsledku kontrol dle zaměření:

Vyhledávání, hodnocení rizik a přijímání opatření při provozování činnosti v oblasti EZ

Kontrolami bylo zjištěno, že kontrolované subjekty při vyhledávání rizik včetně stanovení opatření, velmi často postupovaly pouze formálně a v mnoha případech, v předložených dokumentacích, chyběla úplně vyhodnocení rizik týkající se provozu EZ. Pokud bylo hodnocení rizik vypracováno, příslušná dokumentace dosahovala často nízké kvality. Analýzy rizik byly prováděny pracovníky bez znalostí technologie a bez odborné praxe v oboru EZ. Při nedodržování předpisů k zajištění bezpečného provozu EZ může za určitých okolností dojít k ohrožení života a zdraví nejen značného počtu zaměstnanců u kontrolovaných subjektů, ale i zástupců široké veřejnosti a současně také i ke značným materiálním škodám. Dále si někteří zaměstnavatelé, aby splnili svoje povinnosti, často nechávali zpracovat dokumentace externími pracovníky, a tak v mnoha případech došlo k tomu, že byly tyto dokumentace napsány obecně a neodpovídaly konkrétním provozům.

Školení, seznamování s předpisy ve vztahu k provozovaným EZ a k práci ve výškách

V této kontrolní oblasti byly zaznamenány nedostatky ve školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP zaměstnanců, zejména se jednalo o neseznámení zaměstnanců s provozními dokumentacemi a neseznámení zaměstnanců s riziky vznikajícími při práci na EZ a při práci ve výškách.

Zaměstnavatelé neměli k dispozici pro provozované EZ provozní dokumentace (návody k obsluze, údržbám a opravám), a nemohli tak vytvořit odpovídající podmínky pro BOZP. Uvedené vedlo k tomu, že kontrolované subjekty nepřijímaly dostatečná opatření k předcházení rizikům tím, že zaměstnanci nebyli proškoleni a seznámeni s návody k obsluze k přiděleným elektrickým strojům, přístrojům a zařízením.

Pracovní postupy (práce pod napětím, práce ve výškách apod.)

Při kontrolách bylo zjištěno, že předložené a vypracované pracovní postupy pro práce v blízkosti a pod napětím a pro práce ve výškách byly často obecného charakteru. Zaměstnanci podle nich nemohli postupovat a z toho důvodu se snažili svoji práci vykonávat dle vlastních zkušeností a postupů, které v mnoha případech zvyšovaly riziko vzniku PÚ.

Zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení
Kontrolované subjekty v několika případech nezajistily vypracování nebo aktualizaci vlastních seznamů pro poskytování OOPP, a to na základě vyhodnocení elektrických rizik podle konkrétních činností na EZ. Zaměstnavatelé v důsledku nedostatečného zhodnocení rizik neposkytli zaměstnancům vhodné OOPP, např. ve vztahu k ohrožení elektrickým obloukem při práci na EZ.

Rizika podle konkrétních činností

Jak již bylo uvedeno výše, vypracované směrnice hodnotící rizika předkládané při kontrolách, byly často formulovány obecně, bez specifikování konkrétních činností.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Z pohledu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem nebyla zaměstnavateli učiněna dostatečná opatření, zejména nebyla přijata veškerá ochranná opatření k zajištění ochrany za normálních podmínek (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí). Dále nebyla přijata veškerá ochranná opatření k zajištění ochrany za jedné poruchy (ochrana před dotykem neživých částí), nebyly dodrženy veškeré požadavky u prostředků zvýšené ochrany před úrazem elektrickým proudem, nebyla aplikována předepsaná doplňková ochrana proudovým chráničem a nebyla přijata dostatečná opatření proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku.

Provedení elektrických instalací

Při kontrolách bylo zjištěno, že provozovatelé nedodrželi uznávané technické standardy při provozu elektrické instalace, např. řádně neoznačili jistící přístroje v elektrických rozvaděčích tak, aby jištěné obvody bylo možno snadno rozeznat, dále pak nebyly označeny elektrické kabely vedoucí z rozvaděčů, části elektrické instalace nebyly mechanicky pevné a spolehlivě upevněné, kryty chránící před dotykem živých části byly nedostatečné a poškozené, části elektrických instalací nebyly dostatečně chráněny proti nebezpečným účinkům zkratových proudů a přetížení, nebyla učiněna veškerá opatření proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrické instalace a nebyly zajištěny přístupy k elektrickým rozvaděčům.

Pohyblivé a poddajné přívody

Pohyblivé a poddajné přívody nebyly při provozování dostatečně chráněny před mechanickým poškozením, a vytržením ze svorek. Dále často nebyly používány jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byly konstruovány a vyrobeny. U pohyblivých a prodlužovacích přívodů nebyly z hlediska bezpečnosti a funkčnosti použity vhodné elektroinstalační prvky.

Provozní dokumentace EZ

V několika případech nebyla k dispozici dokumentace umožňující práce na EZ, nebyly k dispozici protokoly o určení vnějších vlivů, u provozovatelů EZ nebyly uloženy revizní zprávy EZ přístupné v elektronické nebo listinné podobě inspektorům z OIP a taktéž nebyly k dispozici v elektronické nebo listinné podobě kontrolní záznamy o kontrole EZ přístupné inspektorům z OIP.

Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice

Zkoušky a přezkušování (i u větších zaměstnavatelů) byly většinou zajišťovány externě u jiných firem, osvědčení o odborné způsobilosti pak nebyla vydávána vlastními zaměstnavateli, ale pouze převzata, a to zpravidla bez zápisů o zkouškách, přezkoušení, kdy zaměstnavatelé měli za to, že sama existence osvědčení je dostačující pro činnosti uvnitř jejich organizací. Následkem pak bylo nepotvrzení tohoto osvědčení ze strany kontrolovaných subjektů, nebo pověřování činností, řízení činností a provádění revizí pracovníky, kteří neměli odpovídající kvalifikace ve smyslu příslušné vyhlášky, v případě osvědčení vydaných po 1. 7. 2022 dle příslušného NV.

Revize a kontroly EZ

V této oblasti byly nedostatky nejčastěji zjištěny při kontrole plnění bezpečnostních předpisů týkajících se provozu EZ. Jednalo se zejména o neprovádění předepsaných kontrol a revizí nebo jejich provádění mimo stanovené lhůty. Dále kontrolované subjekty při plnění zákonných povinností nezajistily stanovení lhůt a rozsahů předepsaných kontrol a revizí EZ. Rovněž tyto subjekty nevedly záznamy o stanovení lhůt a rozsahů revizí EZ a nevedly kontrolní záznamy o předepsaných kontrolách EZ. Často bylo zjištěno, že kontrolované subjekty neprovedly odstranění závad uvedených v revizních zprávách k daným zařízením a spokojily se pouze se skutečností, že revizní zprávy jsou vyhotoveny.

V mnoha případech kontrolované subjekty nerozlišovaly mezi pojmy kontrola a revize EZ. Na žádost inspektorů z OIP o předložení záznamů o kontrolách EZ (kontroly jednou za 12 měsíců ve smyslu ust. § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb.) předkládaly kontrolované subjekty revizní zprávy EZ.

V rámci kontrol bylo v roce 2022 inspektory z OIP kontrolovaným subjektům uloženo v aktuálním kontrolním období, tzn. v rámci výše uvedené kontrolní činnosti, celkem 6 pokut, a to v celkové výši 47 000 Kč.

Kontroly byly primárně zaměřeny na preventivní působení u zaměstnavatelů (i na samotné zaměstnance) a provozovatelů EZ a na osvětu v souvislosti s nabytím účinnosti zák. č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, tj. NV č. 190/2022 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.

Poznatky z dalších kontrolovaných oblastí ukazují, že největší nedostatky byly v oblasti technické prevence rizik, kdy kontrolované subjekty nezajišťovaly v dostatečné míře údržby, kontroly a revize provozovaných EZ. V přímé souvislosti s těmito nedostatky bylo pak nestanovení osoby odpovědné za stav a provoz EZ.

Kontrolní činnost v roce 2023 bude zaměřena na kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů a provozovatelů EZ vyplývajících ze zák. č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů, tj. NV č. 190/2022 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.

Plynová zařízení

Při kontrolách v oblastech provozu PZ se stále setkáváme se skutečností, že ze strany zaměstnavatelů a také OSVČ není řádně zajišťováno jejich bezpečné provozování. Specifická nebezpečí vytváří u PZ především podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí a způsob provozu. Inspektoři z OIP při kontrolní činnosti těchto zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, ohrožení majetku jednotlivých vlastníků, mezi které řadíme i PZ, napomáhají provozovatelům najít optimální míru rizika při provozu PZ a tím také vytvářet takové podmínky, aby PZ nepatřila mezi zařízení, která se významným způsobem podílejí na vzniku nehodových událostí a havárií. Na druhou stranu je nutné cílenou kontrolní činností, popřípadě také sankcemi, eliminovat nezodpovědný přístup některých provozovatelů PZ, ale také případnou nedbalost při montážích PZ.

Vzhledem k vysoké rizikovosti provozu těchto PZ, které mohou vést ke vzniku velmi závažné nehodové události, bylo také v roce 2022 nadále nezbytné zajistit kontroly v těchto oblastech. Zejména bylo nutné věnovat se komplexnímu zajištění kontrolní, servisní a revizní činnosti na provozovaných PZ. Dále rovněž souběžně byly kontrolovány odborné a zdravotní způsobilosti obsluh, prokazatelné a systémové odstraňování závad především z revizních a servisních činností. Při kontrolách provozních dokumentací byl hlavní důraz kladen na aktuálnost, srozumitelnost, konkrétnost dokumentací, a hlavně na místní provozní řády (dále jen „MPŘ“).

Kontroly v oblastech PZ byly v roce 2022 zaměřeny do odvětví průmyslu (např. do chemického odvětví), mimo objekty spadající pod režim zák. č. 224/2015 Sb. Dále byly kontroly zaměřeny na distribuci LPG, CNG a H2 (u zásobníků, úložišť, čerpacích stanic, plnicích stanic) a do oblasti terciárního sektoru (mimo služby), ve kterém jsou také provozována PZ.

Ve 2. pololetí roku 2022 se kontrolní činnost dále zaměřila zejména na to, jakým způsobem kontrolované subjekty zajišťují implementaci nového NV č. 191/2022 Sb. k provozovaným PZ. Tato nová legislativa pro provoz PZ po více než 40 letech upravuje zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce z hlediska sjednocení s předpisy EU. Legislativa upřesnila požadavky na provoz těchto zařízení nejen pro jejich provozovatele, ale také pro provoz plynárenských zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu. Např. nově PZ s nejvyšší mírou rizika jsou zařazena do I. třídy, ostatní spadají do II. třídy, a dále se podle své základní technologické funkce zařazují do 8 skupin. Další z nových povinností provozovatele, dle zák. č. 250/2021 Sb., je ohlásit bez zbytečného odkladu OIP příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem VTZ, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události VTZ, tedy i v souvislosti s provozem těchto PZ.

Celkem bylo vydáno 192 TOO (konkrétně nejvíce, a to 70 TOO vydal OIP 07 a 62 TOO vydal OIP 03). Doporučení byla uváděna zejména s ohledem na nastalé a již řešené mimořádné události a kontroly PÚ ze strany OIP, která sledovala především preventivní účel. Jednalo se např. o doporučení instalace stabilních detektorů na zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého (dále jen „CO“) s plynovými spotřebiči skupiny B v objektech ve veřejném zájmu (školy, ubytovací zařízení) nebo s vyšším počtem zaměstnanců, výměnu starých uzavíracích armatur – kuželové kohouty typu K 800 za bezpečnější kulové kohouty. Dále byla doporučována výměna starých regulátorů tlaku plynu, které byly staré 20 a více let. Nejvíce doporučení se týkalo provedení dodatečných TOO u provozovaných technických zařízení s cílem minimalizovat a předcházet rizikovým situacím vyplývajícím z konkrétních výrobních a ostatních provozů. Část doporučení byla uvedena v souvislosti se změnou legislativy (nový zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 191/2022 Sb.).

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

 • vyhledávání a hodnocení rizik při provozu PZ včetně oblasti poskytování OOPP obsluze PZ,
 • odborné a zdravotní způsobilosti osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,
 • vedení provozních dokumentací a provádění jejich aktualizací – provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí,
 • stanovení opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem PZ,
 • zajištění bezpečných stavů provozovaných PZ pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem a odpovídající odbornou úroveň dokladů z kontrol a revizí,
 • zajištění bezpečných přístupů pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení,
 • zabezpečení dostatečných přívodů spalovacího a větracího vzduchu v objektech, kde jsou provozována PZ,
 • vybavení přívodních potrubí plynu předepsanými armaturami, nepoužívání pro jiné účely, než pro které jsou určena, provedení dostatečné protikorozní ochrany, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zajištění bezpečného přístupu,
 • platná osvědčení a oprávnění subjektů dle provozovaných zařízení.
  V rámci plnění této kontrolní činnosti bylo OIP provedeno celkem 601 kontrol, při kterých bylo zjištěno celkem 2 136 porušení a vydáno celkem 192 TOO. Z celkového počtu provedených kontrol u 121 kontrol nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Níže uvedené tabulky obsahují bližší údaje vyplývající z provedené kontrolní činnosti.

Zhodnocení výsledku kontrol dle zaměření:

Vyhledávání a hodnocení rizik při provozu PZ včetně oblasti poskytování OOPP obsluze PZ

V seznamu vyhledaných rizik pro kontrolovaná pracoviště a pracovní činnosti, která se u kontrolovaných subjektů vyskytovala, chyběla rizika pro provoz PZ a plnění nádrží motorových vozidel. Předkládány byly mnohdy typizované dokumentace zpracované externími OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Některé předložené seznamy vyhledaných rizik byly také opět zpracovány na nekonkrétního provozovatele, mnohdy uvedená zařízení ve skutečnosti ani u provozovatele nebyla. Zjištěna byla také chybějící aktualizace rizik a mnohdy nebyl zpracován dokument vzájemné informovanosti o rizicích zaměstnanců cizích subjektů.

Při kontrolách bylo u části zaměstnavatelů zjištěno, že nejsou přidělovány stanovené OOPP dle vnitřních předpisů, požadavků výrobců zařízení nebo bezpečnostních listů. Někteří zaměstnavatelé poskytovali OOPP na základě zvyklostí, nikoli na podkladě seznamů zpracovaných po zhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. V některých případech nebylo kontrolovanými subjekty prokázáno přidělování OOPP zaměstnancům, chyběly prokazatelné doklady o předání OOPP zaměstnancům, nebyly vyplňovány karty na předání OOPP s podpisy zaměstnanců, nebo zaměstnavateli nebyly stanoveny podmínky a doba jejich používání.

Odborné a zdravotní způsobilosti osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení

Školení zaměstnanců bylo ve většině případů provedeno, osnovy školení k zajištění BOZP a prezenční listiny byly předloženy. Nedostatky byly zjištěny v některých osnovách školení, neboť byly zpracovány velmi obecně a neobsahovaly příslušné platné právní předpisy. Školení nových zaměstnanců ve výjimečných případech nebyla provedena při nástupu nových zaměstnanců do pracovněprávních vztahů. Zdravotní způsobilosti zaměstnanců pro výkon dané činnosti byly ve většině případů ověřeny, pouze menší čerpací stanice LPG však tuto povinnost neprováděly.

Od 1. 7. 2022 platí podle ust. § 14 odst. 3 písm. a) NV č. 191/2022 Sb., který stanoví povinnost provádět zaškolení s ověřením znalostí pro osoby odpovědné za provoz PZ. Při kontrolách po 1. 7. 2022 bylo často zjištěno, že některé osoby odpovědné za provoz PZ nebyly proškoleny a jejich znalosti nebyly ověřeny. V některých případech se jednalo o jmenování osoby, která o PZ moc nevěděla, ale dle představy nadřízených měla volnou kapacitu v pracovní době, a tak tuto činnost byla schopna zvládnout.

Při kontrole dokumentací bylo zjištěno, že část provozovatelů neměla provozní dokumentace k zařízení – návody na obsluhu, údržbu zařízení nebo vypracovaný MPBP a obsluha tak nemohla být řádně seznámena a proškolena s obsluhou PZ.

Vedení provozních dokumentací a provádění jejich aktualizací – provozní řády, provozní deníky, doklady o kvalifikaci osob, harmonogram revizí

Některé předložené MPŘ plynových kotelen neodpovídaly skutečnosti, nejčastěji se jednalo o neplatná telefonní čísla, původní zařízení, které již byla vyměněna nebo chyběl popis všech zařízení v kotelně. Nejčastěji dále chyběl popis bezpečnostních prvků kotelny – detektory zemního plynu nebo CO, čidla zaplavení, teplotní čidla a jejich nastavení. Chyběly situační náčrty s popisem umístění zařízení, způsob a povinnost provádět kontroly a kalibraci detekčních systémů na výskyt zemního plynu nebo CO.
V MPŘ byly např. také uvedeny již neplatné právní předpisy, nejčastěji se jednalo o vyhl. č. 111/1981 Sb., která se týkala kontrol a čištění spalinových cest, kde byla stanovena povinnost provádět kontroly spalinových cest nejméně 4x ročně, přitom provozovatelé kontroly spalinových cest prováděli podle platné vyhl. č. 34/2016 Sb., tj. 1x ročně a u kondenzačních kotlů 1x za 2 roky.

Velmi často chyběly návody k obsluze spotřebičů, zaměstnanci nevěděli, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP“), neměli k této místnosti přístup nebo chyběl ovládací element. U spotřebičů v provedení „B“ (otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a od kterého se spaliny odvádí do vnějšího ovzduší spalinovou cestou ve smyslu ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1) byl v místnosti, kde je umístěn tento spotřebič odsávací ventilátor nebo krb na dřevo, který svým výkonem přetáhne spaliny do prostoru místnosti, chyběl návod pro obsluhu nebo servis v českém jazyce. Doklady o odstranění závad z revizních zpráv – doloženy pouze faktury o vykonané práci.

Rovněž u nových obsluh (v nízkotlakých kotelnách) chyběl jejich požadovaný týdenní praktický zácvik. Revizní technik vystavil „Osvědčení k obsluze kotlů“ jen na základě teoretických znalostí, aniž by si ověřil jejich praxi.

Některé předložené projektové dokumentace neodpovídaly skutečnému provedení, zejména nesouhlasily rozměry a materiály potrubí, trasy vedení byly změněny, nebo projektové dokumentace zcela chyběly, což je v rozporu s požadavkem ust. § 14 odst. 3 písm. c) NV č. 191/2022 Sb.

Při provádění kontrol po 1. 7. 2022 bylo zjištěno, že provozovatelé neměli zpracované harmonogramy revizí, kontrol a údržby PZ nejméně na 6 let, jak požaduje ust. § 22 odst. 1 NV č. 191/2022 Sb. Předložené harmonogramy revizí a kontrol většinou obsahovaly pouze informace o četnosti provádění nikoliv údaj, v kterém měsíci a roce má být kontrola nebo revize provedena. Dále harmonogramy neobsahovaly informace o nutnosti provádění kontrol souvisejících zařízení, tj. bezpečnostní rychlouzávěry plynu, kalibrace detektorů úniku plynu, regulátory tlaku plynu a dalších zařízení.

Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí spojených s provozem PZ

Část provozovatelů čerpacích stanic LPG neměla zpracovanou DOPV, nebo dokumentace nebyly aktualizovány, přehodnoceny. V regulačních stanicích rovněž také často chyběly tyto dokumentace. Ostatní kontrolované subjekty měly opatření pro zdolávání mimořádných událostí zapracovány do MPŘ, případně byla zmíněna v traumatologických plánech, nebo v požárních poplachových směrnicích. V jednom případě stabilní hasicí zařízení s hasicími plyny nebylo revidováno, ač bylo provozováno jako VTZ – PZ.

Zajištění bezpečných stavů provozovaných PZ pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou, servisem, odpovídající odbornou úroveň dokladů z kontrol a revizí

V některých případech nebyly prováděny revize PZ v rozsahu odběrného PZ. Jednou z příčin bylo, že nebylo jednoznačně stanoveno dělící místo objektu mezi dodavatelem a odběratelem plynu, nebo dle uvedeného revizními techniky „nebylo vyžadováno provozovatelem“. Konkrétně chyběla např. revize od HUP plynu v chodníku k uzávěru plynu v objektu, neboť provozovatel se mylně domníval, že jeho HUP je až uvnitř objektu.

Dále pak v některých případech revizní technici přebírali popis revidovaných hodnot od předchozího revizního technika a uvedené dělící místo neřešili. Další příčinnou bylo, že objednávka služeb revizní činnosti provozovatelem byla uskutečňována převážně ústně a v případě písemné formy byla nedostatečně definována, někdy bylo provozovatelem sděleno, že si dodavatelské firmy provádějící revizní činnost hlídají termíny revizí samy a dle těchto svých termínů se k provozovateli dostavují.
Další problémy s prováděním revizní činnosti nastávaly u provozovatelů, kteří svou činnost vykonávali v pronajatých objektech (prostorech), kdy ve smlouvách nebylo jednoznačně uvedeno, kdo bude zajišťovat revizní činnost a v jakém rozsahu (nebyly upraveny tyto povinnosti pro provoz např. PZ z hlediska zajištění revizní činnosti, kontrol, servisu, údržby a oprav) a pouze řešily platební podmínky za odebrané množství např. plynu, provozované PZ nebylo jednoznačně předáno provozovateli v pronájmu.
Předložené doklady – zprávy z revizní činnosti PZ vykazovaly značné nedostatky (např. absence revize zemní části plynovodu, nedostatečné informace v technických hodnotách revidovaných zařízení – popisy, technické hodnoty, nároky na větrání, ověření kvalifikace obsluhy a vedení provozních dokumentací, nebyly uvedeny související revize včetně data provedení). Dále k uvedenému bylo revizními techniky uváděno „nebyly předloženy; uloženy v archivu provozovatele; nevyžadováno“, nebylo tak zajištěno prokazatelné odstraňování závad z vystavených revizí. Některé závady nebyly odstraněny, některé byly opakovány, i když už byly odstraněny, chyby vznikaly kopírováním zpráv.

Dále pak nebyla jednoznačně uvedena použitá detekční technika pro výkon revizní činnosti. Pokud byla detekční technika uvedena, nebyl uveden typ detektoru, nebylo uvedeno jeho výrobní číslo a platnost kalibrace, v některých případech bylo k revizní činnosti vypůjčeno technické vybavení a nebyla ověřena platnost kalibrace.

Ve zprávách o revizi nebyl uveden jednoznačný závěr zhodnocení revize, někdy byl závěr revize i podmíněný např. „schopno bezpečného provozu po odstranění závad (někdy však nebyly stanoveny revizním technikem termíny); v době revize schopno bezpečného provozu“. V několika případech, kdy se dělala revize dodavatelským způsobem, nebylo uvedeno číslo oprávnění.
Požadované údaje dle ust. § 8 vyhl. č. 85/1978 Sb. často neobsahovaly revizní zprávy vystavené před 1. 7. 2022. Nejčastěji nebyly uvedeny všechny technické hodnoty revidovaných zařízení (nebyly uvedeny materiály a DN potrubí plynovodu vedeného v zemi, DN uzávěrů před plynovými spotřebiči, regulátory tlaku plynu, instalované protipožární armatury), evidenční nebo výrobní čísla použitých měřících zařízení; evidenční čísla oprávnění organizací provádějící revize uvedených zařízení dodavatelským způsobem.
Revizní zprávy vystavené po 1. 7. 2022, kdy nabylo účinnosti NV č. 191/2022 Sb., neměly náležitosti stanovené tímto NV. Jednalo se hlavně o chybějící identifikační čísla provozovatelů; názvy, identifikační čísla a evidenční čísla oprávnění organizací, která provedla revizi; revizní zprávy nebyly číslovány; evidenční nebo výrobní čísla použitých měřících zařízení; všechny technické hodnoty revidovaných zařízení. Tyto nesrovnalosti byly s revizními techniky řešeny konzultacemi z důvodu nové právní úpravy.

Od zmíněné platnosti nové legislativy k PZ bylo při kontrolách zjištěno také provedení revizní činnosti dle neplatných legislativních předpisů. Vypracované „harmonogramy revizí a kontrol PZ“ byly nedostatečné, nebyly pravidelně aktualizovány, nebo nebyly vypracovány vůbec. V některých případech neodpovídaly rozsahu provozovaných zařízení, nebyly uvedeny termíny provádění revizí a kontrol, popřípadě uvedené termíny byly špatně nastaveny nebo neodpovídaly provedené revizní a kontrolní činnosti. U prováděných kontrol na PZ byla často opomíjeny kontroly rozvodů plynu, nebo se kontroly nevykonávaly vůbec.
Stále přetrvávaly u velké části provozovatelů závady na pronajatých nebo smluvně poskytnutých zařízeních např. PZ, odběrné soustavy zkapalněných technických plynů, které nebyly ve většině případů v majetku provozovatelů, ale byly jimi provozovány (např. chyběly MPŘ, školení obsluhy, harmonogramy, nedoložení revizní činnosti – uložena u pronajímatelů a nevyžádána provozovateli zařízení v kopiích, dále nebyla jednoznačně stanovena dělící místa plynovodu zejména u odběrných soustav, kdy pronajímatel zajišťoval revizní činnost většinou u plynovodu technologického propojení stanice a nezahrnoval plynovod na straně zákazníka – provozovatele).

Dále např. nebyly zpracovány MPŘ pro středotlaké rozvody plynu (přívody plynu k hořákům lakovacích kabin, vypalovacích a sušicích pecí). MPŘ pro lakovny byly zpracovány bez části pro PZ lakovny. V předepsaném rozsahu nebyly zpracovány DOPV v návaznosti na hodnocení rizik a průvodních dokumentací výrobců zařízení a také protokoly o určení vnějších vlivů pro prostory s těmito zařízeními (čerpací stanice LPG a CNG, lakovny, stříkací kabiny a boxy).

Dodavatelské organizace provádějící na PZ provozní revize např. prováděly revize v rozporu s bezpečnostními předpisy (zejména nebyly přezkušovány funkce bezpečnostních prvků, nekontrolovaly, zda byly provedeny kontroly a revize související s provozem – revize EZ, TZ, spalinových cest).

Kontroly pracovišť – zajištění bezpečných přístupů pro pracovníky provádějící kontroly, revize, zkoušky, obsluhu a údržbu zařízení; zabezpečení dostatečných přívodů spalovacího a větracího vzduchu; vybavení přívodních potrubí plynu předepsanými armaturami, nepoužívání pro jiné účely, než pro které jsou určena, provedení dostatečné protikorozní ochrany, značení protékajícího média, označení uzávěrů plynu a zajištění bezpečného přístupu

Nedostatečnou péčí o provozované PZ docházelo k porušení právních předpisů, které obecně z pohledu kontrol a údržeb byla zjištěna v případech, kdy například.:

 • v plynových kotelnách přetrvávaly převážně provozní závady – skladovány různé předměty nesouvisející s provozem plynové kotelny, chyběla povinná výbava kotelny, nefunkční bateriové svítilny, na zařízení nefunkční teploměry a přetočené manometry a u některých nevhodný rozsah, nebylo řádně ukotveno výfukové potrubí od pojistných ventilů u kotlů, neoznačeny rozdělovače topné vody a chyběla izolace u potrubí s vyšší povrchovou teplotou,
 • nepřístupné uzávěry – zaskládané zbožím, instalovány i ve výšce nad 3 m, HUP nízkotlaké plynové kotelny III. kategorie umístěn ve dvoře jiného subjektu, kam provozovatel neměl přístup,
 • chráničky při prostupu stavební konstrukci chyběly, měly nedostatečný přesah, dimenzi, nebyly opatřeny ochranou proti korozi, řádně vetknuty (zapraveny) do stavební konstrukce, v případě, že se jednalo o požární úsek, nebyly zatěsněny protipožárními ucpávkami,
 • nedostatečné přívody vzduchu (chyběly zcela otvory, nebo stávající otvory měly nedostatečný průřez, otvory byly zakryty nebo silně znečištěny prachem) do místností s plynovými spotřebiči, např. v mini pivovaru, kde byl instalován plynový parní kotel o výkonu 189 kW, bez přívodu spalovacího vzduchu a vzduchu pro větrání místnosti, a také zde instalován podtlakový ventilátor,
  131
 • v objektech s PZ skupiny B bylo instalováno podtlakové větrání – riziko otravy obsluhy nebo jiných osob CO,
 • odvod spalin byl proveden nebezpečným způsobem – nesprávný materiál a typ provedení spalinové cesty, spalinová cesta nebyla upevněna, spalinová cesta vedla přes hořlavý materiál,
 • pracoviště nebyla vybavena požadovaným technickým zabezpečením – chyběly detektory zemního plynu, CO, samočinný uzávěr plynného paliva,
 • nebyly prováděny kalibrace detektorů úniku plynu – zemního plynu nebo CO,
 • kotelny nebyly vybaveny předepsanou výbavou, nejčastěji chyběly hasicí přístroje sněhové, které byly z finančních důvodu nahrazovány práškovými hasícími přístroji, lékárničky dle ČSN 07 0703:2005,
 • nebyly prováděny kontroly pojistných zařízení a manometrů nulováním ve stanovených termínech, včetně zápisu do provozních deníků, respektive nebyly sledovány údaje předepsané v provozních řádech,
 • nebyly prováděny kontroly regulátorů a elektroventilů dle návodů výrobců,
 • zaměstnavatelé neprováděli pravidelné kontroly izolace ocelových plynovodů, které byly vedeny v zemi nejméně 1x za 10 let, jak požaduje čl. 23 a tab. č. 1 ČSN 03 8373. Často se jednalo o plynovody, které byly v provozu přes 20 let,
 • používání poškozených nebo připojovacích hadic s prošlou dobou použitelnosti u plynových spotřebičů, převážně plynových sporáků v kuchyních,
 • nebyly prováděny roční prověrky BOZP v kotelnách,
 • neočištěné sváry, sesvorkování plynovodu s jinými rozvody, plynovody sloužily jako nosná konstrukce, plynovod ve skladu byl veden za regálem, ve kterém byly na paletách ukládány plechové tabule, kdy při manipulaci s paletami vzniká riziko poškození plynovodu. Uzávěr plynovodu byl umístěný za regálem a tím nebyl snadno přístupný, ovladatelný a na ovládací páce uzávěru byl omotaný pohyblivý přívod elektrické instalace.

Platná osvědčení a oprávnění subjektů dle provozovaných zařízení

Opět jako v minulých letech bylo zjištěno, že někteří provozovatelé PZ neplnili svoji povinnost zajistit, aby montáž, opravy a revize zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a osoby s platným osvědčením. Jednalo se např. o provozovatele čerpací stanice LPG a plnicí stanice CNG, který nebyl držitelem oprávnění k této činnosti podle ust. § 6c odst. 1 písm. b) zák. č. 174/1968 Sb. (platný do 30. 6. 2022), a ust. § 20 odst. 2 písm. c) zák. č. 250/2021 Sb. V průběhu kontrol byly také zjištěny nedostatky u 3 revizních techniků, kteří neměli již platná osvědčení a v 1 případě oprávnění k revizním činnostem na VTZ. V 1 případě bylo zjištěno, že předložená tlaková zkouška byla vyhotovena dodatečně (dle vedené evidence v organizaci) a dále také podle evidenčního čísla oprávnění, které bylo uvedeno na dokumentu o tlakové zkoušce a bylo vydáno TIČR až po vystavení dokladu o provedené tlakové zkoušce TNS. Tlaková zkouška tak nemohla být provedena v uvedeném termínu.

Kontroly distribuce LPG, CNG a H2 (zásobníky, úložiště, čerpací stanice, plnicí stanice)

V dnešní době, kdy se mluví o energetické krizi jsou provozovány jako možná alternativa k zemnímu plynu, mimo jiné, zdroje zásobníků LPG, ke kterým v některých případech chyběly průvodní i provozní dokumentace, nebyly vypořádány smluvní vztahy ve věci vlastnictví a provozování, při technických řešení se opomíjel, mimo jiné, charakter média včetně zajištění bezpečnosti z hlediska úniků plynu a případných kanálů, vpustí v zemi.

Dále u zdroje zásobníků LNG se opomíjelo zajištění bezpečnosti provozu z hlediska úniků plynu (není cítit, např. instalací odorizačních stanic nebo osazením vhodné detekční techniky s pokrytím provozovaného PZ), chyběla průvodní dokumentace, jak z hlediska TZ, tak PZ a souvisejících (návody, certifikáty, prohlášení o shodě aj.). Někteří provozovatelé v rámci úsporných opatření nezajišťovali pravidelné revize, servis, kontroly v termínech a v rozsahu dle platné legislativy.

Jednou z opakovaných závad bylo nesprávné vedení provozních deníků u čerpacích stanic pro čerpací stojany, zásobníky a další příslušenství LPG a CNG, neboť nesloužily pro monitorování a vyhodnocování z technického hlediska a hlediska BOZP, ale spíše jako ekonomické záznamníky (počty vyčerpaného média) a podklady či doklady o předání zařízení mezi jednotlivými pracovníky či směnami (stavy ukazatelů na zásobnících a na stojanech). Důvody tohoto stavu lze vidět ve dvou oblastech, a to nesprávně zpracovaný MPŘ (dle ČSN 38 6405), který se vedením provozního deníku zabývá pouze okrajově, a tedy nedostatečně anebo se tímto vůbec nezabývá, a druhou oblastí byla nedostatečná kontrolní činnost odpovědných pracovníků vůči obsluze čerpací stanice a tím nezjištění nedostatečnosti prováděných záznamů.

Zjištěny byly i nadále provozy čerpacích stanic LPG, které nebyly vybaveny předepsaným vybavením, a to provedením a umístěním STOP čár, nefunkční čidla úniku plynu v prostorách výdejních stojanů, nedostatečné informace pro řidiče, nečitelné bezpečnostní značky výstrahy s písmeny EX upozorňující na nebezpečí výbuchu hořlavých plynů, nefunkční signalizační zařízení pro přivolání obsluhy, neudržované prostory kolem zásobníků uvnitř oplocení, poškozené výdejní stojany, rozvody plynné i kapalné fáze u čerpacích stanic LPG nebyly řádně upevněny a dostatečně chráněny ochrannými nátěry proti korozi.

Právním subjektům bylo v roce 2022 ze strany inspektorů z OIP uloženo v aktuálním kontrolním období, tzn. v rámci výše uvedené kontrolní činnosti, 10 pokut v celkové výši 48 500 Kč.

Při kontrolách se inspektoři z OIP zaměřili zejména na subjekty s větším počtem zaměstnanců a ve 2. pololetí roku 2022 zejména na to, jakým způsobem kontrolované subjekty zajišťují implementaci nové legislativy pro oblast VTZ. Někteří provozovatelé, OZO a také montážníci a revizní technici, tuto legislativní změnu nezaregistrovali. Přijetí nové legislativy bylo od počátku provázeno nejasnostmi jednak z neodpovědnosti a podceňování ze strany kontrolovaných subjektů, ale i z neznalosti či její chybné interpretace. V neposlední řadě to bylo i z důvodu velmi pozdního vydání ve sbírce zákonů a následně velice brzké účinnosti, což neumožnilo provozovatelům PZ se s touhle novou legislativou v dostatečném předstihu seznámit. Při kontrolních činnostech často probíhala diskuse o jednotlivých NV k provozovanému kontrolovanému zařízení. Dotazy se týkaly především v souvislosti s novou legislativou k VTZ, k revizní činnosti a provozním dokumentacím. Rovněž byly také prováděny prohlídky pro vydání souhlasu se zkušebním provozem nebo kolaudační souhlasy. Při některých prohlídkách byly zjištěny závažné nedostatky, které stavebník musel odstranit. OIP stále nejsou zvány na všechny kolaudace (např. u čerpacích stanic CNG, LPG, či objektů ve veřejném zájmu, nových bazénů), tato skutečnost se značně liší u jednotlivých stavebních úřadů.

Situace s cenami energií a předchozí dopady po několika vlnách virového onemocnění Covid-19 se u mnoha subjektů projevily v nemožnosti investovat do rekonstrukcí a obnovy provozu s PZ a zařízení. Z těchto důvodů byla pouze udržována ve stávajícím stavu, což může v budoucnu případně vést ke vzniku rizikových událostí. S ohledem na současný problém ve věci energetické krize na trhu a k hromadnému hledání náhradních technických řešení – alternativ k zemnímu plynu v podobě LPG, LNG, lehkého topného oleje, H2 a ostatních hořlavých plynů, je nutné těmto zařízením i nadále věnovat zvýšenou pozornost i s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti. Proto bude nezbytné také v následujících letech zaměřit kontrolní činnost zejména na aplikaci povinností vyplývajících z nové legislativy k zajištění bezpečnosti provozu VTZ (především dodržování náležitostí výkonu kontrolní a revizní činnosti), upozorňovat provozovatele na novou legislativu a připomenout jejich povinnosti vyplývající z platných právních a ostatních předpisů. Z těchto důvodů je důležité provádět i nadále kontroly těchto zařízení a zaměřit se také na malé a střední podniky, provozovatele plynových kotelen a průmyslových pecí, zásobníky a rozvody technických plynů, subjekty zabývající se distribucí LPG, CNG, LNG, H2 a rovněž na veřejný sektor.

Tlaková zařízení

Počet závažných a smrtelných PÚ při provozu VTZ – TZ v minulých letech a výsledky kontrol z OIP stále vykazují nutnost provádět systematických kontrol u provozovatelů TZ. Zejména tak při dodržování předpisů v oblasti BOZP u TZ nejen ze strany provozovatelů těchto zařízení, ale i dodavatelů služeb pro tyto provozovatele. S provozem samotných TZ souvisí řada činností, a to jak se strany zaměstnanců provozovatele, ze strany provozu a údržby, tak i ze strany dodavatelských organizací, které je pro provozovatele zajišťují.

Kontrolní činnost byla v roce 2022 zaměřena především na parní a kapalinové kotle, nádoby na plyny a TNS, které jsou součástí technologií v chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu včetně výroby nápojů, výroby polystyrénu a v automobilovém průmyslu (autoklávy a akumulátory páry velkých objemů). V oblasti vyhrazených TNS se jednalo především o kontroly nádob, které jsou součástí technologie výroby, s většími součiniteli tlaku a objemu a s obsahem více nebezpečných tekutin.

Mimo uvedené byly kontroly zaměřeny také na používání, skladování a dopravu nádob na plyny v technologiích výroby, provádění periodických zkoušek nádob na plyny ve zkušebnách, které tyto zkoušky provádějí. V oblasti nevyhrazených TZ byla kontrolní činnost směřována na kontroly subjektů zabývajících se dodávkou tepla, a to zejména u subjektů kde středotlaké centrální vytápění přechází na jednotlivé kotelny a výměníky, kterých je velký počet. U nich byla provedena kontrola z hlediska dodržování předpisů při montáži těchto zařízení se zaměřením na předepsané zabezpečovací zařízení.

Při kontrolní činnosti byli odborní zástupci kontrolovaných subjektů inspektory z OIP upozorňováni i na chystající se změny v legislativě, které souvisely se zák. č. 250/2021 Sb. a z něj vyplývajícího prováděcího právního předpisu NV č. 192/2022 Sb., jenž vešly v účinnost dnem 1. 7. 2022. Ta také zahrnuje i nové podmínky pro provoz VTZ a VTZ – TZ.

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

Systém obecné a technické prevence:

 • zda bylo provedeno vyhledání a vyhodnocení rizik při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích VTZ – TZ, provozu nevyhrazených TZ a stanovení opatření pro jejich eliminaci,
 • zda subjekt provádějící opravy a rekonstrukce měl v potřebném rozsahu oprávnění a dostatečný počet pracovníku s osvědčením k uvedené činnosti na VTZ – TZ,
 • zda byla zajištěna odborná a zdravotní způsobilost osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení,
 • zda byla vedena provozní dokumentace např. provozní řády a provozní předpisy, provozní záznamy, zápisy o zkouškách bezpečnostní výstroje, předepsaná průvodní dokumentace, popřípadě pasporty vyhrazených TNS a parních kotlů,
 • zda byla stanovena opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, spojených s provozem TZ,
 • zda subjekt zajišťoval bezpečný stav provozovaného TZ pravidelně prováděnými kontrolami, revizemi, údržbou a servisem, zda měl zpracované plány revizí, zda měl jmenovány odpovědné osoby za provoz a údržbu,
 • zda subjekt měl doklady z kontrol a revizí a zkoušek předepsané náležitosti a odpovídající odbornou úroveň.

Pracoviště

 • zjištění vhodnosti armatur z hlediska kompatibility jejich materiálu s procesním mediem a při opravách a rekonstrukcí jsou použity vhodné materiály pro tato zařízení,
 • bezpečný přístup pro obsluhu, údržbu zařízení a pro provádění kontrol a revizí,
 • vybavení TZ zabezpečovacími zařízeními a jejich funkčnost,
 • ochrana zařízení proti korozi,
 • funkčnost veškeré signalizace a havarijního větrání,
 • řešení odstavení zařízení z provozu v případě havárie,
 • vybavení obsluhy pro práci v kotelně, kompresorových stanic apod. funkčními OOPP,
 • provedení potrubí a jejich odolnost proti poškození, zda bylo potrubí tlakových médií vybaveno předepsanými armaturami, nebylo používáno pro jiné účely, než pro které bylo určeno, zda byla provedena dostatečná tepelná izolace, značení protékajícího média a jeho směr a určení, zda byly označeny uzávěry, regulační armatury a bezpečnostní výstroj, byl k nim zajištěn bezpečný přístup,
 • zajištění možnosti opuštění nebezpečného prostoru a značení únikových cest,
 • zajištění přívodu vzduchu pro větrání a spalování v kotelnách,
 • odstraňování závad zjištěných předchozí revizí nebo zkouškou,
 • zda obsluha dodržovala předpisy, návody od výrobce, normativy a další pokyny, se kterými byla prokazatelně seznámena,
 • provádění oprav a rekonstrukcí, zda měli potřebné technické vybavení pro tuto činnost, provedli po opravě a rekonstrukci stanovené revize a zkoušky a vedli o tom předepsanou technickou dokumentaci,
 • stav bezpečnostní výstroje tlakových zařízení např. pojistné ventily, pojistné membrány, systémy uvolňující tlak, měřící, signalizační, blokující a regulační elektrická a elektronická zařízení související s bezpečností provozu a zda byly stanoveny zásady kontroly a údržby bezpečnostní výstroje.

V roce 2022 bylo v rámci plnění této kontrolní činnosti provedeno celkem 276 kontrol u 276 kontrolovaných subjektů. Při kontrolách bylo zjištěno celkem 749 porušení a 573 nedostatků. Z celkového počtu provedených kontrol nebylo u 49 kontrol zjištěno porušení právních předpisů. Dále bylo vydáno v rámci těchto kontrol celkem 55 TOO. Tabulky níže obsahují bližší údaje na základě provedené kontrolní činnosti.

V tabulce výše je uveden přehled nejčastěji porušovaných právních předpisů. Nejčastěji zjištěná porušení právních předpisů se týkala nedodržování ustanovení zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Zhodnocení výsledku kontrol

Systém obecné technické prevence

V systému obecné technické prevence byly shledány nejzávažnější nedostatky v prevenci rizik. Stále byly kontrolami zjištěny nedostatky v oblasti vyhledávání, hodnocení a přijímání opatření k minimalizaci rizik. Kontrolami v této oblasti byly zjištěny nejčastěji nedostatky těchto typů: chybějící a nevypracované dokumentace rizik, příliš obecné a nevypracované pro provozované TZ, přímé používání dokumentací rizik vypracovaných výrobci TZ, které nebyly dopracovány na místní podmínky a byly příliš obecné. Kontroly byly zaměřeny i na funkci bezpečnostní výstroje, regulace a signalizace, zde byly také nedostatky v prevenci rizik, kdy nebyly doložené dokumentace o vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich závad.

Při kontrolách prováděných revizí a údržby byly zjištěny závady, kdy nebyly k dispozici provozní dokumentace tlakových nádob, pasporty a MPŘ byly neaktuální. U kontrol provozních dokumentací byly zjištěny nedostatky ve vedení provozních deníků (nevedení provozních deníků, chybějící záznamy o kontrolách bezpečnostní výstroje) a chybějící záznamy o kontrolách bezpečnostní výstroje. Stále se opakovaly nedostatky z předchozích let týkající se obsahu revizních zpráv u TNS, parních a horkovodních kotlů. Jednalo se zejména o neúplné, všeobecně zpracované či nevyhodnocené závěry a stanovení opatření k eliminaci rizik týkající se zjištěných závad při revizích a zkouškách. Závady byly zjištěny i ve způsobu provedení jednotlivých odborných prohlídek nízkotlakých kotelen, revizí a zkoušek VTZ.

Pracoviště

V oblasti kontrol na pracovištích byly zjištěny nejzávažnější nedostatky vzniklé z důvodů zanedbávané údržby a kontroly zařízení. Nedostatky v údržbě vnějšího pláště nádob a nedostatečné ochrany výstroje a povrchu nádob byly velmi časté. Další častým nedostatkem bylo nezajištění bezpečného přístupu k těmto zařízením, a to z důvodů nevhodných umístění, nevhodného skladování materiálů a výrobků. Při kontrolách bylo zjištěno, že některá zařízení byla provozována se zjevnými nedostatky, jako jsou např. vnější i vnitřní koroze zařízení, provozování zařízení s netěsnostmi na ventilech a potrubních dílech, nedostatečné údržby uzavíracích armatur, omezovacích zařízení včetně čidel a bezpečnostní výstroje. Často se vyskytovaly tlakoměry, které byly nefunkční („přetočené“), nečitelné nebo bez správně vyznačené hodnoty maximálně přípustného tlaku. Dále byly časté nedostatky u pojistných ventilů, zejména neukotvené výfukové potrubí a nevhodné vyústění do sběrného potrubí, nebo do prostorů ohrožující obsluhu zařízení.

Sankční postihy byly uplatňovány v souladu s příslušnými ustanovení zákona o inspekci práce. Právním subjektům bylo v oblasti tlakových zařízení v roce 2022 uloženo v aktuálním kontrolním období, tzn. v rámci výše uvedené kontrolní činnosti, celkem 5 pokut v celkové výši 49 000 Kč.

Výsledky kontrol k zajištění bezpečnosti práce TZ při provozu a údržbě včetně oprav, montáží a rekonstrukcí, ukázaly na vhodnost volby těchto zařízení zejména středotlakých parních kotlů a TNS pro provedení kontrol. Dokládaly to jak počty zjištěných nedostatků, tak i pracovní úrazovost související s jejich provozem, montáží a údržbou. Přestože stav bezpečnosti provozu kontrolovaných zařízení zůstal na úrovni minulého roku, byl zjištěn nárůst počtu nedostatků, PÚ a mimořádných událostí související s provozem VTZ – TZ, a to zejména u větších a velkých provozovatelů. Z analýzy těchto údajů vyplývá, že je nutné se touto oblastí podrobněji zabývat i v roce 2023.

Zdvihací zařízení

V návaznosti na kontrolní zjištění v předcházejícím období a dále na základě rozboru vývoje pracovní úrazovosti se evidují u ZZ, a to opakovaně, závažné nedostatky, mezi které patřilo zejména nevyhodnocení konkrétních rizik, dále nezpracování konkrétního systému bezpečné práce (dále jen „SBP“), používání zařízení v rozporu s návodem výrobce, ale také i klesající úroveň teoretické a praktické přípravy jeřábníků a vazačů. Kontroly ZZ byla provedeny u ZZ bez rozdílu nosnosti a účelu jejich použití. Součástí této kontrolní činnosti byly také i prostředky pro vázání (ocelová a textilní lana, řetězy), dále zavěšení (traverzy, „S“ a „C“ háky) a uchopení břemene (magnety, svěrky, přísavky). V rámci kontrolní činnosti byla pozornost věnována i dodržování povinností zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení odpovídající obsluhy, dále technického stavu, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace ZZ.

Zvláštní pozornost pak byla věnována bezpečnému provozu ZZ na staveništích, tzn. mobilním a nakládacím jeřábům, stavebním výtahům, plošinám, vázacím a uchopovacím prostředkům apod.

Kontrolní činnost se také i zaměřila na BOZP zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených. V rámci provedených kontrol inspektory z OIP byly také zaměstnavatelům sděleny i změny v oblasti ZZ v souvislosti s NV č. 193/2022 Sb. ve vazbě na nový zákon č. 250/2021 Sb. Dále byl ověřen přístup zaměstnavatelů k vyhodnocení rizik souvisejících s bezpečným provozem ZZ.

Cílem preventivní kontrolní činnosti bylo také přispět i k větší BOZP zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených. Ověřit přístup zaměstnavatelů k vyhodnocení rizik souvisejících s bezpečným provozem ZZ.

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

 • ověření, zda provozovatelé ZZ mají k dispozici provozní dokumentace zařízení, dále zda používají zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno,
 • odbornou způsobilost (teoretickou a praktickou přípravu) včetně ověření zdravotních způsobilostí k výkonu konkrétní pracovní činnosti,
 • prevenci rizik, dále na způsob vedení dokumentace o vyhledaných a vyhodnocených rizicích a také na to, jak zaměstnavatelé přijímají opatření k jejich odstranění,
 • SBP nebo místní bezpečnostní předpis pro jiná zdvihadla než jeřáby ve vztahu k používání ZZ a k manipulaci s konkrétními břemeny,
 • provádění odborných úkonů k prověření technického stavu ZZ, tzn. zda ZZ jsou řádně revidována, kontrolována a udržována,
 • volbu, označení, kontroly, uložení a vedení dokumentace u prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které podléhají evidenci a pravidelným kontrolám technického stavu.

V rámci stanovené kontrolní činnosti, a to v souladu se zákonem o inspekci práce, bylo provedeno 17 inspektory specializace VTZ – ZZ celkem 629 kontrol, což je o 225 kontrol více, jak v předcházejícím období a zjištěno 903 porušení, což je o 325 porušení více, jak v předcházejícím období. Nedostatky byly řešeny zejména vydáním příkazu na místě nebo uloženo opatření k odstranění nedostatku. Dále bylo vydáno 5 TOO (viz tabulka níže), což je o 4 více, jak v předcházejícím období.

Z výše uvedeného vyplývá, že celkově za SÚIP byl počet stanovených kontrol v oblasti ZZ splněn.

Nejčastěji, tak jako i v předcházejícím období, byl porušován zákoník práce, a to v oblasti prevence rizik (dle jeho ust. § 102), dále v oblasti nezajištění školení a neurčení obsahu a četnosti školení včetně nevedení evidence o školeních zaměstnanců (dle jeho ust. § 103) a nepřidělení OOPP dle vlastního seznamu na základě vyhodnocených rizik (dle jeho ust. § 104). Velmi často zjišťovaným nedostatkem byla však i nadále absence záznamů o provedení ověření znalostí školených zaměstnanců.

Jako další byl kontrolovanými subjekty porušován zák. č. 309/2006 Sb. a to v oblasti požadavků na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, jak vyžaduje jeho ust. § 4 odst. 1 písm. c), tj. pravidelná a řádná údržba, kontroly a revize. Opakovaně kontrolované subjekty také porušovaly i požadavky na organizaci práce a stanovení pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti (dle jeho ust. § 5 odst. 1).

Dalším závažným zjištěním v oblasti bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí bylo nedodržení požadavků stanovených NV č. 378/2001 Sb. (dle jeho ust. § 3 a ust. § 4).

V rámci kontrolní činnosti bylo také zjištěno, že v řadě případů kontrolované subjekty porušovaly např. ust. § 3 NV č. 101/2005 Sb.

V rámci kontrolní činnosti bylo, mimo jiné, i zjištěno, že v řadě případech provozovatelé ZZ nezareagovali na platnost nového zák. č. 250/2021 Sb. a z něj vyplývajícího prováděcího právního předpisu NV č. 193/2022 Sb., které nabyly účinnosti od 1. 7. 2022.

Zhodnocení výsledku kontrol dle zaměření:

Ověření, zda provozovatelé ZZ mají k dispozici provozní dokumentace zařízení, dále zda používají zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno

V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno, že zaměstnavatelé provozující starší ZZ měli v řadě případech tato zařízení bez průvodních dokumentací (návodů výrobců). Dále bylo např. zjištěno, že věžové jeřáby, případně mobilní jeřáby používané pro manipulaci s břemeny na stavbách a staveništích byly zpravidla nová zařízení, avšak v několika případech bylo zjištěno, že provozovatelé těchto zařízení si pořídili tato zařízení v zahraničí a neměli k dispozici průvodní dokumentace v českém jazyce, jak požaduje ust. § 2 písm. g) zák. č. 250/2021 Sb.

V několika případech bylo rovněž také i zjištěno, že věžové jeřáby, které byly na staveniště zapůjčeny prostřednictvím firem, které jeřáby pronajímaly, pak tyto věžové jeřáby byly dodány bez kompletních průvodních dokumentací. Firmy, které věžové jeřáby zapůjčily, nedodaly provozovatelům kompletní průvodní dokumentace, ale pouze obecné pokyny pro obsluhu věžových jeřábů.
Provedenými kontrolami nebylo zjištěno, že by provozovatelé ZZ používali tato zařízení k jiným účelům, než pro které byla tato ZZ výrobci určena.

Při provozu pohyblivých pracovních plošin nebyly často dodrženy minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení tím, že uvedené plošiny nebyly při jejich provozech používány v souladu s provozními dokumentacemi, neboť zaměstnanci v prostoru košů plošin nepoužívali žádné OOPP proti pádu.

Nedostatky však přetrvávaly i nadále v řízení provozu jeřábů naprosto nekompetentními osobami, v neposlední řadě pak ke snaze předávání odpovědnosti malým subdodavatelům, kteří pochopitelně kompetentní a zkušené osoby, které by bezpečně řídily pronajaté jeřáby, např. na stavbách, neměly.

Odborná způsobilost (teoretickou a praktickou přípravu) včetně ověření zdravotních způsobilostí k výkonu konkrétní pracovní činnosti

V rámci kontrolní činnosti byly zjištěny vážné nedostatky v osnovách školení, kde nebyly uvedeny např. příslušné platné právní předpisy, podle kterých byli zaměstnanci seznámeni se svými povinnostmi.

Nejčastějším nedostatkem při školení bylo, že zaměstnanci obsluhující ZZ nebyli proškoleni na konkrétní zařízení a nebyly o těchto proškolení vedeny doklady. Dalšími zjištěnými nedostatky v oblasti školení bylo, že zaměstnavatelé neurčili obsahy, četnosti školení o právních a ostatních předpisech, způsoby ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentací o provedených školeních.

Při kontrolní činnosti bylo v některých případech zjištěno, že procesy výcviku jeřábníků neprobíhaly dle čl. 5 ČSN ISO 9926-1. Konkrétně nebylo provedeno seznámení se způsobem komunikace, dále s prováděním normálních a nouzových úkonů u jeřábů, s prováděním denních a týdenních kontrol, s určováním hmotností břemen a vzdáleností. Bylo však také zjištěno, že zaměstnavatel nepředložil doklad, ze kterého by vyplývalo, že zajistil zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP jeřábníků a vazačů. Tito zaměstnanci nebyli seznámeni s návody na obsluhu konkrétních ZZ a s návody na používání prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které kontrolovaný subjekt používá.

Vážným zjištěním bylo, že zaměstnavatel neměl určenou pověřenou osobu odpovědnou za provoz jeřábů a zdvihadel, jak je stanoveno v čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1. Pověřená osoba odpovídající za provoz jeřábů a zdvihadel nebyla tak odpovídajícím způsobem vyškolena dle čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1, nebyla seznámena s návody na obsluhu ZZ a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen používaných v daném subjektu.

Bylo také v řadě případů zjištěno, že nově prováděné zkoušky z odborné způsobilosti obsluh ZZ uvedených v ust. § 3 odst. 1 písm. a) NV č. 193/2022 Sb. a vazačů břemen nebyly v několika případech prováděny před tříčlennou komisí, kdy předseda musí být revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah VTZ – ZZ.

V oblasti ověřování zdravotních způsobilostí bylo zjištěno, že většina zaměstnavatelů již plní platnou vyhl. č. 79/2013 Sb., v jejíž příloze jsou stanoveny lhůty lékařských prohlídek jeřábníků a vazačů břemen, avšak v SBP i přesto byly uvedeny staré lhůty pro ověření zdravotních způsobilostí jeřábníků a vazačů.

Prevence rizik, dále způsob vedení dokumentace o vyhledaných a vyhodnocených rizicích a dále, jak zaměstnavatelé přijímají opatření k jejich odstranění

V rámci kontrolní činnosti byl také kladen důraz na prevenci rizik, tzn. na všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z předpisů zaměstnavatele, které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik při provozu ZZ.

Vyhledávání pracovních rizik na pracovištích spojených s provozem ZZ trvale vykazovala v řadě případů formální přístup. Opakovaně byla tato situace zjištěna v případech, kdy zaměstnavatelé využívali služeb komerčních externích techniků BOZP, kteří ve značné míře využívali komerčně zajišťované, již předem zpracované soubory rizik, bez konkretizace na místní podmínky jednotlivých provozovatelů ZZ a specifika jednotlivých činností spojených s provozem a obsluhou těchto zařízení, případně prostředků pro vázání a zavěšení břemen.

Opakovaně se vyskytovaly nedostatky ve zpracování základních předepsaných dokumentací, které mnohdy nebyly zpracovány odpovídajícím způsobem, opět především s ohledem na konkrétní podmínky provozovatele – uživatele vyhrazených ZZ. Tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2022 byly zjištěny nedostatky v úrovni zpracování organizačních směrnic pro provoz ZZ, jmenovitě SBP pro provoz ZZ, stejně tak jako v dalších interních předpisech, jako jsou technologické postupy, pracovní návody, pokyny. Jde především o neaktuálnost těchto dokumentů, jejich povšechné pojetí, případně nesoulad jejich obsahu se zjištěnou skutečností.

V případě provozování pracovních plošin byly kontrolované subjekty nejodpovědnějšími v zajišťování odbornosti pro své zaměstnance, působících jako obsluha těchto ZZ. V několika případech bylo však zjištěno, že provozovatelé měli zpracovaný předepsaný předpis pro provoz těchto ZZ, ale zaměstnanci tento předpis nedodržovali. Dále při provozu pohyblivých pracovních plošin bylo často zjištěno, že nebyl žádným způsobem zajištěn ohrožený prostor pod místem výkonu práce ve výšce z košů pohyblivých pracovních plošin, kde mohlo dojít např. k pádu nářadí či předmětů z výšky.

Na staveništích, kde se pohybovali vazači břemen ve výšce větší než 1,5 metrů, bylo v několika případech zjištěno, že nebyli chráněni proti pádu z výšky.

V rámci kontrolní činnosti byly zjištěny také i nedostatky v absenci protokolů z odstranění závad po revizích a zkouškách ZZ, absence bezpečnostního značení a tabulek, zabezpečení strojoven výtahů, neprovedení nedestruktivní zkoušky vázacích řetězů, které zaměstnavatel řešil ihned po zjištění závady a snažil se odstranit v průběhu kontroly.

SBP nebo místní bezpečnostní předpis pro jiná zdvihadla než jeřáby ve vztahu k používání ZZ a k manipulaci s konkrétními břemeny

Zpracování MPBP – SBP je dáno požadavkem čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1 a od 1. 7. 2022 rovněž požadavkem přílohy č. 3 k NV č. 193/2022 Sb. Jednotliví zaměstnavatelé jsou si převážně vědomi, že při provozu jeřábů jsou povinni zpracovat požadovaný SBP. V ojedinělých případech (jeřáby o nízké nosnosti) nebyl tento SBP u provozovatele zpracován. V praxi se rovněž ukázalo, že sice SBP byl zpracován, ale na pracovišti nebyl realizován a nikým ve společnosti nebylo kontrolováno jeho dodržování. Předložené SBP v několika případech neměly požadovaný rozsah vzhledem k prováděným činnostem, kdy nebyly rozpracovány jednotlivé předepsané kapitoly, a to především požadavek čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480–1 k navržení činnosti jeřábů a zdvihadel. V SBP byla u některých provozovatelů jeřábů zmínka, že navržení činnosti provedou kompetentní pověřené osoby, přičemž SBP sám o sobě žádné navržené činnosti neobsahoval. Na staveništích byly v několika případech dodány i se zapůjčeným věžovým jeřábem SBP, který ovšem neřešil konkrétní řízení provozu jeřábu na staveništi, tzn. byl obecný. Provozovatelé dále tyto SBP již nedoplnili na konkrétní podmínky.

Dalším zjištěným nedostatkem bylo nenaplnění požadavku čl. 4.1 písm. b) ČSN ISO 12480–1 (výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství), kdy SBP neobsahovaly příslušenství, které se používá v souvislosti s provozem jeřábů, jako jsou např. vhodné vázací či závěsné prostředky.

Rovněž bylo při kontrolní činnosti zjištěno, že se zpracovaným SBP nebyl seznámen žádný zaměstnanec zúčastněný na provozu věžového jeřábu.

Pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin zaměstnavatelé v převážné většině neměli zpracován pracovní systém ve smyslu ustanovení čl. 4.2 ČSN ISO 18893 (pojízdné zdvihací pracovní plošiny – bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz), který je nutné rovněž od 1. 7. 2022 zpracovat i dle požadavků přílohy č. 3 k NV č. 193/2022 Sb.

Provádění odborných úkonů k prověření technického stavu ZZ, tzn. zda ZZ jsou řádně revidována, kontrolována a udržována
V rámci kontrolní činnosti bylo zjištěno, že zaměstnavatelé často neměli vypracované plány kontrol revizí a údržby. Většinou se spoléhali na to, že jim externí firmy budou hlídat lhůty provádění výše uvedených kontrol a tím docházelo k tomu, že kontroly nebyly provedeny v předepsaných lhůtách, nebo nebyly provedeny vůbec. Zaměstnavateli, který měl zpracovaný pouze roční plán, bylo v rámci preventivních opatření také doporučeno, aby si zpracoval plán kontrol, revizí a zkoušek v rozsahu od revizní zkoušky k revizní zkoušce a tím se postihl celý cyklus kontrol. V zásadě provozované jeřáby byly ve většině podrobovány pravidelným revizím a revizním zkouškám dle předpisů výrobce a dle ČSN 27 0142, která se zabývá jeřáby a zdvihadly – zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel a pravidelným periodickým inspekcím dle ČSN ISO 9927-1 vztahující se k jeřábům – inspekci.
U vypůjčených věžových jeřábů nebyly často ze strany provozovatele prováděny kontroly v intervalech 3 měsíců, což je nově požadavkem přílohy č. 2 k NV č. 193/2022 Sb. Problematickou oblastí se ukázalo vedení deníků zdvihadel, kdy do nich nebyly znamenány zjevné závady, případě do deníků nebyly zapisovány denní kontroly před použitím zdvihadla.

V rámci kontrolní činnosti bylo nejčastěji zjištěno:

 • revizní zkoušku věžového jeřábu o nosnosti 3 000 kg neprovedl revizní technik ZZ, ale odborný technik, a to z důvodu, že provozovatel ani odborný technik nevěděl o skutečnosti, že od 1. 7. 2022 je již i věžový jeřáb o nosnosti 3 000 kg VTZ – ZZ,
 • provozovatelé nepodrobili provozované jeřáby periodické revizní zkoušce, i když o této povinnosti věděli a rovněž neodstranili závady, které byly uvedeny v protokolu z poslední provedené revizní zkoušky,
 • provozovatelé nepodrobili pohyblivé pracovní plošiny kontrolám v periodě jednou za 3 měsíce, což je nutné rovněž od 1. 7. 2022 provádět i dle požadavků přílohy č. 2 k NV č. 193/2022 Sb.,
 • nebyly vyznačené směry pohybu mostu jeřábu a jeřábové kočky na jeřábu tak, jak byly symboly vyznačeny na dálkovém ovládači jeřábu,
 • neoznačené hlavní vypínače jeřábů či nepřístupné hlavní vypínače věžových jeřábů na staveništích,
 • na staveništích, kde se vyskytovaly věžové jeřáby s dolní otočí bylo několikrát rovněž zjištěno, že tyto jeřáby nebyly ohrazeny tak, aby bylo vyloučeno zasažení osob protizávažím či konstrukcí věžového jeřábu, která se pohybuje.

Volba, označení, kontroly, skladování a vedení dokumentace u prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene, které podléhají evidenci a pravidelným kontrolám technického stavu

Řada zaměstnavatelů v oblasti vázacích prostředků nestanovila termíny kontrol vázacích prostředků s ohledem na četnost používání a na prostředí, ve kterém byly používány. Velmi vážná zjištění byla v případech, kdy zaměstnavatelé se domnívali, že pokud zaměstnanec předloží vazačský průkaz, který nabyl v předchozím zaměstnání, např. méně jak 1 rok starým záznamem od revizního technika ZZ o absolvování školení vazače břemen, takže tomuto zaměstnanci nemusí zajistit tzv. „nové“ školení ve způsobech vázání břemen. Kontrolní činnost prokázala, že zaměstnavatelé zpravidla nevěděli, nebo nechtěli vědět, že školení by měla obsahovat informace o konkrétních vázacích prostředcích používaných u daného zaměstnavatele, dále seznámení s konkrétním SBP a dalšími pracovními postupy konkrétních pracovišť. Kontrolou bylo také i zjištěno, že zaměstnavatelé neměli v některých případech k dispozici návody výrobců k používání prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen zejména na staveništích.

Konkrétně byly zjištěny zejména tyto nedostatky:

 • zaměstnavatelé často nevěděli, jaké druhy následných kontrol je nutné zajistit u permanentních břemenových magnetů a svěrek na plechy,
 • používané vázací prostředky nebyly označeny, a to zejména evidenčními čísly a nosností, kdy se jednalo především o nečitelné štítky textilních vázacích prostředků,
 • textilní popruhy byly vázány a taženy přes ostré hrany (dle ČSN EN 1492-1+A1 je hrana břemena pro vázací popruh ostrá tehdy, je-li poloměr zaoblení hrany stejný nebo menší než tloušťka vázacího popruhu),
 • u řetězových vázacích prostředků byly štítky s nosností často utržené a dále bylo velmi často zjištěno, že u těchto prostředků nebyly háky opatřeny bezpečnostní pojistkou, přestože byly tyto háky vybaveny otvorem pro osazení čepu bezpečnostní pojistky.

Sankční postihy byly uplatňovány v souladu s příslušnými ust. zákona o inspekci práce. Právním subjektům bylo v oblasti ZZ v roce 2022 uloženo za ZZ v aktuálním kontrolním období, tzn. v rámci výše uvedené kontrolní činnosti, celkem 22 pokut v celkové výši 152 500 Kč.

Obsah a zadání této kontrolní činnosti přispělo ke snížení PÚ u ZZ, ale také i ke zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti práce u ZZ jak vyhrazených, tak i u tzv. „nevyhrazených“. Při kontrolní činnosti se poukázalo na nedostatky, které se opakovaně vyskytují v oblasti bezpečného provozu ZZ, a to bez rozdílu nosnosti a způsobu používání včetně manipulace s břemeny. Mezi tyto převažující nedostatky patřilo nedodržování SBP na konkrétních pracovištích, dále nedodržování návodů výrobců a MPBP. Poznatky získané při plnění této kontrolní činnosti lze hodnotit jako velmi užitečné, a tudíž je nutné této oblasti věnovat i nadále trvalou pozornost, jelikož nedostatky na straně zaměstnavatelů se stále opakují.

Z charakteru nejčastěji porušovaných předpisů, a to v souvislosti s bezpečným používáním ZZ a prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene, lze konstatovat, že zaměstnavatelé – provozovatelé opakovaně porušují zákoník práce, dále zák. č. 309/2006 Sb., ale i další související předpisy, které se vztahují k bezpečnému provozu ZZ (NV č. 378/2001 Sb., NV č. 101/2005 Sb.).

Na základě výsledků provedených kontrol v roce 2022 v oblasti ZZ, inspektoři z OIP pro VTZ – ZZ jednoznačně doporučují věnovat trvalou pozornost a v kontrolách pokračovat i v následujícím období a zaměřit se opakovaně na bezpečnost práce v oblasti provozu ZZ, a to bez rozdílu nosnosti např. ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví. Dále v rámci kontrolní činnosti také věnovat pozornost technickému stavu, dále dodržování návodů výrobců a MPBP, provádění předepsaných kontrolních úkonů a vedení předepsané dokumentace např. u nákladních výtahů v obchodních centrech, skladových objektech, ale i u jeřábových zakladačů, ZZ bez rozdílu nosnosti a účelu použití, dále prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene včetně speciálních zařízení.

V rámci této oblasti na rok 2023 je vhodné a účelné zaměřit kontrolní činnost do oblasti provozu všech ZZ, a to bez omezení účelu použití a nosnosti, avšak se zvýšeným důrazem na aplikaci nové právní úpravy tzn. zák. č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb., které vešly v účinnost od 1. 7. 2022. Opodstatnění pro obsah kontrolní činnosti pro rok 2023 je, mimo jiné, i skutečnost, že velký počet provozovatelů ZZ nezareagoval na změny v oblasti např. zkoušení obsluh jeřábů a zdvihadel a vazačů břemen a dále na rozšíření oblasti jeřábů a zdvihadel s ohledem na snížení jejich nosnosti z nosnosti větší než 5 000 kg na nosnost větší než 1 000 kg.

Cíl a předmět kontrolní činnosti v dané specializaci byl splněn všemi OIP.

Zdroj: Roční souhrnná zpráva SÚIP o výsledcích kontrolních akcí za rok 2022

Související články