Kontrolní činnost SÚIP a OIP na úseku vyhrazených technických zařízení podle nového zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Kromě již dnes možných kontrolních mechanismů, zavádí návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení také možnost provádění kontrol v případě vzniku havárií, kdy došlo k vážnému ohrožení života a zdraví lidí. Za havárii se zde považuje mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, v jejímž důsledku dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob, ztrátě na životě nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 milionů Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení. Tato kontrolní pravomoc bude provázána se zmíněnou povinností provozovatele technického zařízení tuto událost nahlásit místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, a to bez zbytečného odkladu.

Kontrola této povinnosti se navrhuje doplnit jako další z kontrolních činností Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce a bude organicky včleněna do zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů k dalším přestupkům na úseku bezpečnosti práce. Zajištění bezpečnosti při provozu technických zařízení musí být vymahatelné, což zákon zajistí také tím, že umožní uplatňovat sankce při jeho porušování.

Za neplnění požadavků stanovených v zákoně bude možno udělit sankce právnické, podnikající fyzické i fyzické osobě v souladu s přestupkovým zákonem a zákonem o inspekci práce v rozsahu, jak je v návrhu stanoveno.

Dotčené právní předpisy

V souvislosti s jednotlivými návrhy, a to jak s přijetím návrhu zákona o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, tak i v souvislosti s vydáním prováděcích právních předpisů, dojde ke změně nebo zrušení zejména níže uvedených právních předpisů:

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.;
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení
  a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení
  a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení
  a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti;
 • Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.;
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů část sedmá „Tlakové zařízení“ první oddíl, druhý oddíl,
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů část devátá „Plynová zařízení“,
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů část devátá až jedenáctá “Elektrické zařízení“.

Související články