Informace o činnosti pracovních skupin EU pro tlaková zařízení

Informace z činnosti se každý rok dozvědí všechny oznámené subjekty a nezávislé oblasti vykonávající svoji činnost pro tlaková a jednoduchá tlaková zařízení v rámci koordinační porady, která se již dlouhá léta koná v Brně, pod záštitou SZU Brno.

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
LL – C.(Certification), a.s., Praha
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s.

Stručné zprávy z jednotlivých skupin a novinek ohledně tlakových zařízení

Převážná skupina zasedání má na starost v ČR  Státní úřad pro technickou normalizaci, zkušebnictví a metrologii (dále jen ÚNMZ), který spadá pod Ministerstvo průmyslu.

Na některých akcích se ÚNMZ podílí samo, nebo v rámci PRZ (Program rozvoje zkušebnictví)

Kdysi jsem se aktivně daných porad zúčastňoval a hájil naši republiku.

Hlavní skupina se nazývá WGP – Working group pressure – Pracovní skupina tlaku, kde se schází všichni zástupci oznamujících orgánů jednotlivých zemí a mají na starost připomínkování směrnice, nařízení a další úkoly. Na daném mítinku se dozvíte, jaké jsou problematiky oznámených subjektů, dozorových orgánů a skupin pro pravidla, která pomáhají uživatelům.

Další spolupráce se týká ADCO PED/ADCO TPED – jsou schůzky dozorových orgánů  v Evropě ohledně problematiky tlaku, kde se řeší hlavně odebírání tlakových zařízeních, značení, dokumentace, pravidla a další. Za Českou republiku byla stará dohoda, kde jezdí vždy zástupce ČOI České obchodní inspekce a pracovník UNMZ, kteří hájí naše zájmy. TPED je označení pro oblast přepravitelných zařízeních, jelikož neděláme pouze jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení.

Veškeré další skupiny jsou v rámci PRZ – Programu rozvoje zkušebnictví vypsány pro další zástupce oznámených subjektů, které právě UNMZ  opravňuje pro svoji činnost. Například CEOC pro inspekční orgány tlakových zařízeních, WPG skupina pro pravidla tlakových zařízeních, kde náš háji expert Ing. Petr Pavel ze SZU, WPM – Working party material je skupina pro používání a navrhování materiálů , jejich zkoušení, která není příliš za poslední let aktivní, kde nás zastupuje další expert pro PED,ASME Ing. Mojmír Srnec z TUV Nord,

CABF – Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby, kde nás opět zastupuje SZU Brno.

V neposlední řadě se nesmí zapomínat na technickou normalizaci, kde CEN pro oblast PED/SPVD dlouho hledala zastoupení  v zahraničí, kde v rámci agentury ČAS ( Česká agentura pro standardizaci)  v rámci TNK –Technické normalizační skupiny ) připomínkují přední experti v ČR všechny příslušné nové, opravné, změnové a normy.

V české republice kromě koordinačních porad pro tlak  existuje další skupina pro přepravitelná tlaková zařízení, které u nás trakařů je hojně zapomínána.  Všechny koordinační porady řídí UNMZ , který pověří příslušný oznámený subjekt v rámci PRZ a schází se dvakrát ročně.

Nyní Vám ze zkratce  představíme zápisky, které jsou veřejné a informují o činnostech a změnách v tlakové oblasti, které jsou pak obsahovou náplní našich seminářů APTI.

CEOC (organizace zkušebních, certifikačních a inspekčních organizací)-

CEOC International je nezisková organizace reprezentující 29 nezávislých inspekčních a certifikačních organizací z 22 zemí. Dále je aktivní v 60 zemích světa. Zaměstnávající více než 100 000 zaměstnanců, z nichž je 62 000 inženýrů a techniků.

Jejími cíly jsou:

 • Podpora bezpečnosti, jakosti a životního prostředí pomocí nezávislých inspekcí a certifikace.
 • Účastnit se na zlepšení regulace prostřednictvím účasti na práci institucí a orgánů EU jako je EA, ILAC, Eurolab atd.…
 • Spolupodílet se na stálé bezpečnosti, konkurenceschopnosti,  na ochraně životního prostředí a ochraně spotřebitele
 • Napomáhat výměně informací mezi členy a s EU a mezinárodními organizacemi, zejména, co se týká technických záležitostí.
 • Podílet se na normalizačních činnostech (CEN, ISO, ISO-CASCO)
 • Ustanovit praktické návody a instrukce pro inspekce bezpečnosti výrobních podniků, zařízení a strojů a inspekce pro parametry životního prostředí
 • Certifikační a inspekční organizace třetí strany jsou organizace, které pouze poskytují inspekční a certifikační služby na zařízeních a nejsou zainteresovány na konstrukci, výrobě, dodávce a instalaci, používání nebo údržbě prověřovaného zařízení. Pouze takto nedochází ke konfliktu zájmů ve výstupech inspekčních a certifikačních aktivit.

Mezi hlavní činnosti patří:

 • Inspekční činnosti pro průmysl a stavebnictví
 • Pomoc při návrhu a provozu
 • Zkoušky a měření
 • Posuzování shody podle směrnic nového přístupu
 • Certifikace výrobků, systémů a osob
 • Rizikové analýzy
 • Technické specifikace, vztahující se k bezpečnosti
 • Expertízy a konzultace
 • Výcvik, školení
 • Posouzení dopadu na životní prostředí
 • Inspekce a kalibrace systémů na měření emisí.
 • Posuzování bezpečnosti jaderných zařízení

Každá členská organizace musí zaměstnávat experty a musí být :

 • právně identifikovatelná,
 • finančně nezávislá,
 • nezávislá na výrobním průmyslu,
 • finančně soběstačná,

a musí být orgánem:

 • určeným národní správou k provádění činností v rámci Směrnic Rady EU nebo splňovat EN 17 020 typ A, příloha A
 • nebo splňovat kritéria systému managementu jakosti podle norem ISO řady 9000.

Členové CEOC International jsou autorizovány/uznány příslušnými národními orgány k provádění inspekcí, zkoušek a certifikace a dalších služeb souvisejících s posuzováním shody pro širokou škálu výrobků, jako jsou kotle, tlakové nádoby, výtahy, stroje, jeřáby, zdravotnické prostředky, elektrická a tepelná instalace, průmyslové podniky, jaderné elektrárny, stavby a hračky.

Většina z členů jsou notifikovanými orgány EU v rámci Směrnic Rady EU Nového přístupu. Jejich kolektivní zkušenosti a názory přispívají k efektivní implementaci evropských směrnic.

CEOC International rozpracovává vzájemné dohody mezi organizacemi posuzujícími shodu v rámci EU, východní Evropy a ostatních států světa.

Prostřednictvím tzv. přidruženého a pozorovatelského členství nebo dohod s mimoevropskými organizacemi CEOC posiluje  svoji mezinárodní síť pro udržování pokračujícího dialogu a výměny informací.

Strojírenský zkušební ústav se stal členem CEOC na jaře roku 2000. Prozatím se jeho zástupci zúčastnili devíti výročních zasedání a to v roce 2000 v portugalském Estorilu,  2001 ve finských Helsinkách, 2002 v Budapešti, 2003 v Saarbruckenu, 2004 v Kodani, 2005 v Dublinu,  2006 v Bukurešti , 2007 v Berlíně,  2008 v Římě, 2009 ve Varně, 2010 ve Vídni,  2011 ve Varšavě, 2012 v Madridu a 2013 v Londýně, 2014 v Helsinkách

Dále se zástupci SZÚ zúčastnili konání odborných komisí, týkajících se tlakových zařízení a komise pro posuzování shody.

Poslání CEOC International

Podpora bezpečnosti, kvality a životního prostřednictvím nezávislé inspekce a certifikace.

Cíle a aktivity

 • Podporovat bezpečnost prostřednictvím nezávislého posuzování shody.
 • Zastupovat společné zájmy členů, zejména tváří v tvář s institucemi Evropské unie, Evropským sdružením volného obchodu a jinými mezivládními organizacemi, a všech evropských nebo mezinárodních organizací a sdružení zabývajících se směrnicemi, předpisy, normalizací a akreditacemi.
 • Zastupovat společné zájmy členů, zejména tváří tvář s průmyslem a jejich svazy, jinými organizacemi pro posuzování shody, spotřebiteli, široké veřejnosti a jejich zástupci.
 • Informovat členy o významných záležitostech s ohledem na výše uvedené, získat stanoviska a postoje, které jsou definovány a prezentovány CEOC International.
 • Přispívat k vysoké zájmu a přispívat k technickému pokroku.
 • Přispívat k zájmu o bezpečnost, kvalitu a životní prostředí.
 • Hrát aktivní roli ve vztahu k Evropské komisi.

Služby poskytované CEOCem

 • Zastoupení v orgánech EU
 • Zastoupení na konferencích / seminářích
 • Sledování vybraných právních předpisů EU (tzv. speciální brífingy)
 • Sledování práce a výstupů ISO, EA, ILAC a IAF
 • Publikování měsíčního bulletinu / Výroční zpráva
 • Organizování setkání (jak pro / s našimi členy) a akce v Bruselu

Aktivity CEOC International týkající se veřejných záležitosti jsou určeny v pracovním programem institucí EU a zájmy našich členů. Každý rok vybíráme prioritní témata, která jsou zvláště důležitá pro členy CEOC International a jsou podrobně sledována.

Prioritní témata pro rok 2019 jsou následující:

 • Dozor nad trhem
 • Bezpečnost výrobků a důvěra spotřebitelů
 • Nové trendy zkoušení

ADCO TPED – zajištuje COI/UNMZ

ADCO PED/SPVD – zajištuje COI/UNMZ

ADCO připomínky k posouzení/hodnocení sestav

Michel Margat upozornil na dokument ADCO, který se zabývá posouzením / hodnocením sestav. Tento dokument byl zveřejněn a následně byl rozeslán prostřednictvím CIRCABC (CABF PED/SPVD N 17/036).

Vyzývá účastníky, aby porovnali dokument s principy CABF, které se řídí posouzením / hodnocením sestav a identifikovali potenciální mezery. Dokument bude projednán na příštím zasedání CABF PED/SPVD.

Informace k položce „Dozor nad trhem“

Pro informaci uvádím základní údaje z minulého zasedání k této položce.

Předseda ADCO pan Michael Borzel představil práci PED-ADCO skupiny a zprávy o aktuálních položkách a problémech (viz N 16/014).

Předseda ADCO pan Michael Borzel dále provedl zajímavou přednášku od PED-ADCO Group:

 • WG „Administrative Cooperation“
 • Důležité zjištění o nedostatcích na trhu v rámci dozoru nad trhem (chybějící dokumentace, chybné značení, CE označení ventilů dle SEP, apod.)
 • Chybné provedení ventilů pro vzduchové kompresory (výrobce: Čína)
 • Chyby na certifikátech
 • Příklad strojní zařízení s hydraulickými akumulátory:
  • Zařízení kat. 1
  • Pro použití sestav aplikovat čl. 14, par. 6 PED

Pan Purje měl komentář: použít v těchto případech Pravidla C–13, C-12

Pro informaci uvádím několik dalších základních údajů z minulých zasedání k této položce.

Předseda ADCO pan Michael Borzel představil práci PED-ADCO skupiny a zprávy o aktuálních položkách a problémech (viz N 16/014).

Pro informaci uvádím několik dalších základních údajů z minulého zasedání k této položce.

Hans D’hooge podal zprávy o výsledku předchozího zasedání ADCO-Group 2015-04-22 / 23.

Předseda ADCO pan Borzel nabídl svoji účasti na dalším CABF PED/SPVD – zasedání, aby informoval o aktuálních otázkách dozoru nad trhem. Účastníci souhlasili s jeho pozváním na příští zasedání (Michael Hahn / Ingo Blohm).

Pro informaci viz také dokument č. 13/048.

Členové ADCO získávají zkušenosti s použitím informačního článku o dozoru nad trhem (viz N 13/048). Příležitostně zástupce ADCO může informovat o aktuálních zkušenostech v nadcházejících zasedáních CABF PED/SPVD.

Hans D’hooge má představu jak má ADCO skupina pracovat. Bude fungovat jako pozorovatel.

WGP – Zajišťuje ÚNMZ přímý zástupce Ing. Kára

Hans D’hooge se odkazoval na zápisy z posledního zasedání WGP, které se konalo 2017-03-21 (viz složka WGP CIRCABC).

Poznámka: Příslušné dokumenty WGP/WPG (tj. Zápisy, Pravidla přijatá WGP, návrhy Pravidel přijaté WPG nebo jiné dokumenty) jsou pravidelně rozesílány přes CIRCABC následně po konkrétních zasedáních. (tj. „Pravidla přijatá WGP“ nebo „Výsledky zasedání WPG“, které lze vysledovat v knihovně CIRCABC).

Hans D’hooge se zmínil o nevyřešených otázkách týkajících se SPVD a chybějících harmonizovaných normách EU přezkoušení typu (Modul B). Vzhledem k tomu, že norma EN 286-1 v současné době není uvedena v Úředním věstníku, není zatím pro EU přezkoušení typu (Modul B) přímo bezvýhradně použitelná. Mezitím zahájil CEN pracovní dokument k revizi série EN 286.

Jednou z klíčových otázek relevantních pro PED byla „instalace pro vlastní potřebu“. Hans D’hooge se zmínil o neformálním přípravném dokumentu WGP, který vydala Evropská komise. Dokument uvádí, že s úpravou PED nebyla zamýšlena žádná změna technických požadavků nebo rozsahu.

Nicméně po transpozici směrnice 2014/68/EU do vnitrostátního práva a v rozporu se starou PED v některých členských státech jsou zařízení pro vlastní potřebu nevyhnutelně považována za sestavy v rozsahu PED, který vyžaduje posuzování shody. Evropská komise analyzuje transpozice ve vnitrostátním právu ve všech členských státech. Mezitím je pozastavena revize konkrétních Pravidel.

Bylo zmíněno, že některé členské státy transponovaly body z předmluvy / odůvodnění. (recital) PED do vnitrostátního práva, i když mají spíše neformální charakter. Jiné členské státy transponovaly pouze právní závazné články. Hans D’hooge poukázal na to, že v soudním případě budou pravděpodobně vzaty v úvahu i tyto body z předmluvy / odůvodnění. (recital).

Z průzkumu vyplývá, že někteří účastníci mají problémy s aplikací vnitrostátní transpozice nové PED 2014/68/EU týkající se instalace.

Dokud není tato situace dále objasněna, Hans D’hooge vždy doporučuje zkontrolovat právní situaci v zemi určení. Problémy by však mohly nastat u nadnárodních společností, pokud jsou pro lokality v různých členských státech poskytovány identické instalace.

Hans D’hooge informoval, že většina z Pravidel PED byla v posledním období sladěna (revidována) se směrnicí 2014/68/EU PED a byla také přijata na WGP pomocí dvou písemných postupů.

CABF_PED_SPV_N_16_028_PED Guidelines 2014-68-EU adopted by WPG – set 1

CABF_PED_SPV_N_16_029_PED Guidelines 2014-68-EU adopted by WPG – set 2

Tato Pravidla jsou již k dispozici na webových stránkách PED (viz bod 5.3.1).

(viz http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17201 ).

Třetí písemný postup s posledním souborem Pravidel byl připraven k 2016-06-20. Na rozdíl od předchozích sad / souborů, v tomto případě nebyla některá Pravidla přijata. Nějakých 20 Pravidel muselo být ještě projednáno ve WPG, které se konalo až 2017-02-23 za účelem revize (analýzy nebezpečí a rizika). Týká se to rovněž i Pravidel H-04 a nový H-20 k otázce nebezpečí-riziko a Pravidel adresovaných instalacím. Tato Pravidla nebyla k dispozici v době, kdy nová PED začala platit (2016-07-19).

WPM – Informace o výsledcích práce pracovní skupiny „Materiály“ (WPM)

Přehled a stav „PMA hlavní zásady“ (vedoucí Principy zásad vedení PMA.

Postup: představení nového dokumentu panem Winfriedem Schockem.
(Viz dokument N 13/050, který má být rozeslán)

Poslední zasedání WPM se konalo dne 2013-09-26, Zatím žádné nové zasedání není naplánováno.
Nebylo zmíněno nic nového (pouze současně probíhající souvislosti).
Žádné další technické záležitosti nebo výklad.

Hans D’hooge vysvětlil, že schůzka WPM bude uspořádána pouze v případě, že bude nutno prozkoumat případnou novou aplikaci EAM.

V současné době není žádná přihláška o nové EAM aplikace, žádné další zasedání WPM / pracovní skupiny materiály není naplánováno, ale je zde projekt zveřejnit seznam EAMs, také pokud jde o oznámené subjekty pod novou PED 2014/68/EU.

Hans D’hooge uvedl, že seznam současných EAM je zveřejněn v Úředním věstníku EU.

EAM: Evropské schválení pro materiály, Bod 4.2 přílohy I PED

Poznámka:

Pro informaci uvádím základní údaje z minulých zasedání k této položce.

 • Stav EAM je na webových stránkách PED a v Úředním věstníku OJ EU (viz 2016/C 447/006);
 • Zodpovědnost za stávajících EAMs (CETIM – Technical Centre for Mechanical Industry, www.cetim.fr);
 • Stav EN 764-4 (harmonizace);
 • Stav PMA hlavní zásady (vedoucí Principy).


Postup: Hlášení o stavu – Hans D’hooge, navazuje na poslední zasedání, položka 6. 6.1.

Stav (viz dokument N 16/053)

Některé informace pro připomenutí z předchozího zasedání CABF:

Hans D’hooge zmínil, že brzy umístí PDF-soubor obsahující veškeré informace týkající se EAM-dokumentů na webové stránky PED.

EAMs vydaná bývalou Notifikovanou osobou- CETIM, které není v současné době přiřazeno k aktivním oznámeným subjektům, by neměla být tedy s největší pravděpodobností zveřejněna v Úředním věstníku. To znamená, že tyto EAMs nebudou mít status předpokladu shody s novou PED 2014/68/EU.

EAM dokumenty budou brzy zveřejněny na nových webových stránkách PED.

Evropská komise musí zjistit, jak se vypořádat s EAMs, aby byly pravidelně příslušně monitorovány / aktualizovány.

WPG- zajištuje SZU Brno v rámci úkolu od UNMZ

 • Návrh nového Pravidla J-09 nf (zasedání WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.1.2 týkající se definic ve směrnici a Pravidlech);
 • redakční změna C-13 (výslovný odkaz na čl. 1 odst. 2 PED, viz zápisy WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.2.1);
 • Pravidlo B-28 (tj. TRG 125 rev3 týkající se kategorizace trubkových cívek, ještě nebylo řešeno, viz zápis z WPG  2018-04-19 / 20 bod 4.3.1);
 • Pravidlo B-28 (tj. TRG 131 týkající se kontroly během výroby, ještě nebylo řešeno, viz zápis WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.3.1);
 • Pravidlo D-10 (potenciální rozpor s „Blue Guide“v oddíle 5.1.5, diskuse nebyla dokončena, viz zápis WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.3.3);
 • Pravidlo A-10 (dýchací lahve 50 L, diskuse nebyla dokončena, viz zápis WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.3.4);
 • Pravidlo k instalaci / vlastní potřebě (další zkoumání vnitrostátních transpozic (viz zápis z WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.4);
 • více klíčových otázek viz níže

Postup: Zpráva Hans D’hooge a Simon Emeny
(Viz složky CIRCABC WPG, sledovače přípravy GL viz N 18/018, 18/019)

Poznámka:

O této části podám podrobnou zprávu v rámci informace o jednáních pracovní skupiny WPG, viz Zpráva – Informace ze zasedání pracovní skupiny WPG pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby.

Před zahájením aktualizace Pravidel týkajících se jednoduchých tlakových nádob, H. D’hooge navrhl konzultovat se všemi zainteresovanými stranami v sektoru tlak, zda je aktuální potřeba aktualizace těchto Pravidel, s cílem určit prioritní Pravidla a získat podporu od zainteresovaných stran a vnitrostátních orgánů, aby byly poskytnuty potřebné zdroje pro takovou revizi. Možnost zadávat přípravné práce je také zkoumána.

Poznámka 3:

Výstupy a výsledky jednání WPG (stav v současné době projednávaných Pravidel) jsou patrné také z výstupů a závěru WGP:

-Zápis z posledního WGP

Viz, některé položky programu WGP týkající se Pravidel PED:

(přijetí předmětných Pravidel bylo na programu WGP)

Poznámka 4:

Informace k Pravidlu B-28 (tj. TRG 125 rev3 týkající se kategorizace trubkových cívek, ještě nebylo řešeno, viz zápis z WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.3.1), viz:

TRG 125 rev3 (kategorizace sestav potrubí, cívek potrubí / potrubí v cívkách)

Účastníci navrhují revizi Pravidla B-28 na základě TRG 125 rev3 a zanedbatnavrhované odůvodnění. Bylo rozhodnuto ji poslat na WPG k přijetí.

Nový status TRG 125: je „A“

Postup: Nový návrh od Lotti Jespersen, Simon Emeny informuje, následuje diskuze
(Viz dokument N 16/032)

Simon Emeny informuje, že téma bude řešeno na příštím zasedání na základě nového dokumentu.

Poznámka:

Informace k Pravidlu D-10 (potenciální rozpor s „Blue Guide“v oddíle 5.1.5, diskuse nebyla dokončena, viz zápis WPG 2018-04-19 / 20 bod 4.3.3), viz:

Nový Blue Guide

Dokument byl zveřejněn v Úředním věstníku OJ 2016 / C 272/01

Postup: Úvod Hans D’hooge
(Viz dokument N 16/037)

Poznámka:

Pro informaci uvádím základní údaje z minulého zasedání k této položce.

Návrh nového dokumentu Blue Guide byl představen již na posledním zasedání.

Poznámka: Dokument byl zveřejněn v Úředním věstníku 2016-07-26 (viz N 16/037 a http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210)

‚Blue Guide‘ „Modrá příručka“ (k provádění pravidel EU pro výrobky 2016)
‚Blue Guide‘ – Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach (The revised ‚Blue Guide‘ on the implementation of EU product rules, Draft – Version 22 February 2013)

Posouzení tlakových zařízení vyrobených procesem 3D tisku

(prezentace byla naplánována na 1. den zasedání a následovala rozsáhlá diskuse)

Postup: prezentace LR od Davida Hardracra, diskuse

David Hardacre reprezentující Lloyds Register provedl velmi zajímavou prezentaci na předmětné téma (tlaková zařízení vyrobená procesem 3D tisku, additivní materiály).

Juha Purje zmínil, že je v odpovědnosti výrobce TZ definovat požadované vlastnosti materiálu.

David Hardacre reprezentující Lloyds Register vysvětlil, že dodavatelé základních komponent a materiálů nemohou garantovat finální vlastnosti aditivního materiálu.

Tyto vlastnosti jsou generovány během výrobního procesu a závisí na více faktorech, jako:

 • kvalita a vlastnosti prášku,
 • parametrech 3D tiskárny,
 • parametrech procesu (výška vrstev), atd.

V tomto stádiu není vyráběno celé TZ, ale komponenty, které budou integrovány do celku (do kompletního, celého TZ).

V tomto kontextu zvýraznil důležitost NDT testů nebo přímo destruktivních zkoušek pro výrobu aditiv (AM).

Během jednání byly zmíněny problematické body vztahující se k tomuto tématu:

 • nutnost jednotné kvalifikace personálu (operátorů tiskáren)
 • PMA.

Poznámka:

PMA Specifické ohodnocení materiálu, viz Bod 4.2 přílohy I PED

Specifické ohodnocení materiálu (PMA) je proces, kterým výrobce tlakových zařízení prokáže, že každý navrhovaný materiál, který není odkazován v harmonizované normě, nebo na které se nevztahuje evropské schválení pro materiály (EAM) potvrzující základními požadavky na bezpečnost (ESR). Specifické ohodnocení materiálu je tedy „popis řešení přijatých ke splnění základních požadavků směrnice, pokud normy podle článku 5 nebyly použity“ a je součástí technické dokumentace pro tlaková zařízení.

CABF – Zasedání oznámených subjektů EU v Bruselu pro tlaková zařízení a jednoduché tlakové nádoby (CABF) ve dnech 2018-06-05 a 2018-06-06 se zúčastnil Ing. Pavel Petr.

Hans D’hooge zdůraznili povinnost oznámených subjektů účastnit se jednání CABF. Uvedli, že přístup k příslušnému úseku CIRCABC a účast na zasedáních CABF je povolena pouze pro oznámené subjekty nebo pozorovatele a hosty, jak je uvedeno v memorandu o porozumění (MoU). Přesto existují žádosti od osob, které nejsou zmíněny v memorandu o porozumění (tzn. Akreditační orgány, studenti nebo jiné zainteresované strany).

V budoucnu by mělo být sledováno a monitorováno, že všechny oznámené subjekty jsou na zasedáních CABF zastoupeny buď samy, nebo zástupcem jejich národního fóra členského státu. Dodatečný přístup bude tedy poskytnut zástupcům národních fór, pokud zastupují většinu subjektů oznámených příslušným orgánem členského státu.

Kromě toho bylo poukázáno na to, že odstavec, který uděluje přístup oznámeným subjektům z kandidátských zemí (tj. Turecka), byl zrušen. V tomto konkrétním případě by mohl být přístup poskytnut na základě rozhodnutí případ od případu.

Memorandum o porozumění bylo po minulém zasedání částečně přeformulováno a přijato. Bylo rozesíláno prostřednictvím CIRCABC (N 17/031 MoU rev 6 „final“) a bude zveřejněno i v nové veřejné složce na CIRCABC, jakmile bude zřízena.

CEN PED – Stav evropské normalizace / harmonizovaných norem

 • Zveřejnění EN ISO 9606-1;
 • EN ISO 9606-1 byla harmonizována (reference v OJ EU C 49 of 9/2/2018).
 • Stav řady EN 286 (zatím žádné informace nebyly poskytnuty, sledování situace)
 • Zveřejnění dalšího OJ
 • Status CEN Konzultanta (zatím žádné informace nebyly poskytnuty, výzva k podávání nabídek)
 • Zasedání byl také přítomen konzultant CEN Alexandre Popa „CEN New Approach Consultant (NAC)“,
 • Norma EN 13445-4: 2014 potřebuje obdobné přizpůsobení jako současná příloha ZA EN ISO 9606-1:2017

Postup: Zpráva Hans D’hooge a zástupce CEN
(Viz dokumenty N 14/049 (rozhodnutí JWG), 17/050, 18/008)

Nový seznam odkazů na harmonizované normy byl publikován v “Official Journal of the EU of 9-02-2018” pro PED a SPVD normy (N 18/004; 18/005).

EN ISO 15614-1 nebyla zatím zahrnuta.

Pro informaci uvádím základní údaje z minulého zasedání k této položce:

Nový seznam odkazů na harmonizované normy v rámci PED bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie dne 2017-11-17 (viz N 17/050). Bude zveřejněn seznam obsahující standardy navrhované CEN, který však nebude přijat k citování v Úředním věstníku EU.

Frank Wohnsland zastupující CEN / TC 54 informoval o aktuálním stavu řady EN 286 pod SPVD. Tyto standardy jsou staré asi 30 let a musí být revidovány. Přizpůsobení směrnici 2014/29/EU pokračuje a v současné době není tato série norem uvedena v Úředním věstníku EU.

Konzultant CEN Alexandre Popa uvádí, že EN ISO 9606-1 a EN ISO 15614-1 nejsou uvedeny v nové publikaci EU OJ, která je naplánována na listopad 2017.

V novém pozměňovacím návrhu EN 13445-4: 2014 / A1: 2016 se uvádí postup pro řešení normy EN ISO 9606-1, oddíl 9.3 C, jak bylo dohodnuto ve společné pracovní skupině CEN (viz N 14/049). Ingo Blohm uvádí, že CEN / TC 54 si je vědoma této odchylky od nové přílohy ZA normy EN ISO 9606-1, a proto řeší tento rozpor změnou A2 normy EN 13445-4.

Nebylo zmíněno nic nového (pouze současně probíhající souvislosti). Žádné další technické záležitosti nebo výklad

Současný stav:

EN ISO 9606-1 je uvedena v nové publikaci EU OJ (09. 02. 2018).

Poznámka:

Zasedání byl také přítomen „CEN New Approach Consultant (NAC)“, pan Popa, který podal příslušné informace, indikoval některé jeho připomínky a připomínky včetně zpětných vazeb členů ISO např. k ISO 9606-1:2012

Pan Popa měl další komentáře k dalším položkám agendy.

Smlouvy pro konzultanty CEN nebyly dlouho podepsány. Jednání mezi CEN a zástupci Evropské komise probíhala se zpožděním. Hlavním problémem byla diskuse o požadavcích na termíny normalizačních procesů.

Protože nebyl žádný CEN konzultant k dispozici, nebyl nový seznam harmonizovaných norem, včetně EN ISO 9606-1 nějakou dobu zveřejněn.

Workshop CEN o aplikaci norem v oblasti PED

Workshop CEN o aplikaci norem v oblasti PED byl organizován CEN dne 2017-11-30. Všechny prezentace jsou k dispozici na:

https://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2017-034.aspx (N 18/001).

Postup: Pokračování, prezentace
(Viz dokument N 18/001)

Přístup k novým materiálům v harmonizovaných výrobkových normách byl jedním z cílů workshopu.

Frank Wohnsland poskytne krátkou prezentaci tématu na příštím zasedání CABF PED/SPVD.

EN ISO 4126-1:2013

Postup: Zpráva Úvod Michel Margat

Evropská komise obdržela formální námitku k harmonizované normě EN 4126-1, kterou vydaly francouzské orgány (viz N 17/047; 17/048, 18/009).

Závěr:

Všechny dané informace se průběžně zpracovávají a uvádí všem zainteresovaným stranám dozorovým orgánům, oznámeným orgánům, zkušebnám a i samotný malý uživatel se dostane k informacím legislativě a normotvorbě snadno. Problematika tlakových zařízeních směrnic,legislativ je každodenní činnost  všech zúčastněných stran, jelikož to není o získávání informací ,ale o vzájemné výpomoci a usnadnění pravidel a pokynů pro výrobce, dovozce, distributory a zplnomocněné zástupce. Budete-li chtít hlubší rozbor a zasvěcení do problematiky tlakových nádob, legislativy a norem, neváhejte a kontaktujte zástupce APTI, Asociace poskytováních technologických informací, z.s.

Související články