Návrh nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

Vzhledem k přijetí nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, návrh nařízení vlády stanoví výši poplatku za jednotlivé činnosti pověřené organizace a konkretizuje ji, neboť uvedený zákon uvádí jen nejvyšší možnou hranici stanovení výše poplatku. Návrhem nařízení vlády dojde k nahrazení vyhlášky č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády přebírá obsahem a rozsahem ustanovení vyhlášky s tím, že výše poplatků zůstává zachována.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v souladu s § 54 odst. 2 a § 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II zákona č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odborném dozoru nad bezpečností práce“), zřídilo organizaci v rámci své rezortní působnosti a vymezilo její účel i předmět činnosti v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení, jedná se o Technickou inspekci České republiky.

Technická inspekce České republiky vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zákona o odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. 1 zákona o odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Název Technická inspekce České republiky je používán od 1. ledna 2010, kdy došlo ke změně oficiálního názvu z Institutu technické inspekce Praha.

Institut technické inspekce Praha byl zřízen MPSV, taktéž vykonával odborný dozor nad těmito zařízeními. Název byl v roce 2010 zpřesněn tak, aby jednoznačně vystihoval poslání a působnost organizace státního odborného dozoru a současně přispěl k utlumení zaměnitelnosti původního názvu. Postupně dílčí změny probíhaly i v činnostech organizace. Cílem všech změn s danou transformací spojených (došlo k dílčím úpravám v oblasti přezkušování odborné způsobilosti) bylo též zkvalitnit výkon státního odborného dozoru a dosáhnout maximální možné bezpečnosti vyhrazených technických zařízení.

S ohledem na přijetí nového zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), kdy byl rámec sazebníků poplatků stanoven tímto novým předpisem, je nezbytné dle zmocňovacího ustanovení přijmout prováděcí právní předpis, který výši poplatku za jednotlivé činnosti pověřené organizace, tj. Technické inspekce České republiky, konkretizuje, když zákon uvádí jen nejvyšší možnou hranici stanovení výše poplatku.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

V souladu s výše představenou koncepcí je do nového zákona vtělen požadavek, aby jednak MPSV mohlo zřídit pověřenou organizaci i po zrušení zákona o odborném dozoru nad bezpečností práce, a také aby ve stanovených případech prováděla vyjmenované činnosti na úseku vyhrazených technických zařízení. Dle přechodných ustanovení zákona (§ 24 odst. 3) se Technická inspekce České republiky považuje ode dne nabytí účinnosti zákona za pověřenou organizaci. Tímto postupem je zachována kontinuita zásadních činností dané organizace i odbornost jejich výkonu.

Základní účel této organizace lze vymezit jako výkon stanovených činností na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení v rozsahu, jež nově upravuje zákon. Jako nejvhodnější koncept definující předmět činnosti pověřené organizace byl zvolen postup rámcového zachování rozsahu a obsahu činností, které vykonávala Technická inspekce České republiky dle zákona o odborném dozoru nad bezpečností práce, a které představují vysoce profesionální posuzování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Nedojde ani ke změně její právní formy.

Co se týče činnosti pověřené organizace, charakterem se jedná o expertní činnost, konanou převážně v prostředí vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových zařízení. Činnost Technické inspekce České republiky spočívá v současnosti zejména v podávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti stanovené pro taková zařízení. Ve stanovených případech také provádí prohlídky, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení, splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti těchto zařízení, ve stanovených případech též potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek. Aktivně se zapojuje do procesu ověřování odborné způsobilosti osob v dané oblasti, protože ve stanovených případech prověřuje odbornou způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, včetně toho, že takovým osobám uděluje příslušná oprávnění. Dále prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a uděluje patřičné osvědčení. Odborná stanoviska Technické inspekce České republiky slouží jako podklad a někdy také jako důkazní prostředek pro kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce a jeho oblastních inspektorátů.

Výkon činností Technické inspekce České republiky v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízeních je nyní prováděn za poplatek podle vyhlášky č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Návrh nařízení vlády přebírá obsahem a rozsahem ustanovení vyhlášky s tím, že výše poplatků je zachována. Dochází tedy k formální změně legislativně technického charakteru, kdy j rámec a nejvyšší možné sazby poplatků stanoveny zákonem a konkrétní výše jednotlivých poplatků za odbornou činnost pověřené organizace vycházející z dosavadní právní úpravy, kterou lze již považovat z hlediska ústavní konformity za nevyhovující. Návrhem nařízení vlády tedy dojde k nahrazení předmětné vyhlášky.

Jednou z důležitých podmínek pro kvalitní a efektivní regulaci je zajištění odpovídajících finančních a lidských zdrojů pro výkon státní správy zároveň s vytvořením účinných mechanismů pro zpětné vyhodnocování účinnosti prováděné regulace a tím i efektivity využití těchto zdrojů. Získání a udržování dostatečných zdrojů pro zajištění odpovídající úrovně výkonu činností státní správy je samozřejmě nezbytné a vzhledem k tomu, že Technická inspekce České republiky již několik let funguje bez nutnosti poskytování dalších neinvestičních příspěvků, lze mít za to, že systém včetně výše poplatků je nastaven adekvátně. Vzhledem k tomu, že poplatek za odbornou činnost má být spravován podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet, jehož je tento poplatek příjmem, je ve smyslu § 2 odst. 2 daňového řádu veřejným rozpočtem.

Konkrétní řešení převzaté do návrhu nařízení vlády z vyhlášky spočívá ve výběru pevně stanovených poplatků na odbornou činnost pověřené organizace (tj. Technické inspekce České republiky). Poplatek reprezentuje příspěvek na úhradu nákladů pověřené organizace spojených s výkonem její zákonem dané působnosti. Koncepce je tedy postavena na co nejjednodušší proceduře stanovení sazby poplatku nařízením vlády v rámci limitů sazby daných zákonným zmocněním. Vláda tak může v budoucnu stanovením sazby poplatků respektovat reálnou situaci v daném období a stanovit její výši na úroveň odpovídající konkrétním podmínkám. Na volbě koncepce a textaci návrhu nařízení vlády aktivně participovali jak členové Legislativní rady vlády, tak zástupci Ministerstva financí.

Dotčené právní předpisy

Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhové znění

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne …………… 2021

o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace

Vláda nařizuje podle § 23 písm. i) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví sazby poplatků za odbornou činnost pověřené organizace podle zákona.

§ 2

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle

a) § 13 odst. 1 písm. a) zákona za

1. vydání odborného stanoviska podle zákona o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[1]) 2 000 Kč,

2. zpracování stanoviska podle bodu 1 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

b) § 13 odst. 1 písm. b) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

c) § 13 odst. 1 písm. c) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu,

d) § 13 odst. 1 písm. d) zákona 3 000 Kč,

e) § 13 odst. 1 písm. e) zákona 650 Kč,

f) § 13 odst. 1 písm. f) zákona 130 Kč,

g) § 13 odst. 1 písm. g) zákona 3 400 Kč,

i) § 13 odst. 1 písm. h) zákona 1 600 Kč,

j) § 13 odst. 1 písm. i) zákona 750 Kč,

k) § 13 odst. 1 písm. j) zákona 200 Kč,

k) § 13 odst. 1 písm. k) zákona 100 Kč,

l) § 13 odst. 1 písm. l) zákona za

1. základní zkoušku včetně příslušné zkoušky doplňkové

1.1  pro 1. třídu kotlů 4 550 Kč,

1.2  pro 2. třídu kotlů 3 900 Kč,

1.3  pro 3. třídu kotlů 2 750 Kč,

1.4  pro 4. třídu kotlů 2 000 Kč,

2. doplňkovou zkoušku pro jinou třídu kotlů ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle bodů 1.1 až 1.4,

m) § 13 odst. 1 písm. m) zákona 700 Kč,

n) § 13 odst. 1 písm. n) zákona

1. pro 1. třídu kotlů 1 800 Kč,

2. pro 2. třídu kotlů 1 500 Kč,

3. pro 3. třídu kotlů 1 100 Kč,

4. pro 4. třídu kotlů 850 Kč,

o) § 13 odst. 1 písm. o) zákona 100 Kč.

(2) Je-li požadováno více odborných činností, činí sazba poplatku součet příslušných sazeb podle odstavce 1.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


[1]) § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Související články