Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Český báňský úřad předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. ČBÚ připravil návrh vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů. Tento návrh, předložený do mezirezortního připomínkového řízení dne 2. července 2021, předpokládal vydání vyhlášky, která ve své části třetí až šesté obsahovala novelizaci souvisejících báňských vyhlášek. Na základě projednání připomínek vznesených k předmětnému návrhu v mezirezortním připomínkovém řízení ČBÚ tento návrh rozdělil do dvou samostatných vyhlášek, a to do 1) vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, a do 2) vyhlášky, která novelizuje související vyhlášky, kterou nazval v souladu s Legislativními pravidly vlády a jejím obsahem vyhláškou, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

Návrh vyhlášky byl původně součástí rozsáhlého návrhu vyhlášky o vyhrazených elektrických zařízeních; jako takový prošel řádným připomínkovým řízením a následnou notifikací v Bruselu. Na základě připomínky Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí byl původní materiál rozdělen na dvě samostatné vyhlášky. Tato vyhláška se věnuje novelizacím souvisejících vyhlášek.

Předložený návrh tak přináší návrh změn vyhlášek souvisejících s výše uvedenou vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Jedná se o změny ve vyhlášce č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny reagují zejména na novou terminologii ve vymezení osob zajišťujících činnosti na elektrotechnických zařízeních.

Dále byly do novel vyhlášek č. 22/1989 Sb. a č. 55/1996 Sb. zapracovány nové požadavky na složení ovzduší v podzemí, plynoucí z příslušných ustanovení nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména po jeho novelizaci provedené nařízeními vlády č. 41/2020 Sb. a č. 198/2021 Sb.

Vnější připomínkové řízení bylo provedeno v rámci legislativního procesu přípravy původního návrhu vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů. Návrh vyhlášky byl do připomínkového řízení rozeslán prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády eKLEP dne 2. července 2021. Návrh vyhlášky byl rozeslán všem povinným připomínkovým místům podle čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády a rovněž profesním sdružením a spolkům, jak blíže uvádí odůvodnění návrhu. Připomínková místa měla v souladu s čl. 16 odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanovenu lhůtu 15 pracovních dní k uplatnění svých připomínek. Návrh byl zveřejněn také na internetových stránkách Českého báňského úřadu. Způsob vypořádání je uveden v tabulce o vypořádání připomínkového řízení. Připomínky uplatnilo k částem návrhu, které jsou předmětem této „související“ vyhlášky, celkem 8 rezortů (Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR). Až na dvě byly všechny připomínky legislativně-technické povahy. Výjimkou byla toliko připomínka OKOM ve vztahu ke zpracování srovnávací, resp. rozdílové tabulky a připomínka, která se týkala rozdělení původní vyhlášky podle jejího obsahu na dvě vyhlášky, což bylo realizováno.

Současný právní stav vychází z dosud platných vyhlášek č. 75/2002 Sb., č. 74/2002 Sb., č. 202/1995 Sb. a č. 50/1978 Sb., které řeší jednotlivé oblasti související s prací na elektrickém zařízení a práci s elektrickým zařízením při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Na ně navazují další vyhlášky, a to vyhlášky č. 22/1989 Sb., č. 26/1989 Sb., č. 51/1989 Sb., a č. 55/1996 Sb. Vydáním nové vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami však tento systém bude částečně narušen. V zájmu odstranění případných nejasností právních předpisů, při zachování vysoké míry ochrany života, zdraví a majetku, vyhláška v potřebném rozsahu upraví příslušná ustanovení souvisejících právních předpisů s požadavky nové vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Žádné nové požadavky nebudou stanoveny.

Stanovené povinnosti, které organizace provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem musí dodržovat, zůstanou prakticky nezměněné, dojde pouze k dílčím úpravám a zpřesněním. Vzhledem k organizačnímu charakteru předmětné právní úpravy navrhovatel nepředpokládá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.

Související články