Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Dnem 21. dubna 2018 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky.

č. 63/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2018
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:
§ 1
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
2.Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
3.Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.
4.Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.
§ 2
Přechodná ustanovení
1. Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019.
2. Notifikované osoby, které byly pověřeny k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do 20. dubna 2019.
3. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší.
4. Spotřebiče plynných paliv, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 22/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
5. Dílčí systémy nebo bezpečnostní prvky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 70/2002 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
6. Zařízení pro dopravu osob, která byla nainstalována ve shodě s nařízením vlády č. 70/2002 Sb., mohou být uvedena do provozu i po nabytí účinnosti tohoto nařízení.
7. Pro bezpečnostní prvky zůstávají v platnosti certifikáty a jiné dokumenty vydané autorizovanými osobami podle nařízení vlády č. 70/2002 Sb.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.

Související články