Návrh vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti

Cílem nové vyhlášky je zejména doplnění ustanovení původní vyhlášky č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 75/2002 Sb.“) o některá ustanovení ke zrušení navržené vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dále jen „vyhláška č. 50/1978 Sb.“). Zejména se jedná o doplnění požadavků na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností na elektrických zařízeních, které jsou v současném znění uvedeny, ale k definici jednotlivých kvalifikací je na ní použit odkaz. Obdobně byla doplněna ustanovení povinností organizace při zajišťování odborné způsobilosti osob k činnostem na elektrických zařízeních, jako jsou požadavky na zkušební komise, obsah zkoušek, obsah dokladu o odborné způsobilosti apod., které jsou dosud vymezeny ve vyhlášce č. 50/1978 Sb.

V souvislosti s návrhem zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních) připravovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí a na něj navazujícím nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti a nařízení vlády o bližších požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice byly upraveny některé vymezení odborných kvalifikací tak, aby došlo k maximálně možnému sjednocení terminologií, stupňů odborné kvalifikace v elektrotechnice, mezních napěťových hladin apod. Částečné sjednocení přispěje k lepší orientaci všech osob pracujících s elektrickým zařízením, jelikož velmi často provádějí činnosti v oblasti dozoru obou dozorujících úřadů.

Současně byly do nové vyhlášky zapracovány stávající požadavky vyhlášek č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, (dále jen „vyhláška č. 74/2002 Sb.“) a vyhlášky č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, (dále jen „vyhláška č. 202/1995 Sb.“), které budou vyhláškou zrušeny.

Dále jsou vyhláškou odstraněny některé nepřesnosti ve vymezení mezních napěťových hladin, resp. jejich uvedení do souladu s ustanoveními jiných právních předpisů. Vyhláška je nově koncipována také v reakci na mimořádné události, úrazy a poznatky týkající se nových technických řešení.

V souvislosti s výše uvedenými změnami bylo nutno provést i změny ve vyhláškách č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 22/1989 Sb.“), č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 55/1996 Sb.“), č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 26/1989 Sb.“) a č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 51/1989 Sb.“) Tyto změny reagují zejména na novou terminologii ve vymezení osob zajišťujících činnosti na elektrotechnických zařízeních.

Do novel vyhlášek č. 22/1989 Sb. a č. 55/1996 Sb. byly dále zapracovány nové požadavky plynoucí z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stranoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho novelizace provedené nařízením vlády č. 41/2020 Sb.

Výsledná vyhláška pak zjednoduší činnost na elektrických zařízeních, protože požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou stanoveny v jediné komplexní vyhlášce, což organizacím uvedenou činnost značně zpřehlední a tím i usnadní.   

Vyhlášky č. 75/2002 Sb., č. 74/2002 Sb., č. 202/1995 Sb., a zejména vyhláška č. 50/1978 Sb., prokázaly za dobu své účinnosti svou opodstatněnost, slouží k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení včetně prací na nich prováděných a jsou v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickýma v oblasti s nakládání s výbušninami způsobem zavedeny. Organizace a zaměstnanci provozující tuto činnost mají jejich požadavky začleněné do svých řídících aktů, znají je a celý systém se osvědčil. Po zrušení vyhlášky č. 50/1978 Sb. by však v některých oblastech vzniklo právní vakuum, které by současný zavedený systém mohlo zjevně zhoršit. Spolu s převzetím podstatných požadavků zrušené vyhlášky dojde i k jejich aktualizaci. Jedná se například o nové vymezení elektrotechnického vzdělání, které se od roku 1978 značně rozšířilo o nové obory. Obdobně nové vědeckotechnické poznatky, zkušenosti z nasazení nových technologií v době vydání vyhlášek neznámých a zejména zkušenosti z mimořádných událostí a úrazů na elektrických zařízeních vyžaduje inovaci současné legislativy podle těchto nových poznatků.

Připravovanou vyhlášku si můžete stáhnout zde:

Ilustrační foto: Martin Brechtl Unsplash.com

Související články