Aktuální stav legislativního procesu návrhu zákona o bezpečném provozu VTZ

Jedním z velmi častých dotazů čtenářů portálu je avizovaný termín 1.1. 2020, kdy měl zákon o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízeních vejít v platnost. Ano, termín v předkládaném znění je tento termín uveden, nicméně se jej zcela jistě nepodaří dodržet.

Pokud průběh projednávání sledujete (například na portálu technicka-zarizeni.cz v rubrice legislativa), zjistíte, že od 29. 8. 2019, kdy byl zákon poprvé zařazen na program schůze nedošlo k žádnému posunu. Tzn. zákon je stále v podobě z května 2019 a můžete si jej prohlédnout zde: Sněmovní tisk č. 535/0.

Návrh zákona samozřejmě vzbudil bouři ohlasů, ať už pozitivních, nebo vysloveně negativních, má ve své podstatě řadu zásadních pozitiv, proč by měl být přijat:

 • Aktualizuje právní předpisy, které svým vznikem spadají do první poloviny minulého století. Za tuto dobu obor pokročil nejen na poli vědeckých poznatků a došlo k masivnímu rozvoji nových technologií, ale došlo i k dost podstatnému rozšíření technické terminologie.
 • Harmonizuje novou národní legislativu a PED. Stávající platné vyhlášky již neexistující státní organizace ČÚBP pro provoz VTZ nelze novelizovat.
 • Umožní přijmout nové prováděcí předpisy (nařízení vlády pro jednotlivá VTZ), normy a aktualizovat také technické názvosloví.
 • Umožní zlepšit bezpečnost provozu VTZ, snížit úrazovost a lépe předcházet škodám na majetku. Nově je povinností provozovatele hlásit havárii, při které dojde ke škodě přesahující částku 5 mil. Kč.
 • Dojde ke snížení administrativní zátěže některých dotčených subjektů a k jasnému rozdělení kompetencí mezi státními kontrolními a dozorovými orgány.

Nové pravomoce SÚIP

SÚIP může nově může dle nového návrhu zákona zasahovat a provádět:

 • Provádějí kontroly na vyhrazených technických zařízeních v souladu se zákonem
  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě zjištěných nedostatků jsou oprávněni odebírat vydaná osvědčení a oprávnění, či zakázat činnost.
 • Provádí kontroly v případě vzniku havárií. Za havárii se pro účely tohoto zákona považuje mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, v jejímž důsledku dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob, ztrátě na životě nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 mil. Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Nové definice pověřené organizace (TIČR?)

Pověřená organizace (§ 5 )
Ministerstvo může zřídit pověřenou organizaci k výkonu činností podle tohoto zákona. Ministerstvo kontroluje u pověřené organizace dodržování výkonu činností podle § 5 odst. 2 a 3. Není-li zřízena pověřená organizace, vykonává činnosti podle § 5 odst. 2 ministerstvo.

Pověřenou organizací je právnická osoba, kterou ministerstvo zřídilo k plnění činností na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a pověřilo výkonem některých činností podle tohoto zákona a prováděcích předpisů k němu.

Pověřená organizace při výkonu činnosti v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení:

 • na vyžádání podává odborná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti vyhrazených technických zařízení,
 • v případech stanovených prováděcím právním předpisem provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízení, na základě kterých vydává osvědčení, zda vyhrazená technická zařízení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek,
 • prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a uděluje jim k tomu oprávnění (podle §7),
 • prověřuje odbornou způsobilost fyzické osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a vydává o tom osvědčení podle (§10),
 • v případech stanovených prováděcími právními předpisy prověřuje odbornou způsobilost obsluhy vyhrazených technických zařízení a vydává jí o tom osvědčení,
 • vede evidenci právnických a podnikajících fyzických osob, které získaly oprávnění podle písmene c) a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných předpisů,
 • vede evidenci revizních techniků a poskytuje tyto informace pro potřeby jiných orgánů podle jiných předpisů a veřejnosti.

Činnosti pověřené organizace podléhají správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu. Ve věcech správy správních poplatků spadajících do působnosti pověřené organizace je pověřená organizace podřízena ministerstvu.

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny (§6):

 • Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny mohou v případech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávat pouze odborně způsobilé podnikající fyzické a právnické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost, to platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.
 • Předpoklady odborné způsobilosti právnických a podnikajících fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 věty první jsou potřebné technické vybavení, jejich odborná způsobilost, popřípadě odborná způsobilost fyzických osob, které pro ně činnosti na vyhrazených technických zařízeních vykonávají, a oprávnění k montáži, provozu, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny. Oprávnění (podle bodu 1 věty první) není požadováno pro provádění revizí odborně způsobilou podnikající fyzickou osobou, která nezaměstnává zaměstnance.

Žádost o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizi, zkouškám vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny (§7)

 • Písemná žádost o udělení oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podává česká nebo zahraniční právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění se podává u pověřené organizaci.
 • Podmínkou pro udělení oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny je ustanovení jedné nebo více fyzických osob, které splňují předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na vyhrazených technických zařízeních a odpovídají za zajištění odborného výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu žádosti o udělení oprávnění.
 • Pověřená organizace ověří, zda jsou splněny podmínky pro řádné zajištění činnosti v požadovaném rozsahu prověřením splnění předpokladů odborné způsobilosti stanovených v § 6 odst. 2. V případě kladného posouzení vydá žádající právnické nebo podnikající fyzické osobě oprávnění. Platnost oprávnění je 10 let od udělení.
 • Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, které bylo uděleno oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo plnění nádob plyny, je povinna oznámit pověřené organizaci změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob podle § 9 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.

Evidence odborně způsobilých právnických a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny (§9):

 • Pověřená organizace vede evidenci odborně způsobilých právnických a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti právnických a podnikajících fyzických osob s oprávněním k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, a pro bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných předpisů a veřejnosti. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Správcem a provozovatelem evidence je pověřená organizace.
 • Do evidence odborně způsobilých právnických a podnikajících fyzických osob se pro podnikající fyzické osoby zapisují tyto údaje:
  a) jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající fyzické osoby,
  b) identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
  c) adresa místa podnikání,
  d) jméno, popř. jména, a příjmení odpovědné odborné osoby, popřípadě osob podle § 7 odst. 2
  e) evidenční číslo, činnosti a rozsah oprávnění s datem skončení jeho platnosti.

Odborná způsobilost fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (§10)

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu činností na vyhrazených technických zařízeních je:

 • dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti,
 • zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
 • odborné vzdělání v oboru a stupni stanoveném prováděcím právním předpisem pro danou činnost na vyhrazeném technickém zařízení,
 • odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem dle požadavků pro danou činnost na vyhrazeném technickém zařízení,
 • osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů (topiči).

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je vydáváno na základě úspěšného prověření odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních zkouškou (dále jen „zkouška z odborné způsobilosti“) u pověřené organizace. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních je 5 let ode dne vydání.

Bližší požadavky k vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy vyhrazených technických zařízení v příslušném rozsahu stanoví prováděcí právní předpis.

Zkouška z odborné způsobilosti (§ 11)

 • Zkouška z odborné způsobilosti se vykonává u pověřené organizace do 30 dní od podání přihlášky k provedení této zkoušky a je veřejná. Celkový výsledek zkoušky podle věty první se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl a je sdělen žadateli bez zbytečného odkladu po vykonání zkoušky.
 • Zkouška z odborné způsobilosti probíhá před zkušební komisí, která má minimálně dva členy s odbornou způsobilostí ( mimo předsedy komise) pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních v rozsahu požadovaného osvědčení.
 • Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části. Obsah a rozsah zkoušky podle věty první je stanoven podle rozsahu požadovaného osvědčení. Písemná část zkoušky se hodnotí samostatně, a to stupni vyhověl nebo nevyhověl, a žadatel musí pro stupeň vyhověl splnit minimálně 80 % správných odpovědí. Pokud žadatel po vyhodnocení písemných testů nesplní 80 % správných odpovědí, celkový výsledek zkoušky je hodnocen stupněm nevyhověl. V ústní části zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel odpovědět správně minimálně na 80 % položených otázek.

Evidence revizních techniků (§ 12)

Pověřená organizace vede evidenci revizních techniků, jejímž účelem je vedení údajů o počtu a odbornosti odborně způsobilých fyzických osob k činnostem na vyhrazených technických zařízení s příslušným osvědčením podle § 10 odst. 2 a bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle jiných právních předpisů. Tato evidence je informačním systémem veřejné správy. Pověřená organizace je správcem a provozovatelem evidence.  Pověřená organizace v evidenci revizních techniků bezodkladně vyznačí změny údajů oznamovaných podle § 10 odst. 4, údaj o skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních uplynutím doby jeho platnosti a údaj o případném odebrání nebo omezení osvědčení kontrolním orgánem. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (§ 14 )  Právnické a podnikající fyzické osoby provozující vyhrazené technické zařízení jsou povinny zajistit, aby u jimi provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly podle jiného právního předpisu.  V případě, že provozovatel není vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, nese odpovědnost za jeho používání a provoz od prokazatelného převzetí zařízení.

Nové povinnosti provozovatele

Hlášení vzniku havárie (§ 15)

 • Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit na místně příslušný oblastní inspektorát práce podle místa, kde k události došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví fyzických osob, ztrátě na životě nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení (havárie).

Změna zákona o inspekci práce (§ 20)

Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že:

 • neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních příslušného rozsahu podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení – přestupek, lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
 • bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení – přestupek, lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
 • v rozporu s § 14 odst. 5 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém zařízení – přestupek, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
 • v rozporu s § 14 odst. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických zařízení – přestupek, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
 • jako provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii v rozporu s § 15 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení – přestupek, lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Přechodná ustanovení (§ 18)

 • Stav technických zařízení se při kontrole, zkoušce a revizi do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle bezpečnostních předpisů platných a účinných v době jejich uvedení do provozu.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platná v rozsahu a po dobu jejich platnosti.
 • Platnost oprávnění vydaných organizací státního odborného dozoru Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám skončí uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti nejvýše po dobu 5 let od účinnosti tohoto zákona.

V tuto chvíli se nám jeví jako předčasné zařazovat toto téma, jako stěžejní programový bod vzdělávacích akcí, neboť návrh byl již dostatečně prezentován programu řady seminářů a konferencí pořádaných APTI a MEDIM, spol. s r.o. v letech 2018 až 2019 a v tuto chvíli je pouze otázkou času, kdy se dostane na pořad projednání.

Původní termín jeho vstoupení v platnost (1.1.2020) se bohužel ukázal jako zbožné přání. Dle současného tempa schvalování se nabízí úvaha, zda je opravdu reálný i termín 1.1.2021. Případné další průtahy mohou zákon posunout až do termínu dalších voleb do poslanecké sněmovny, kdy současné parlamentní strany začnou mít úplně jiné starosti.

Bylo by pro obor VTZ skutečně nešťastné, když by tato snaha o úpravu legislativy přišla vniveč, jako tomu bylo před více jak deseti lety. Žádnému zainteresovanému subjektu se nepodařilo získat potřebnou politickou podporu v parlamentu. Situaci neulehčuje ani fakt, že toto téma nemá velkou prioritu ani v EU, která ponechává provoz VTZ víceméně na jednotlivých členských státech a jejich zvyklostech. V tuto chvíli není patrná žádná aktivita na poli evropského práva, která by se toto odvětví snažila sjednotit.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
Jan Lhotský
APTI

Související články