ČEZ Distribuce připojila do sítě za loňský rok rekordních 21 325 fotovoltaických elektráren

Společnost ČEZ Distribuce přijala za loňský rok neskutečných 70 212 žádostí o připojení výrobny elektřiny a připojila k síti rekordních 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 174 MW. Více jak 80 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Pro rok 2023 ČEZ Distribuce investuje do nutných úprav distribuční soustavy pro připojení obnovitelných zdrojů investovat 6,5 miliardy korun.

„Každoročně investujeme do rozvoje a na obnovu distribuční soustavy 15 miliard korun. Letos jsme pro rychlejší připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren, vyčlenili z této částky 6,5 miliardy pro úpravy a posílení sítí.
Zájem o připojení zelených výroben poroste jistě i letos, což dokazují data za leden, kdy jsme přijali dalších 6272 žádostí o výrobnu. Chceme být na tento nápor připraveni.“

Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce

Čtyřnásobně větší zájem o FVE

Zájem o připojování nových obnovitelných zdrojů v síti ČEZ Distribuce vzrostl loni čtyřnásobně, a to díky dotačním výzvám NZÚ (nová zelená úsporám) a MDF (Modernizační fond). Pro srovnání v roce 2021 energetici připojili 5870 FVE (fotovoltaických elektráren), v roce 2020 pak 4080 FVE a v roce 2019 to bylo 2282 ks FVE.

Kulminace počtu přijatých žádostí nastala v říjnu a listopadu roku 2022, kdy tak měli technici v ČEZ Distribuce nejvíce práce. Aby bylo možné zpracovat obrovské množství požadavků zavedla společnost ČEZ Distribuce digitalizaci v jednotlivých procesech. Díky tomu bylo více než 42 procent žádostí přijato prostřednictvím Distribučního portálu Distribuční portál (cezdistribuce.cz) a on-line formulářů na webu společnosti. Pro větší informovanost také již v květnu 2021 spustila ČEZ Distribuce nové internetové stránky pro výrobce Pro výrobce | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz), které postupně aktualizuje s ohledem na vývoj situace a legislativy v oblasti energetiky a připojování výroben.

Kapacita pro připojení se v čase mění

Na hladině nízkého napětí v případě připojení mikrozdrojů energetici zatím neevidují žádná zásadní omezení a až na výjimky kladně vyřizují všechny žádosti na připojení výroben. V případě vysokého napětí a připojování velkých elektráren jsou však již v některých oblastech možnosti distribuční soustavy na hranici možností a kapacity. Energetici tak musí v některých případech či lokalitách omezovat hodnoty povolovaného výkonu. Hodnota volné kapacity rezervovaného výkonu je v 14 z 24 uzlových oblastí dostatečná pro připojování výroben. Ve všech 10 zbývajících oblastech má společnost nápravné řešení, které spočívá v posílení sítí nebo výstavby nových vedení vvn a vn nebo transformoven vvn/vn. Nyní jsou tedy pro připojování výroben dočasně uzavřeny některé transformovny vvn/nn pro připojení FVE, a to z důvodu vyčerpání přenosové kapacity vedení vvn, nebo z důvodu vyčerpání kapacity transformace vvn/vn.

Volnou kapacitu je možné sledovat na Možnosti připojování výroben | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)

Situaci společnost monitoruje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě. Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu. Při samotné přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.

Aktuálně je jenom na území ČEZ Distribuce zasmluvněn instalovaný výkon pro připojení FVE ve výši více jak 10 000 MW (pro srovnání: výkon jednoho temelínského bloku je 1125 MW). Investoři jednotlivých záměrů budou své výrobny postupně realizovat a připojovat k distribuční soustavě. ČEZ Distribuce očekává, že se v letošním roce začnou k distribuční soustavě postupně připojovat kromě mikrozdrojů i velké fotovoltaické výrobny. Podle předběžných odhadů by to mělo být cca 4 tisíce velkých výroben s instalovaným výkonem 1 600 MW.

Související články