Návrh činnosti jeřábu dle ISO 12480-1

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, v § 5 hovoří o požadavcích na organizaci práce a pracovních postupech.

V oblasti jeřábů je tato problematika blíže rozebrána v české technické normě ČSN ISO 12480-1, a to v bodu 4.1 Systém bezpečné práce a jeho písmenu a) navržení činností jeřábu. Zde se uvádí, že: „Veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.“ Celý návrh musí být navržen osobou, která podmínky provozu jeřábů i vlastnosti přepravovaných břemen (např. jejich měnící se pevnost, tuhost u svařováním vyráběných konstrukcí) dokonale zná a má odpovídající zkušenosti (např. revizní technik zdvihacích zařízení, případně ve spolupráci s konstruktérem, technologem…).

Tato kompetentní osoba je pracovník, který v zavedeném procesu zajišťujícím bezpečné používání jeřábů má dostatek informací, praktických zkušeností a ověřených teoretických znalostí k tomu, aby mohl bezpečně navrhovat danou činnost. Pro dodržení požadavků normy je pak třeba tuto osobu písemně pověřit k provedení úkolů s ohledem na požadovanou bezpečnost práce.

Návrh pak bude obsahovat celý proces manipulace jeřábu s břemenem včetně použitého příslušenství, tedy volbu vázacích prostředků, místa uvázaní vázacích prostředků na břemeni, hmotnost břemene, použití dalších zařízení a nástrojů sloužících k manipulaci s břemenem či jeho uvázání (např. žebřík, pohyblivá zdvihací plošina včetně jištění na nich), okolnosti a vlivy okolí atd. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro NAVRŽENÍ ČINNOSTI JEŘÁBU DLE ČSN ISO 12480-1 INSPEKCE PRÁCE 4 zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů. Tato perioda není blíže určena, proto je ji třeba stanovit v takovém rozpětí, v jakém je možné předpokládat změny faktorů ovlivňujících manipulaci.

Pojďme si přiblížit pojem opakující se a rutinní činnost. Půjde zde například o tabule plechu s různými rozměry, ale stále stejným tvarem, nebo o břemeno, na kterém jsou jasně vyznačeny vázací body, do kterých se zahákne hák řetězu. Naopak o rutinní činnost nepůjde v případě různých svařenců, břemen, kde není jasné, která část je nosná a kam tedy vázací prostředek uvázat. Zpracovaný návrh činnosti je nutné dodržovat při všech činnostech s jeřáby, a to všemi zaměstnanci, kteří s ním byli seznámeni. Cílem je zajistit bezpečnost jeřábů a zdvihadel.

Autor: Ing. Adam Sladký
inspektor oddělení inspekce BOZP
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Zdroj: Zpravodaj SÚIP

Související články