Nevyhrazená technická zdvihací zařízení

§ 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které definuje vyhrazená technická zdvihací zařízení. V praxi však existuje mnoho jeřábů a zdvihadel včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti do 1 000 kg a jeřábů a zdvihadel včetně kladkostrojů s ručním pohonem do nosnosti do 5 000 kg. Tato zařízení nejsou uvedena v § 3 odst. 2 uvedeného nařízení vlády ani jako nevyhrazená. Vím, že i tato zařízení představují v provozu určitou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a je třeba řešit i u nich např. bezpečnost jejich provozu, dále provádění revizí a zkoušek, způsobilost k jejich obsluze, nebo k vázání břemen apod. Jak k těmto zařízením tedy přistupovat?

Ust. § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení vlády č. 193/2022 Sb.“), uvádí výčet vyhrazených technických zdvihacích zařízení (dále jen „vyhrazená zdvihací zařízení“). Navazující ust. § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. předkládá výčet nevyhrazených technických zdvihacích zařízení (dále jen „nevyhrazená zdvihací zařízení“).

(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,

c) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou

a) zdvižné vozíky,

b) zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,

c) závěsné dopravníky,

d) nakladače,

e) zdvihací čela nákladních automobilů,

f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,

g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

h) mechanické rampy,

i) výsuvné žebříky,

j) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,

k) prostředky lidové zábavy,

l) jevištní a pódiová technologická zařízení,

m) plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,

n) schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,

o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,

p) vrátky a

q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

V této souvislosti uvádíme, že i v rámci legislativního vývoje uvedeného nařízení vlády bylo nakonec zhodnoceno jako nadbytečné uvádět mezi výčet nevyhrazených zdvihacích zařízení ta zařízení, která nyní nejsou jako vyhrazená zdvihací zařízení uvedena v 3 odst. 1 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. (defacto by se jednalo o negaci toho, co je uvedeno v současném ust. § 3 odst. 1 tohoto nařízení vlády). Tím pádem lze jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti do 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem do nosnosti do 5 000 kg považovat za nevyhrazená zdvihací zařízení.

Pro provoz nevyhrazených zdvihacích zařízení nelze vyžadovat po provozovateli dodržování požadavků stanovených pro provoz vyhrazených zdvihacích zařízení, jelikož dle předmětu úpravy zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 250/2021 Sb.“) a nařízení vlády č. 193/2022 Sb. se na nevyhrazená zdvihací zařízení tato právní úprava nevztahuje.

Od roku 1979, tzn. po dobu platnosti nyní již zrušené vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, byl výčet vyhrazených zdvihacích zařízení užší. S novou právní úpravou, tj. zákonem č. 250/2021 Sb., který uvedenou vyhlášku zrušil a nařízením vlády č. 193/2022, jenž ji nahradilo, se zcela zásadně upravil např. parametr nosnosti [u vyhrazených zdvihacích zařízení v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. se nosnost z původní vyšší nosnosti u jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem nad 5 000 kg nyní snížila na nosnost přesahující 1 000 kg, včetně doplnění vyhrazených zdvihacích zařízení s ručním pohonem] a dále i parametr výšky zdvihu [u vyhrazených zdvihacích zařízení v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. se  původní zdvih u pracovních plošin z výšky nad 3 m změnil na výšku přesahující 1,5 m].

Pro nevyhrazené zdvihací zařízení v době od roku 1979–2022 platily a nutno podotknout, že stále i platí, požadavky uvedené v průvodní dokumentaci nevyhrazených zdvihacích zařízení. Dále také požadavky uvedené např. v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“), v jehož příloze č. 1 a 2 jsou uvedeny důležité a konkrétní další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců a další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. V ust. § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. jsou uvedeny požadavky i na kontrolu zařízení.

V zásadě i technické normy, které platí pro provoz zdvihacích zařízení (nejsou omezeny žádnou nosností) jsou nadále po změně legislativy v oblasti vyhrazených a nevyhrazených zdvihacích zařízení nadále platné. Ty jsou považovány, a to ve smyslu ust. § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je nutno dodržovat, pokud upravují otázky týkající se bezpečnosti a ochrany především života a zdraví. V této souvislosti je dále pro informaci uveden i výčet některých technických norem pro oblast zdvihacích zařízení. Jedná se např. o: ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel, ČSN ISO 9927-1 Jeřáby – Inspekce – Část 1: Obecně, ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně, ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy, ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.

Související články