Návrh nařízení EP kterým se zřizuje rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku

Omezení nárůstu průměrné globální teploty na nejvýše 1,5 ºC bude vyžadovat výrazné snížení celosvětových emisí skleníkových plynů v nadcházejících desetiletích. Abychom toho dosáhli, musíme nejprve zvýšit účinnost našich budov, druhů dopravy a průmyslových odvětví, přejít na oběhové hospodářství a podstatně rozšířit obnovitelné zdroje energie. Za druhé, musíme recyklovat uhlík z toků odpadu, z udržitelných zdrojů biomasy nebo přímo z atmosféry, abychom jej mohli využít místo fosilního uhlíku v odvětvích hospodářství, která budou na uhlíku nevyhnutelně závislá i nadále, například prostřednictvím zachycování a využívání uhlíku a udržitelných syntetických paliv. Současně bude třeba každoročně zachycovat a pohlcovat z atmosféry stále větší množství oxidu uhličitého (CO2) prostřednictvím činností nebo projektů v oblasti uhlíkového zemědělství a průmyslového pohlcování, aby se kompenzovaly těžko odstranitelné emise z odvětví, jako je zemědělství, cementářství, ocelářství, letectví nebo námořní doprava, s cílem dosáhnout klimatické neutrality.

Poslední zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) v celosvětovém měřítku poukazuje na klesající pravděpodobnost omezení globálního oteplování na 1,5 ºC, pokud nedojde k rychlému snížení emisí skleníkových plynů. Zpráva IPCC jasně uvádí, že „má-li být dosaženo nulových čistých emisí CO2 nebo skleníkových plynů, je nasazení pohlcování oxidu uhličitého jako protiváhy těžko odstranitelných zbytkových emisí nevyhnutelné“. To bude znamenat rozsáhlé zavádění udržitelných činností pro zachycování CO2 z atmosféry a jeho dlouhodobé ukládání v geologických nádržích, pevninských a mořských ekosystémech nebo produktech.

Evropský právní rámec pro klima stanoví, že EU se do roku 2050 stane klimaticky neutrální. To vyžaduje, aby se výrazně snížily emise skleníkových plynů a aby nevyhnutelné emise a pohlcování skleníkových plynů byly v rámci Evropské unie nejpozději do roku 2050 vyvážené s následným cílem dosáhnout po tomto roce záporných emisí. K dosažení tohoto cíle by měly přírodní ekosystémy i průmyslová činnost přispět k pohlcení několika set milionů tun CO2 z atmosféry ročně. V současné době a se současnou politikou není EU na správné cestě k dosažení takového množství: míra pohlcování uhlíku v přírodních ekosystémech v posledních letech klesá a průmyslové pohlcování uhlíku v současné době v Unii nedosahuje významné úrovně.

V souladu se scénáři vyhodnocenými IPCC Evropská komise v akčním plánu pro oběhové hospodářství z března 2020 oznámila, že vytvoří účinný certifikační rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku, aby motivovala k zavádění pohlcování uhlíku a zvýšení jeho oběhovosti při plném zohlednění cílů v oblasti biologické rozmanitosti a nulového znečištění.

Hlavními cíli této iniciativy jsou: i) zajistit vysoce kvalitní pohlcování uhlíku v EU a ii) zavést systém certifikace správy v EU, aby se zabránilo klamavé ekologické reklamě (tzv. greenwashingu), a to správným uplatňováním a prosazováním kritérií rámce kvality EU spolehlivým a harmonizovaným způsobem v celé Unii. Tato opatření jsou nezbytná k zahájení činnosti v oblasti pohlcování uhlíku a k vytvoření budoucí politiky v této oblasti, neboť je třeba pohltit stovky milionů tun CO2 ročně. To podpoří dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050 stanoveného v evropském právním rámci pro klima, jakož i dalších environmentálních cílů sdělení Zelená dohoda pro Evropu.

Dokumenty ke stažení:

Související články