Servis bezpečnostní a tlakové výstroje TNS dle NV č. 192/2022 Sb.

Dle bodu 2.10 Bezpečnostní a tlaková výstroj přílohy č. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je nutno provádět servis pojistných ventilů. Je dostačující servis dle pokynů výrobce, případně jaké má mít oprávnění osoba provádějící servis? Pokud není proveden servis pojistného zařízení nelze tlakovou nádobu stabilní bezpečně provozovat. Je v tomto případě nutná opakovaná revize s kladným výsledkem?

Provozovatel je, mimo jiné, povinen podle přílohy č. 1, bodu 2.10, nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, zajistit pravidelné servisní prohlídky pojistných ventilů tlakových nádob při vnitřních revizích jedenkrát za 5 let.

V případě, že nebude servis proveden, je vnitřní revize neúplná, tzn. neplatná.

2.10. Bezpečnostní a tlaková výstroj

Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace a jiné). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize jedenkrát za 5 let; u kotlů součástí vnitřní revize minimálně jedenkrát za 2 roky.

2.10.1. Bezpečností výstroj

a) musí být spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou funkci se zohledněním požadavků na údržbu a zkoušení této výstroje,

b) neplní jiné funkce, kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce,

c) zajišťuje vhodnou a spolehlivou ochranu.

Pro zajištění vlastností podle písmen a) až c) se provádí zálohování bezpečnostní výstroje, automatická diagnóza vlastní funkčnosti a pravidelné přezkušování její funkce.

Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran nesmí docházet k vyvolávání stavů ohrožujících bezpečnost provozu; postup kontrol musí upravit ve své původní technické dokumentaci výrobce nebo dodavatel.

Řídicí systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přenastavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou.

2.10.2. Zařízení omezující tlak

Zařízení omezující tlak musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího pracovního tlaku PS; případné krátkodobé zvýšení tlaku nesmí přesáhnout 10 % hodnoty nejvyššího pracovního tlaku.

2.10.3. Zařízení na kontrolu teploty

Zařízení na kontrolu teploty musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.

Zákonodárce uložil provozovatelům tuto povinnost, protože tím zajišťuje ochranu tlakových celků tlakových nádob, neboť v případě pojistného ventilu se jedná o bezpečnostní výstroj proti překročení limitních hodnot tlaku a minimalizaci rizika porušení jejich integrity.

Dále se tímto reaguje i na doporučení výrobců bezpečnostní a tlakové výstroje (pojistných ventilů), provádět jejich kontrolu v rozebraném stavu a zjišťovat stupeň jejich poškození (např. korozí, erozí, znečištěním, popřípadě dalšími vlivy) a na základě výsledků těchto kontrol provést jejich opravu, nebo výměnu pohyblivých částí, zabroušení kuželky a sedla apod. Poté musí následovat nastavení otevíracího přetlaku a písemný záznam hodnot charakterizující nastavení pojistných ventilů.

Výše uvedené nařízení vlády platí také pro elektrické, elektronické systémy spojené s bezpečností, které zajišťují např. regulaci, signalizaci, vypínání, blokování či odpouštění pracovní látky apod. Z tohoto důvodu nemůže tento právní předpis uvádět podrobný návod na provádění servisních činností, který by platil pro všechna možná bezpečnostní zařízení. V praxi je třeba se řídit pokyny výrobců, respektive dodavatelů bezpečnostní výstroje, tedy i výrobců pojistných ventilů.

Související články