Novinky v technické normalizaci – listopad 2022

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Určené normy

ČSN EN ISO 17639 (05 1128)
kat. č. 515919
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická
a mikroskopická kontrola svarů; (idt ISO 17639:2022); Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17639 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická
kontrola svarů; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN 746-3 (06 5011)
kat. č. 515941
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu
a použití řízených atmosfér; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití
řízených atmosfér; Vyhlášena: Červen 2022

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812)
kat. č. 514278
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové
vozíky bez řidiče a jejich systémy; (idt ISO 3691-4:2020); Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Vozíky
bez řidiče a jejich systémy; Vyhlášena: Prosinec 2020

ČSN EN 13001-2 (27 0105)
kat. č. 515108
Jeřáby – Návrh obecně – Část 2: Účinky zatížení; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13001-2 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 2: Účinky zatížení; Vyhlášena: Září 2021

ČSN EN 13001-3-5+A1 (27 0105)
kat. č. 515350
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných
a odlévaných háků; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13001-3-5+A1 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných
a litých háků; Vyhlášena: Prosinec 2021

ČSN EN 13001-3-6+A1 (27 0105)
kat. č. 515109
Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního
zařízení – Hydraulické válce; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13001-3-6+A1 (27 0105) Jeřáby – Návrh obecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního
zařízení – Hydraulické válce; Vyhlášena: Prosinec 2021

ČSN P CEN/TS 1555-7 (64 6412)
kat. č. 515930
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 7:
Návod pro posuzování shody; Vydání: Listopad 2022
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P CEN/TS 1555-7 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 7:
Návod pro posuzování shody; Vydání: Říjen 2013

Změny ČSN

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2
(33 2320)
kat. č. 515735
Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na
detektory hořlavých plynů; Vydání: Květen 2017
Změna A1; (idt IEC 60079-29-1:2016/A1:2020); Vydání: Listopad 2022

ČSN EN 60079-29-1 ed. 2
(33 2320)
kat. č. 515891
Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na
detektory hořlavých plynů; Vydání: Květen 2017
Změna A11; Vydání: Listopad 2022

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 10675-1 (05 1178)
kat. č. 515946
Nedestruktivní zkoušení svarů – Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení –
Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny; Vydání: Srpen 2022
Oprava 1; Vydání: Listopad 2022 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 10253-2 (13 2200)
kat. č. 516083
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2: Nelegované a feritické
oceli se stanovením požadavků pro kontrolu; Vydání: Srpen 2022
Oprava 1; Vydání: Listopad 2022 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 10253-4 (13 2200)
kat. č. 515945
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 4: Austenitické
a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro
kontrolu; Vydání: Listopad 2008
Oprava 3; Vydání: Listopad 2022 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 17405 (01 5065)
kat. č. 515530
Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení plátování
zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem+); EN ISO 17405:2022;
ISO 17405:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 17405 (01 5065) Nedestruktivní zkoušení – Ultrazvukové zkoušení – Technika zkoušení plátování
zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem; Vydání: Leden 2015

ČSN EN ISO 9016 (05 1125)
kat. č. 515527
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rázem v ohybu –
Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení+); EN ISO 9016:2022;
ISO 9016:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9016 (05 1125) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rázem v ohybu – Umístění
zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení; Vydání: Duben 2013

ČSN EN 12245 (07 8535)
kat. č. 515526
Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve; EN 12245:2022;
Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12245+A1 (07 8535) Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve; Vydání: Červenec 2012

ČSN EN ISO 22434 (07 8640)
kat. č. 515525
Lahve na přepravu plynů – Kontrola a údržba ventilů lahví; EN ISO 22434:2022;
ISO 22434:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 22434 (07 8640) Lahve na přepravu plynů – Kontrola a údržba ventilů lahví; Vyhlášena: Září 2011

ČSN EN ISO 28921-1 (13 3045)
kat. č. 515520
Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách –
Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; EN ISO 28921-1:2022;
ISO 28921-1:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 28921-1 (13 3045) Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách – Část 1:
Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky; Vyhlášena: Srpen 2017

ČSN EN 15714-5 (13 3096)
kat. č. 515521
Průmyslové armatury – Pohony – Část 5: Pneumatické lineární pohony pro
průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-5:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN IEC 62714-5 (18 4021)
kat. č. 515519
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů –
Jazyk se značkami pro řízení – Část 5: Komunikace; EN IEC 62714-5:2022;
IEC 62714-5:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 1757 (26 8865)
kat. č. 515517
Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním
pohonem; EN 1757:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční vozíky – Část 3: Plošinové vozíky;
Vydání: Červen 2003

ČSN EN 81-21 ed. 2 (27 4003)
kat. č. 515515
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu
osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
v existujících budovách; EN 81-21:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 81-58 ed. 2 (27 4003)
kat. č. 515514
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení
a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří; EN 81-58:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 81-71 (27 4003)
kat. č. 515513
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů – Část 71: Výtahy
odolné vandalům; EN 81-71:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 81-77 ed. 2 (27 4003)
kat. č. 515512
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů
pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým
podmínkám; EN 81-77:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN ISO 20765-5 (38 5511)
kat. č. 515459
Zemní plyn – Výpočet termodynamických vlastností – Část 5: Výpočet viskozity,
Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického exponentu;
EN ISO 20765-5:2022; ISO 20765-5:2022; Platí od 2022-12-01

ČSN EN 17649 (38 6431)
kat. č. 515828
Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém
řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody – Funkční požadavky;
EN 17649:2022; Platí od 2022-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16348 (38 6430) Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou
přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody –
Funkční požadavky; Vydání: Červen 2014
ČSN EN 15399 (38 6433) Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí
s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně; Vydání: Srpen 2020

Související články