Analýza spotřeby vody pro jednotlivá průmyslová odvětví

Analýza struktury průmyslových odvětví dle NACE kódů a jejich průměrné spotřeby zpracovaná společností ENVI-PUR, s.r.o. Analýza technologií, které ovlivňují spotřebu vody a činností ve kterých se odráží suché počasí. Výstup obsahuje podrobnou specifikaci absorpční kapacity vhodných opatření přispívající k úsporám vody a efektivnímu nakládání s vodu. Analýza zohledňuje druh průmyslu (NACE) a na jeho základě vybírá klíčové ukazatele pro charakterizaci spotřeby vody, náročnosti na vodu a kvalitativně kvantitativních ukazatelů pro vzájemné porovnávání.

Pro charakterizaci jednotlivých průmyslových odvětví byly zpracovány tzv. listy průmyslu. List
průmyslu má pro každé průmyslové odvětví stejnou strukturu pro jednodušší orientaci. Každý list
průmyslu pro jednotlivé NACE kódy obsahuje:

 • charakteristika výroby – jaký je finální produkt, vstupní suroviny a jakými
  technologiemi a postupy je vyráběn. Pokud je to relevantní, tak i balení a distribuce.
 • voda v procesu – kde a jak vstupuje voda do procesu. Potřeba vody pro vlastní produkt,
  pro podpůrné technologie (chlazení, čištění, hydraulická doprava surovin aj.). Jaká kvalita
  a pro jaký proces je vyžadována, jaké jsou proudy odpadní vody a o jaké kvalitě vznikají.
  Pokud je to relevantní i hygiena zaměstnanců.
 • potřeba vody – definice, jaká je potřeba vody pro průmysl a jaká je specifická potřeba na
  vyrobený produkt, případně na jiný relevantní ukazatel. Požadovaná kvalita potřebné
  vody (pitná voda, voda splňující vybrané kvalitativní ukazatele), popř. zda je voda obvykle
  upravována.
 • ztráty vody – pokud v technologii existují významné ztráty vody (odpar, voda odcházející
  ve výsledném produktu, v odpadech) a jejich přibližný podíl na spotřebě. Zda se jedná o
  ztráty nevratné nebo jde o potenciálně znovuvyužitelnou vodu.
 • diagram spotřeby vody – Sankeyův diagram pro konkrétní průmysl
 • možnosti úspor vody – jaké jsou možnosti úspor vody, běžně realizovaná i potenciální
  (např. úpravou technologického postupu, případně zavedením smart řešení (řízení délky
  mytí apod)).
 • potřeba vody v odvětví celkem – jaká je celková potřeba/spotřeba vody v odvětví v ČR
  za rok, pokud lze zjistit
 • benchmark – tabulka s benchmarkovými hodnotami pro konkrétní odvětví, pokud jsou k
  dispozici.

Dále byla zpracována data z dotazníkového šetření, data z odběrů povrchových a podzemních vod,
data vodohospodářských společností.

Voda podle jednotlivých druhů průmyslu – ISPOP

Data byla získána z evidence předávané podniky přes ISPOP. Jsou dostupná na portále https://voda.gov.cz/portal/cz/, v záložce Evidence ISVS – Odběry a vypouštění. Z evidovaných odběratelů a znečišťovatelů byli podle Registru ekonomických subjektů (RES) vybráni ti, jejichž hlavní ekonomická aktivita je jednou ze sledovaných průmyslových výrob (CZ-NACE 10-33, 35.1, 35.3). Vzhledem k tomu, že v případě, že se podnik zabývá výrobou ve více odvětvích, nelze zjistit, jaký podíl vody se spotřebuje pro který typ výroby, veškeré uvedené objemy byly přiřazeny k hlavnímu průmyslovému odvětví dle RES. Z identického důvodu nebyla brána v úvahu data subjektů, které se sice průmyslovou výrobou zabývají, ale hlavní ekonomickou činností je jiný než sledovaný obor. Dále nejsou uvedena data odběrů, které evidenci nepodléhají, zejména tedy odběrů nižších než limit zpoplatnění. Data jsou tedy podhodnocena.

Voda podle jednotlivých druhů průmyslu – data od vodárenských společností

Od několika vodárenských společností byla získána data o odběrech vody podnikatelskými subjekty. Z údajů byly vybrány subjekty, jejichž hlavní ekonomickou aktivitou je některé ze sledovaných průmyslových odvětví (CZ-NACE 10-33, 35.1, 35.3). Veškerý odběr vody i případná produkce odpadních a srážkových vod byl přiřazen k hlavní ekonomické činnosti subjektu. Statistika je mírně podhodnocena, odběry z hlediska spotřeby vody nevýznamných subjektů (pod 200 m3/rok) nebyly brány v úvahu, navíc nejsou zahrnuty odběry vody podniky, které sídlí v pronajatých prostorách a pronajímatel není průmyslový podnik.
Vodárenské společnosti, které data poskytly, celkem v roce 2018 fakturovaly jiným odběratelům než domácnostem 37 480 tis. m3vody. Celkově bylo v České republice fakturováno mimo domácnosti 162 660 tis. m3 vody. Přehled tak pokrývá 23 % celorepublikových odběrů vody fakturovaných mimo domácnosti. Byla provedena také extrapolace dat na celou ČR, ovšem bez zahrnutí nerovnoměrné distribuce různých druhů průmyslových podniků

Související články