Návrh vyhlášky o energetických specialistech

Hlavním důvodem předložení nové vyhlášky provádějící ustanovení regulující činnost energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií“), je nutnost přizpůsobit právní úpravu vyhlášky změnám daným novelizací zákona o hospodaření energií, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020. Nová úprava prováděcího právního předpisu zároveň reflektuje poznatky z praktické aplikace znění v současné době platné vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude novou vyhláškou zároveň zrušena. Návrh vyhlášky byl vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.

Novela zákona o hospodaření energií ruší institut přezkoušení energetického specialisty podle § 10a odst. 4 zákona a zároveň nově upravuje principy a způsob naplnění povinnosti průběžného vzdělávání energetického specialisty podle § 10 odst. 7 zákona.

Dle stávající právní úpravy má energetický specialista povinnost jednou za tři roky absolvovat tzv. průběžné vzdělávání, které spočívá v účasti na dvoudenním semináři, který je zakončen testem. Organizací seminářů jsou pověřeny organizace (vysoké školy), které si podaly žádost a splnily zákonem stanovené podmínky pro jmenování (§ 10a odst. 5 zákona o hospodaření energií). Podmínkou pro konstatování úspěšného absolvování, které zároveň znamená možnost energetického specialisty pokračovat v provádění činností dle uděleného oprávnění energetického specialisty, je jak účast na semináři, tak úspěšné absolvování závěrečného testu.

Dle novely zákona o hospodaření energií již nebude principem průběžného vzdělávání jeden seminář za tři roky a nutnost úspěšného absolvování testu, ale zajištění soustavného vzdělávání, které si energetický specialista zvolí podle svého profesního zaměření. Energetický specialista bude mít nově povinnost se zúčastnit v tříletém období vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání tak, aby v tomto období dosáhl vyhláškou stanoveného počtu 18 kreditů.

Organizací vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání již nebudou pověřeny vysoké školy, ale budou organizovány subjekty, které naplní vyhláškou stanovená kritéria pro zařazení vzdělávací akce do systému průběžného vzdělávání. Na základě zaměření a odbornosti vzdělávací akce, její délky a finanční náročnosti, bude schválené vzdělávací akci přidělen minimální počet kreditů. Vzdělávací akce předkládané k zařazení do průběžného vzdělávání budou posuzovány Odbornou komisí pro výběr vzdělávacích akcí, která následně přidělí vzdělávacím akcím kredity.

Na tento nový přístup průběhu a plnění průběžného vzdělávání je potřebné nastavit prováděcí právní předpis v souladu se zmocněním podle § 10a odst. 5 zákona o hospodaření energií.

Novela zákona o hospodaření energií dále rozšiřuje výkon činnosti energetického specialisty i na právnické osoby, tzn., nově bude udělováno oprávnění energetických specialistů také právnickým osobám. Z tohoto důvodu vzniká potřeba upravit přílohy vyhlášky, kde jsou příslušné formuláře pro podávání žádostí.

Dále současná praxe ukázala, že stávající znění vyhlášky není dostatečné pro pružnější organizaci odborné zkoušky. Pro zlepšení efektivity odborné zkoušky je potřebné:

  • omezit možnost složení odborné zkoušky pro více typů oprávnění v jednom dni. Nově bude moci žadatel o vydání oprávnění energetického specialisty skládat zkoušku jen v jedné z oblastní výkonu činnosti energetického specialisty, a to z důvodu větší náročnosti zkoušky,
  • přesněji definovat průběh a obsah odborné zkoušky, jejíž složení je jednou z podmínek pro udělení oprávnění energetického specialisty. Žadatelům, kteří se nedostavili k odborné zkoušce v den jejího konání, nehrozil žádný postih, což vedlo k tomu, že z max. množství přihlášených žadatelů se ve skutečnosti dostavila zhruba polovina. Tato praxe byla velmi neefektivní pro nakládání s časem u členů zkušební komise, dalších žadatelů a prodlužuje to dobu čekání pro absolvování odborné zkoušky. Nově bude muset žadatel omluvit svou neúčast, nebo bude hodnocen, že u zkoušky neuspěl a žádost o vydání oprávnění bude zamítnuta. Tím bude zjednodušena i administrace odborné zkoušky,
  • dochází k úpravě tematických zkušebních okruhů, aby lépe vystihovaly smysl odborné zkoušky. Dochází k upřesnění požadovaných znalostí, které jsou zkouškou prověřovány. Stejně tak dochází k úpravám některých příloh – formulářů.

Nezbytnost změny vyplývá ze změny zákonné úpravy ustanovení týkajících se výkonu činnosti energetických specialistů. Tyto změny vyplynuly z aplikační praxe s cílem:

  • narovnání podmínek pro udělování oprávnění energetických specialistů pro fyzické a právnické osoby a jejich odpovědnosti za vydání nekvalitních a neúplných dokumentů,
  • dosažení vyšší kvality činnosti energetických specialistů a zajištění dostatečné kvality dokumentů, které jsou součástí stavebního řízení,
  • zefektivnění a zjednodušení systému průběžného vzdělávání energetických specialistů a zvýšení odbornosti energetických specialistů.

Zákonné změny budou pravděpodobně účinné od 1. 1. 2020. Rozsah změn je významný a je potřeba přizpůsobit těmto změnám prováděcí právní předpis. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o vytvoření nové vyhlášky namísto její novelizace. Nová vyhláška zajistí soulad zákonné úpravy s jejím prováděcím právním předpisem.

Aktuální stav legislativního procesu sledujeme zde.

Související články