CO JE PŘÍNOSEM ZAVEDENÉHO SYSTÉMU ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) IATF 16949 a ISO 3834

Systémy řízení kvality a managementu kvality i systému řízení výroby jsou potřebnou součástí při plnění opakované kvality provádění výrobků, služeb – certifikace, inspekce, při provádění zkoušek a kontrol v laboratořích i zkušebnách aj.

Pod kvalitou jsou soustředěny vlastnosti materiálů, výrobků i zařízení, potřebná úroveň v jednotlivých oblastech činnosti prováděných lidmi, stroji, zařízeními, také automaty a roboty, PC ovládáním i řízením aj.

Veškeré zavádění systému kvality je nutno provádět střízlivě, přehledně a na základě základních regulí. Dlouhé příručky kvality vyhotovené pro striktní dodržování nikdo nečte a těžko se přehnané zásady pak dodržují.

Miniaturizace systému řízení kvality je ke škodě zavedené potřebné základní úrovně, stává se nepřehlednou, nepochopitelnou a těžko proveditelnou.

Často visí na stěnách kanceláří vedení a chodeb i recepcí řady certifikátů řízení kvality, které pak jsou jen vyplněním prázdných míst na stěnách.

I bez řady těchto různých systémových certifikací je při návštěvě firmy zákazníkem, auditorem, inspektorem brzy jasné, jak to ve firmě vlastně s úrovní prováděné i proklamované kvality skutečně je.

Certifikační dokumenty na stěnách firem a společností nezakryjí realitu zavedenou i prováděnou ve firmě.

Systém ISO 9001

– je základním standardem řízení kvality procesů ve firmách a společnostech. Certifikace pro firmy a společnosti je zcela dobrovolná, ale může být konkurenční výhodou. Kdo z firem nebo společností do certifikace investoval, hovoří o větším sebevědomí a jistotě ve společnosti, ale také o efektivním fungování a přehledné dokumentaci.

Pod označením ISO jsou potřebné mezinárodně respektované a uznávané normy. Systémové normy uvádí a zavádí rámec řízení firemních procesů.

Zavedení systému je cestou k tomu, jak řídit firmu (společnost) lépe a efektivněji. Norma zavádí několik principů: zaměření na zákazníka, vedoucí postavení pro zajištění záměrů a správného řízení, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup k řízení, trvalé zlepšování (vylepšování), rozhodování na základě potřeb a vzájemně výhodné obchodní vztahy. Základem je přesný popis procesů v organizaci, způsoby jejich řešení, kompetence aj.

Plusem certifikace je: konkurenční výhoda, řád v dokumentaci a efektivní řízení aj.

Mínusem certifikace je: finanční náročnost, zaměstnanci nemusí striktně dodržovat zásady daných požadavků aj.

Firma (společnost) se musí pravidly certifikace v zásadě řídit. Certifikace může být vhodná i pro malé firmy, nejen střední a velké. Přebujelá dokumentace nikdy neprospěje dobré věci. Systém musí být zaveden reálně, obsahovat zásadní pravidla pro účinný systém řízení kvality i systém řízení výroby (montáže). Certifikace má smysl, pokud je ověřování funkčnosti systému prováděno třetí nezávislou stranou. Certifikace je důkazem doporučení kvality, jistoty a stálosti firmy. Certifikace podléhá certifikačnímu auditu a dozoru.

Za hlavní výhody certifikace se považuje to, že firma získá účinný nástroj pro řízení a rozvoj firmy, zlepšuje se  s ohledem na spokojenost zákazníka, ev. na celkovou kvalitu produktů nebo služeb. Roli hraje také při výběrovém řízení a podporuje image firmy. Také pokud se neplní ve firmě výrobce požadavky technické výrobkové normy, musí se pak certifikát firmě odebrat. Systém ve firmě nesmí být zatěžován nadměrným i často nezvládnutelným papírováním. Toto pak vede k nedůvěře zaměstnanců. Musí být také stanoven rozsah odpovědností a pravomocí pro snadnější plnění požadavků systému.

Výhodou certifikace zavedeného systému managementu kvality je pak odpovědnější vztah zaměstnanců k celkové kvalitě jejich činnosti, k ochraně životního a pracovního prostředí i bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Dále je to zlepšení konkurenceschopnosti firmy na domácím trhu i v zahraničí i zvýšení sebevědomí pracovníků firmy.

Často se stává, že i zákazník požaduje od dodavatele certifikaci systému kvality. Obvykle to je od státní správy i od nadnárodních firem. Certifikace je výhodou i důležitá při účasti ve výběrovém řízení. Pomáhá také oslovit nové zákazníky. Výhodou je i zavedení přesných firemních procesů, které usnadňují vývoj firmy a výrobu. Interně ve firmě umožňuje systém rychleji a efektivněji řešit případné chyby nebo problémy ve výrobě, ev. s výrobky. Systém je důležitý pro zefektivnění řízení firmy. Firma má používat osvědčené technologické postupy, které slouží pro úsporu nákladů i kontrolu kvality.

Systémy kvality se musí zavádět odborně, správně i efektivně. Je nutné vždy dbát na kvalifikaci, odbornost i profesionalitu pracovníků řízení kvality i systému řízení výroby. Dobře zavedený systém řízení kvality ve společnosti má odrážet potřeby společnosti, definovat rizika a předcházet jim i umožnit efektivně řídit procesy společnosti bez zbytečné byrokratické zátěže. Systém stojí na zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány své produkce a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost procesů je pak měřena i monitorizována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření a změny. Musí se řídit dokumentace lidské zdroje, infrastruktura, zavádění procesů komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Základním přínosem normy ISO 9001 je to, že má zúčastněným stranám, tj. dodavatelům, spolupracovníkům i zákazníkům poskytovat osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů. Pravidla ISO zlepšují i systém řízení investic, pomáhají při stanovování požadavků výběru na nová zařízení i úpravu a zrychlení vnitřních procesů z důvodu jejich optimalizace. Systém má také pomáhat snižovat náklady procesů i zvyšování produktivity. Certifikace systému řízení kvality je tedy vhodná pro všechny, kteří chtějí prokázat, že trvale poskytují výrobky nebo služby, které splňují požadavky zákonů, předpisů a technických norem.

Certifikace = systémové řízení kvality = vyšší kvalita výrobků nebo služeb = vyšší spokojenost zákazníka = image firmy.

Systém ISO 45001 (OHSAS 18001)

specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Je vhodným nástrojem, jak dosáhnout snížení rizika vzniku neočekávaných incidentů. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích, a to při všech činnostech spojených s fungováním společnosti.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je určen všem typům společností, které mají v úmyslu zaměřit svoji pozornost na zdraví svých pracovníků.

Zavedení managementu BOZP má umožnit organizaci zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, předcházet pracovním úrazům i poškození zdraví a neustále zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Naplnění požadavku normy zajišťuje i plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Certifikace managementu dle normy ISO 45001 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3roky Během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.

Norma ISO 45001 je slučitelná s normami pro systémy managementu dle ISO 9001 a ISO 14001.

Organizace si často neuvědomují, jak je důležité mít dobře nastavený systém bezpečnosti a ochrany při práci i v souladu s legislativou. Systém poskytuje zaměstnancům, zákazníkům partnerům a třetím stranám důkaz o společenské odpovědnosti k ochraně zdraví a snižování pracovních rizik vznikajících při podnikání. Provádí se na začátku posuzování procesu tzv. situační analýza, jejímž cílem je vyhodnocení stavu BOZP v organizaci, včetně stavu procesního řízení dle požadavku ISO 45001. Navrhuje se pak optimální model řízení BOZP, ev. i případná integrace s již stávajícím systémem QMS, EMS a pod.

Přínosy: prokázání plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, minimalizace rizik ohrožujících bezpečnost zdraví při práci, zlepšení vztahů s pracovníky a získání účinného systému, který reaguje na změny v právních předpisech.

Systém ISO 14001

– účelem této mezinárodní normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami. Norma specifikuje požadavky, které umožňují organizaci dosahovat zamýšlených výstupů, které si stanovuje pro svůj systém environmentálního managementu.

Systematický přístup k environmentálnímu managementu může vrcholovému vedení:

 1. Poskytovat informace pro budování úspěchu v dlouhodobém horizontu a hledání možností přispívajících k udržitelnému rozvoji ochrany životního prostředí, a to předcházením nebo zmírňováním negativních dopadů na životní prostředí;

2. Zmírňovat možné nepříznivé účinky environmentálních podmínek na organizaci;

3. Podporovat organizace při plnění závazných povinnost;

zlepšováním environmentální výkonnosti;

4. Řídit nebo ovlivňovat způsob, jakým jsou produkty a služby organizace navrhovány,

vytvářeny, distribuovány, spotřebovávány a likvidovány (odstraňovány) s využitím hledisek

životního cyklu, jejichž pomocí lze zabránit environmentálním dopadům z nechtěného přesunu na jiné místo v rámci životního cyklu;

5. Dosáhnout finanční a provozní výhody, které mohou vyplynout z implementování alternativ šetrných k životnímu prostředí a upevňujících pozici organizace na trhu;

6. Sdělovat informace o životním prostředí relevantním zainteresovaným stranám.

Tato mezinárodní norma, stejně jako jiné mezinárodní normy, není určena ke zvýšení nebo i změně zákonných požadavků organizace.

Úspěch systému environmentálního managementu

Úspěch systému environmentálního managementu závisí na závazku všech úrovní a funkcí v organizaci, které jsou řízeny vrcholovým vedením. Organizace mohou využít příležitosti k předcházení nebo zmírňování negativních dopadů na životní prostředí a posílit příznivé dopady na životní prostředí, zejména dopady se strategickými a konkurenčními důsledky. Vrcholové vedení může efektivně řešit rizika a příležitosti začleněním environmentálního managementu do svých podnikatelských procesů, do strategie a rozhodování, jejich sladěním s ostatními podnikatelskými prioritami a také začleněním environmentálního řízení podniku do celkového systému managementu. Prokázání úspěšné implementace této mezinárodní normy lze použít pro ujištění zainteresovaných stran, že je zaveden efektivní systém environmentálního managementu.

Přijetí této mezinárodní normy však nebude samo o sobě zárukou optimálních environmentálních výstupů. Použití této mezinárodní normy se může mezi jednotlivými organizacemi lišit, a to z důvodu kontextu organizace. Dvě organizace mohou vykonávat podobné činnosti, ale mohou mít rozdílné závazné povinnosti, závazky v rámci environmentální politiky, environmentální technologie a cíle environmentální výkonnosti, přesto budou obě plnit požadavky této mezinárodní normy.

Úroveň podrobností a složitosti systému environmentálního managementu se bude lišit v závislosti na kontextu organizace, na rozsahu jejího systému environmentálního managementu, na jejích závazných povinnostech a na povaze jejích činností, produktů a služeb, včetně environmentálních aspektů a souvisejících environmentálních dopadů.

Systém IATF 16949

– specifické požadavky výrobců automobilů na systém managementu kvality dodavatelů i s ohledem na jejich harmonizaci, byly požadavky normy ISO 9001 doplněny mezinárodní pracovní skupinou pro sektor automobilového průmyslu (IATF) a vydána technická specifikace IATF 16949. Tato pracovní skupina IATF (International Automotive Task Force) je složena z výrobců automobilů a z průmyslových svazů.

IATF 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu kvality, které jsou požadovány výrobci automobilů.

Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky technické specifikace IATF 16949, zákazníků, požadavky předpisů a vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů i neustálého zlepšování systému managementu kvality.

K technické specifikaci IATF 16949 byly vydány dokumenty:

Návod IATF k normě ISO/TS 16949

Návod IATF (International Automotive Task Force) obsahuje doporučené praktiky, příklady, aplikace a vysvětlení, které v případě použití napomáhají plnit požadavky normy ISO/TS 16949.

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949.

V dokumentu jsou uvedeny:

 • požadavky na certifikační orgán pro certifikační činnost podle IATF 16949;
 • proces auditování při certifikaci podle IATF 16949;
 • požadavky na tým auditorů podle IATF 16949;
 • další požadavky, pokyny a přílohy potřebné pro proces auditování podle ISO/TS 16949.

IATF Příručka auditora IATF 16949

Tato příručka definuje činnosti a požadovanou kvalifikaci auditora v procesu auditování podle IATF 16949.

IATF  16949 – Přínosy certifikace systému managementu kvality:

 • možnost dodávek produktů a poskytovaných služeb v rámci automobilového průmyslu;
 • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • jednotný přístup k systému managementu jakosti – vyloučení několikanásobných certifikačních auditů (ISO 9001, VDA 6.1 apod.);
 • uznání certifikace podle IATF 16949 zahraničními zákazníky;
 • preferování prevence vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci;
 • identifikace, řízení a neustálé zlepšování procesů realizovaných v organizaci (procesy zaměřené na zákazníka, pomocné procesy a procesy managementu);
 • uplatňování moderních metod a nástrojů pro řízení organizace a kvality poskytovaných služeb a produktů;
 • garance stability výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace.

IATF 16949 klade důraz na rozvoj systému managementu kvality, systém je procesně oritentovaný a založený na:

 • neustálém zlepšování
 • na prevenci vad
 • na snižování odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci.

Cílem je efektivně a účinně plnit požadavky zákazníků.

Systém ISO 3834

Systém managementu ve svařování a příbuzných procesech

Certifikace systému managementu kvality při svařování je obecně určena všem organizacím, které vyrábějí svařované výrobky i zařízení. Výhoda certifikace procesu svařování nezávislou třetí stranou je významná zejména u výrobků, spadajících pod posuzování shody pro jejich označování „označením CE“, jako jsou např. svařované konstrukce pro statické, dynamické, cyklické i únavové namáhání aj., svařování vyhrazených technických zařízení, tj. výtahy, tlaková, plynová a zdvihací zařízení, konstrukce elektrických zařízení, vybrané výrobky k posuzování shody nebo u dodavatelů pro automobilový průmysl, kdy lze tohoto certifikátu využít.

Svařování je považováno na zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen NDT i DT zkoušením celistvosti svarů a jejich tepelně ovlivněné oblasti (TOO) po ukončení procesu svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Řízení svařovacích procesů v souladu s ISO 3834 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria na požadovanou kvalitu výrobku.

Vzhledem k větším nárokům na systém managementu kvality dodavatelů a výrobců, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování, byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci – EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání – EWF – vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.

Norma ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na kvalitu při svařování“, která má šest částí, definuje požadavky na jakost při svařování, jak při výrobě, tak i na montážích a je vhodná tehdy, když je požadováno prokazování schopností výrobce vyrobit svařovanou konstrukci v souladu se specifikovanými kritérii na její kvalitu.

Pro prokázání systému zabezpečení jakosti výrobce v oblasti svařování, posuzování i certifikaci podle ISO 9001 je možné použít pouze ISO 3834 -2:2005 „Požadavky na jakost při svařování – Tavné svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost“.

ISO 3834-2 – Přínosy certifikace systému managementu kvality v procesech svařování

 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“;
 • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování;
 • optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování

Související technické normy:

 1. ČSN EN ISO 3834-1 až 6 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.
 2. ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality. Požadavky.
 3. ČSN ISO 45001 (ČSN OHSAS 18001) – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky.
 4. ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu. Požadavky s návodem na použití.
 5. IATF 16949 – Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D.
Mgr. Tereza Haluzíková
Ing. Pavla Nejtková
Ing. Naděžda Vlhová
Ing. Jan Opletal
Mgr. Marek Kudělka
TESYDO, s.r.o.

Související články