Vybrané technické normy budou zdarma. Poslanecká sněmovna schválila Novelu zákona o technických požadavcích na výrobky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 58. schůzi 18. září 2020 schválila návrh Novely zákona o technických požadavcích na výrobky ve třetím čtení. Návrh zákona tak míří k projednání do Senátu. Tento legislativní předpis upravuje činnost ÚNMZ a nově také Agentury ČAS v oblasti správy, stanovení sazebníku poplatků, jejich výběru a nově zavádí nástroj, které umožní bezplatný přístup k vybraným normám a „jiným technickým dokumentům“ formou „sponzorovaného přístupu“. Návrh byl schválen jednomyslně všemi 85 přítomnými poslanci.

Chci jenom říct, že pirátská snaha o změnu přístupu českého státu k technickým normám trvá již déle než šest let a opravdu moc oceňuji, že v tomto volebním období se to povedlo domluvit. Myslím, že to ocení desítky tisíc živnostníků, řemeslníků, podnikatelů atd. Zároveň chci velmi ocenit přístup Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, stejně tak České agentury pro standardizaci, se kterou jsme toto během celého volebního období podrobně rozebírali, a byl tam velmi pozitivní konstruktivní přístup na naše návrhy a povedlo se to za nás velmi dobře domluvit.

Ing. Martin Jiránek, poslanec za Pirátskou stranu

Dále pak tento legislativní předpis upravuje postup ČIA při udělování akreditací ve správním řízení. V současné právní úpravě existuje určitá dvojkolejnost, když o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení akreditace, o pozastavení akreditace, o zrušení akreditace, o zamítnutí žádosti o rozšíření rozsahu akreditace, o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti udělené akreditace a o zamítnutí žádosti o zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a o odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu.

Sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům se rozumí bezplatné poskytování přístupu k české technické normě nebo jinému technickému dokumentu, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jsou-li česká technická norma nebo jiný technický dokument pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, zajistí ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jejichž působnosti tento zvláštní právní předpis spadá, u Agentury sponzorovaný přístup k této české technické normě nebo jinému technickému dokumentu.

Umožnění sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům sjedná Agentura s ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem, do jejichž působnosti zvláštní právní předpis podle odstavce 1 spadá, v dohodě o sponzorovaném přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Návrh Vyhlášky o poplatcích za sponzorovaný přístup

Kterou se stanoví sazebník poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a 6d odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. …/2020 Sb.:

§ 1

(1) Poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Poplatek za přístup do databáze stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

(3) Poplatek za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …2020.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2020 Sb.

Poplatek za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů

Poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, cena podle počtu stran každého dokumentu: Poplatek v Kč
1 strana
2 strany
3 strany
4 strany
5 stran
6 stran
7-8 stran
9-10 stran
11-12 stran
13-20 stran
21-28 stran
29-36 stran
37-48 stran
49-60 stran
61-68 stran
69-88 stran
89-112 stran
113-148 stran
149-188 stran
189-228 stran
229-272 stran
273-328 stran
329-388 stran
389-452 stran
453-528 stran
529-620 stran
621-748 stran
749 a více stran
18
36
54
72
90
108
126
162
198
211
315
325
405
525
532
588
728
896
899
1 019
1 139
1 271
1 439
1 619
1 811
2 039
2 315
2 699

Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2020 Sb.

Poplatek za přístup do databáze

Poskytnutí přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů Poplatek v Kč
bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců 1 000
Jeden přístup platný 6 měsíců s možností tisku
– do 50 stran včetně
– do 200 stran včetně
– do 1000 stran včetně
dokoupení tiskových stran:
50 stran
200 stran
1000 stran

1 500
2 500
3 500  

500
1 500
2 500
bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců 2 000
Jeden přístup platný 12 měsíců s možností tisku
– do 150 stran včetně
– do 600 stran včetně
– do 3000 stran včetně
dokoupení tiskových stran:
50 stran
200 stran
1000 stran
3 000
5 000
7 000  

500
1 500
2 500
pro knihovny[1], bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců 10 000

[1] Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/2020 Sb.

Poplatek za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Počet stran zpřístupňovaných norem[1] do 500 do 1000 do 2500 do 5000 do 10000 25000
a více
do 250 150 000 Kč 270 000 Kč 570 000 Kč 900 000 Kč 1 200 000 Kč 1 350 000 Kč
do 1000 510 000 Kč 918 000 Kč 1 938 000 Kč 3 060 000 Kč 4 080 000 Kč 4 590 000 Kč
do 2500 1 080 000 Kč 1 944 000 Kč 4 104 000 Kč 6 480 000 Kč 8 640 000 Kč 9 720 000 Kč
do 5000 1 710 000 Kč 3 078 000 Kč 6 498 000 Kč 10 260 000 Kč 13 680 000 Kč 15 390 000 Kč
do 10000 2 280 000 Kč 4 104 000 Kč 8 664 000 Kč 13 680 000 Kč 18 240 000 Kč 20 520 000 Kč
do 25000 2 550 000 Kč 4 590 000 Kč 9 690 000 Kč 15 300 000 Kč 20 400 000 Kč 22 950 000 Kč

Vysvětlivky:  
[1] Součet stran všech zpřístupňovaných norem – určí Agentura na základě dodaného seznamu norem.
[2] Určí ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad odhadem.

Související články