Novinky v technické normalizaci – duben 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 13067 (05 0722)
kat.č. 514169
Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování
spojů z termoplastů; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování
spojů z termoplastů; Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN 16296 (05 6835)
kat.č. 514560
Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16296 (05 6835) Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vyhlášena: Listopad 2021

ČSN 07 8304
kat.č. 514526
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Leden 2011

ČSN EN 14134 (12 7011)
kat.č. 514566
Větrání budov – Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov;
Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14134 (12 7011) Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů;
Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN 16798-15 (12 7027)
kat.č. 514567
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích
systémů (Modul M4-7) – Akumulace; Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16798-15 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů
(Modul M4-7) – Akumulace; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 8659 (13 3201)
kat.č. 514583
Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; (idt ISO 8659:2020);
Vydání: Duben 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8659 (13 3201) Termoplastové armatury – Mez únavy – Zkušební metody; Vyhlášena: Listopad 2020

Změny ČSN

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 514713
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A8; Vydání: Duben 2022

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 514565
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet; Vydání: Listopad 2018
Změna A4; Vydání: Duben 2022

ČSN EN 13480-5 (13 0020)
kat.č. 514711
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2018
Změna A2; Vydání: Duben 2022

ČSN EN 61243-5 (35 9724)
kat.č. 514518
Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Část 5: Systémy detekce napětí (VDS);
Vydání: Prosinec 2001
Změna Z2; Vydání: Duben 2022

ČSN EN ISO 13688 (83 2701)
kat.č. 514667
Ochranné oděvy – Obecné požadavky; Vydání: Leden 2014
Změna A1; (idt ISO 13688:2013/Amd.1:2021); Vydání: Duben 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17290 (01 5066)
kat.č. 513910
Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Zjišťování ztrát tloušťky
v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky+); EN 17290:2021;
Platí od 2022-05-01

ČSN EN 13477-2 (01 5090)
kat.č. 513909
Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; EN 13477-2:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13477-2 (01 5090) Nedestruktivní zkoušení – Akustická emise – Charakterizace přístrojů – Část 2:
Ověřování pracovní charakteristiky; Vydání: Duben 2011

ČSN EN ISO 21857 (03 8393)
kat.č. 513912
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Prevence koroze potrubních
systémů ovlivněných bludnými proudy; EN ISO 21857:2021; ISO 21857:2021;
Platí od 2022-05-01

ČSN EN ISO 18496 (05 5706)
kat.č. 513913
Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací
podmínky+); EN ISO 18496:2021; ISO 18496:2020; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1045 (05 5706) Tvrdé pájení – Tavidla pro tvrdé pájení – Klasifikace a technické dodací podmínky;
Vydání: Duben 1999

ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407)
kat.č. 513914
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy –
Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody; EN ISO 11855-1:2021;
ISO 11855-1:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11855-1 (06 0407) Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných
sálavých otopných a chladicích soustav – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné
pohody; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407)
kat.č. 513915
Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy –
Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu; EN ISO 11855-2:2021;
ISO 11855-2:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11855-2 (06 0407) Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných
sálavých otopných chladicích soustav – Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího
a chladicího výkonu; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN 16480 (11 3004)
kat.č. 513916
Čerpadla – Hydrodynamická čerpadla – Minimální požadovaná účinnost
hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI);
EN 16480:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16480 (11 3004) Čerpadla – Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel;
Vyhlášena: Listopad 2016

ČSN EN 12405-1 (25 7865)
kat.č. 513921
Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu+);
EN 12405-1:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12405-1 (25 7865) Plynoměry – Přepočítávače množství plynu – Část 1: Přepočítávání objemu;
Vyhlášena: Duben 2019

ČSN EN 620 (26 0085)
kat.č. 513923
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se
na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; EN 620:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 620+A1 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost
a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál;
Vydání: Červenec 2011

ČSN EN 415-3 (26 7600)
kat.č. 513924
Bezpečnost balicích strojů – Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje; plnicí
a uzavírací stroje; EN 415-3:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 415-3+A1 (26 7600) Bezpečnost balicích strojů – Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje;
Vydání: Duben 2010

ČSN EN 415-11 (26 7600)
kat.č. 513925
Bezpečnost balicích strojů – Část 11: Určení efektivnosti a dostupnosti;
EN 415-11:2021; Platí od 2022-05-01

ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812)
kat.č. 513926
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky
pro přepravu nákladů a osob; EN ISO 3691-6:2021; ISO 3691-6:2021;
Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro
přepravu nákladů a osob; Vydání: Červenec 2016

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3
(35 6502)
kat.č. 511353
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení –
Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištěnídezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály;
EN IEC 61010-2-040:2021; IEC 61010-2-040:2020; Platí od 2022-05-01
S účinností od 2024-11-26 se zrušuje
ČSN EN 61010-2-040 ed. 2
(35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040:
Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná
k působení na zdravotnické materiály; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13941-1+A1 (38 3370)
kat.č. 514277
Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných
jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo
do země – Část 1: Navrhování; EN 13941-1:2019+A1:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13941-1 (38 3370) Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých
a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 1:
Navrhování; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN 13941-2+A1 (38 3370)
kat.č. 514276
Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných
jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo
do země – Část 2: Instalace; EN 13941-2:2019+A1:2021; Platí od 2022-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13941-2 (38 3370) Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých
a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země – Část 2:
Instalace; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN ISO 18797-2 (45 0045)
kat.č. 513948
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Externí protikorozní ochrana
stoupaček pomocí povlaků a obložení – Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček
v terénu; EN ISO 18797-2:2021; ISO 18797-2:2021; Platí od 2022-05-01

ČSN EN ISO 16321-2 (83 2416)
kat.č. 513958
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 2: Dodatečné požadavky na
ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích;
EN ISO 16321-2:2021; ISO 16321-2:2021; Platí od 2022-05-01

ČSN EN ISO 18527-2 (83 2417)
kat.č. 513957
Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu – Část 2: Požadavky na ochranné
prostředky očí pro squash a na ochranné prostředky očí pro raketbal a squash 57;
EN ISO 18527-2:2021; ISO 18527-2:2021; Platí od 2022-05-01

Související články