Převoz strojního zařízení ze zahraničí do České republiky a jeho uvedení do provozu

Pracovní stroje a technická zařízení, uváděné na trh Evropské unie, a tedy i v České republice, musí být, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů. Na strojní zařízení se ve většině případů vztahuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Každé strojní zařízení musí být výrobcem, distributorem nebo prodejcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě. Se strojním zařízením musí být dodána průvodní dokumentace – zejména návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu (v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu).

Dozor na uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody, provádí dle zákona č. 22/1997 Sb. Česká obchodní inspekce.

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení , které je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen podle ust. § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zajistit, jsou uvedeny v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná-li se o provozování vyhrazených technických zařízení, je zaměstnavatel (provozovatel zařízení) povinen postupovat v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Podle ust. § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je možno pro bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením používat zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel (provozovatel zařízení) může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.

Podle ust. § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. se rozumí:

  • provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel
  • průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
  • místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, mimo jiné i tento předpis je součástí školení zaměstnance, který by měl mít možnost do tohoto předpisu kdykoli nahlédnout (z toho důvodu musí být pro zaměstnance srozumitelný)

Podle ust. § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je nutno zajistit:

  • provádět kontrolu bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanovit rozsah kontroly zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem
  • vybavit strojní zařízení provozní dokumentací
  • uchovávat provozní dokumentaci po celou dobu provozu zařízení

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel, respektive provozovatel zařízení, je v případě provozování strojního zařízení povinen postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Povinnosti dané zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejícími právními předpisy, jsou závazné pro výrobce a osoby, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem [ust. § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.].

Provozovatel strojního zařízení je povinen dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. vybavit strojní zařízení provozní dokumentací (ust. § 4 odst. 2), která má obsahovat průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole [ust. § 2 písm. f)]. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, je nutno stanovit rozsah kontroly zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem (ust. § 4 odst. 1).

Orgány inspekce práce, tj. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, nejsou žádným právním předpisem zmocněny k podávání závazných výkladů k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce.

Rozhodující a závazný výklad k ustanovení právních předpisů může poskytnout pouze soud.

Související články