Informace TIČR k novým rozsahům osvědčení a oprávnění podle nové legislativy

Podle nové legislativy, tedy Zákona č. 250/20221 Sb. a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti má osvědčení platnost 5 let. Rozsah a zařazení do skupin a podskupin se od původních dosud platných osvědčení u nově získaných osvědčení liší.

Rozsah osvědčení nebo oprávnění vystavených do 31.6.2021

podle §2 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 a rozlišení znaků dle TIČR

aZařízení pro výrobu a úpravu plynů
a1Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
a2Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
bZařízení pro skladování a přepravu plynů
cZařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice
c1Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
c2Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
c3Plnění nádrží vozidel
(platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
c4Plnění tlakových nádob k dopravě plynů
(platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
dZařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
eZařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
e1Kompresní stanice
e2Regulační stanice plynu
fZařízení pro rozvod plynů
f1Domovní plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
f2Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
f3NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f4VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
f5NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
f6Rozvody technických plynů
gZařízení pro spotřebu plynů spalováním
g1Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
g2Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
g3Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Rozsah osvědčení vystavovaných TIČR od 1.7.2022

podle Přílohy č.3 Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

A1Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A2Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
BZařízení pro skladování plynů
C1Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C2Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C3Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
C4Plnění tlakových nádob k dopravě plynů
(platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
DZařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
E1Kompresorové stanice
E2Regulační stanice plynu
F1Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F2Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F3NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F6Rozvody technických plynů
G1Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění
nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
G2Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G3Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na
vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy
spotřebičů neuvedené ve skupině G1, G2 nebo G4
G4Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
HZařízení pro vypouštění hasebních plynů

Podle nové legislativy a výše uvedené Tabulky 2 přibyly skupiny a podskupiny
– montér, revizní technik, zkušební technik

Modelové situace

OSVĚDČENÍ k podskupině „C3“

„C3 – zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny“ – v původním osvědčení TIČR je zahrnuta zkouška žadatele pod skupinou „c – resp. c1“ – zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva“.

Otázka k Osvědčení:
Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o „C3“ do doby platnosti jeho osvědčení?

Odpověď:
NE nemusí, a to do doby platnosti jeho osvědčení.

OPRÁVNĚNÍ k podskupině „C3“

Žadatel má ve stávajícím starém oprávnění nové „C3“ zařazeno pod skupinou „c – resp. c1“ pro činnost montáže a opravy, revize a zkoušky zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice (nikoliv samotné plnění nádob plyny, jako jsou plnírny technických plynů, čerpací a plnicí stanice nádrží vozidel….).

Otázka k Oprávnění:
Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o „C3“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez nového „C3“?

Odpověď:
NE, nemusí. A to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do 3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po jeho platnosti bude TIČR vyžadovat nové osvědčení se zkouškou „C3“ jako podklad pro vydání
nového oprávnění TIČR na požadované činnosti.

OSVĚDČENÍ k podskupině „G4“

Stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách – v původním osvědčení TIČR nebyla zahrnuta zkouška žadatele nikdy pod žádnou skupinou, PROTOŽE NIKDY NEBYLO TOTO ZAŘÍZENÍ POVAŽOVÁNO ZA „VYHRAZENÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“.

Otázka k Osvědčení:
Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o „G4“ do doby platnosti jeho osvědčení?

Odpověď:
ANO musí, pokud hodlá činnost na tomto zařízení vykonávat (montáže a opravy, revize a zkoušky).

OPRÁVNĚNÍ k podskupině „G4“

Žadatel nemá zařazenu ve stávajícím oprávnění tuto skupinu „G4“, resp. podskupinu, PROTOŽE NIKDY NEBYLO TOTO ZAŘÍZENÍ POVAŽOVÁNO ZA „VYHRAZENÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ“.

Otázka k Oprávnění:
Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o „G4“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez „G4“?

Odpověď:
ANO musí, a to po doplňující zkoušce rozšíření osvědčení o „G4“ a v případě, pokud hodlá činnost na tomto zařízení vykonávat.

OSVĚDČENÍ ke skupině „H“

„H“ – zařízení pro vypouštění hasebních plynů – v původním osvědčení TIČR je zahrnuta zkouška žadatele pod skupinou „f – resp. f6“ – zařízení pro rozvod technických plynů.

Otázka k Osvědčení:
Musí žadatel vykonat novou zkoušku na rozšíření o skupinu „H“ do doby platnosti jeho Osvědčení?

Odpověď:
NE, nemusí. A to do doby platnosti jeho osvědčení.

OPRÁVNĚNÍ ke skupině „H“

Žadatel má ve stávajícím oprávnění TIČR skupinu „H“ – zařízení pro vypouštění hasebních plynů zařazenu pod skupinou „f – resp. f6 – zařízení pro rozvod technických plynů.“

Otázka k Oprávnění:
Musí žadatel o nové oprávnění (ITI do 3 let a TIČR do 5 let) požádat o rozšíření o skupinu „H“, když podkladem pro vydání oprávnění bude původní osvědčení TIČR montérů a revizních techniků bez nového „H“?

Odpověď:
NE, nemusí. A to do doby platnosti jeho oprávnění – Oprávnění ITI platnost do 3 let a Oprávnění TIČR do 5 let od doby účinnosti nové legislativy, tj. od 1.7.2022. Po uplynutí platnosti bude TIČR vyžadovat nové osvědčení se zkouškou „H“ jako podklad pro vydání nového oprávnění TIČR na požadované činnosti.

Stávající oprávnění a osvědčení TIČR bez omezení rozsahu

„ŽADATEL MÁ DOSUD PLATNÉ OPRÁVNĚNÍ TIČR BEZ OMEZENÍ na všechny skupiny pro montáže a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení podle platné legislativy před 1.7.2022.

Zároveň má ŽADATEL OSVĚDČENÍ TIČR BEZ OMEZENÍ, KTERÉ MU BUDE PLATIT JEŠTĚ 4 ROKY na montéra i na revizního technika vyhrazených plynových zařízení. V tomto osvědčení TIČR však není zahrnuta skupina „C3“ (I KDYŽ VLASTNĚ VYKONAL ZKOUŠKU POD „C1“), dále nemá „G4“ (zkouška NIKDY NEBYLA) a „H“ (I KDYŽ VLASTNĚ VYKONAL ZKOUŠKU POD „F6“).

Otázka:
Musí si žadatel rozšířit toto stávající oprávnění TIČR na montáže a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, když ho má nyní bez omezení rozsahu?“

Odpověď:
ANO, musí. A to po rozšíření osvědčení montéra, revizního/zkušebního technika PZ nejméně o skupinu „G4“. Poté mu bude vydáno nové oprávnění k činnosti, kde bude mít zase neomezený rozsah.

Související články