Pozměňovací návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

18. května Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Po úvodním vystoupení náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí pro řízení sekce zaměstnanosti PhDr. Kateřiny Štěpánkové, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Růžičky a po rozpravě přijal usnesení s pozměňovacím návrhem zákona upřesňujícím zejména odbornou způsobilost právnických a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení v gesci MO.

„ Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

§26

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 46/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 odst. 11 se za slova „Určená technická zařízení“ doplňují slova „podléhající státnímu odbornému dozoru ministerstva“.
 2. V § 2 odst. 11 se slovo „provozována“ nahrazuje slovem „používána“.
 3. V § 7 odst. 1 písm. d) větě první se za slova „jejich provozu“ doplňují slova „u armády a právnických osob zřízených nebo založených Ministerstvem obrany.“.
 4. V § 7 odst. 1 písm. d) bodě 4. se za slova „odborné způsobilosti“ vkládají slova „právnických a podnikajících fyzických osob“.
 5. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 4. doplňují slova „k plnění nádob plyny a vydávání a odebírání oprávnění k těmto činnostem“.
 6. V § 7 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 5. doplňují slova „a vydávání a odebírání osvědčení k těmto činnostem“
 7. V části šesté, hlavě druhé, dílu 2, oddíly 4 a 5 včetně nadpisů zní:

„Oddíl 4

Určená technická zařízení

§ 36

Předpoklady odborné způsobilosti k činnostem s určenými technickými zařízeními

(1) Montáž, opravy, revize, zkoušky určených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.

(2) Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních jsou
a) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost,
b) zdravotní způsobilost k vykonávaným činnostem,
c) odborné vzdělání v oboru a stupni podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení,
d) odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání podle míry rizika a činnosti vykonávané na určeném technickém zařízení a potřebné technické vybavení,
e) osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na určených technických zařízeních, provádějí-li revize a zkoušky určených technických zařízení, montáž, opravy určených plynových zařízení nebo obsluhu určených tlakových zařízení parních a kapalinových kotlů.

§ 36a

Náležitosti oprávnění a osvědčení

(1) Náležitosti oprávnění a osvědčení jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby,
b) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) sídlo podnikatele,
d) evidenční číslo oprávnění nebo osvědčení přidělené ministerstvem,
e) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědné odborné osoby a dalších osob splňujících předpoklady odborné způsobilosti pro požadovaný rozsah činností na určených technických zařízeních, které budou odpovídat za řádný výkon montáže, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení,
f) činnosti, pro které se oprávnění vydává, a jejich rozsah,
g) doba platnosti oprávnění nebo osvědčení.

(2) Oprávnění a osvědčení k činnostem na určených technických zařízeních podle § 7 odst. 1 písm. d) bodu 4 a 5 se vydávají na základě písemné žádosti a mají platnost 5 let ode dne vydání.

§ 36b

Kontrola

Ministerstvo je oprávněno
a) vykonávat kontrolu plnění opatření v oblasti státního dozoru podle § 7 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví osoby provádějící kontrolu, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,
b) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat kontrolované osobě provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
c) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; může rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik.

§ 36c

Zánik oprávnění a osvědčení

K zániku oprávnění nebo osvědčení dochází dnem
a) kdy držitel oprávnění oznámí ministerstvu, že ukončil jakoukoli činnost v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám, revizím, zkouškám určených technických zařízení,
b) kdy držitel oprávnění nebo osvědčení zanikne, popřípadě podnikající fyzická osoba zemře nebo je prohlášena za mrtvou, nedojde-li k pokračování živnosti,
c) kdy dojde ke zrušení živnostenského oprávnění k jakékoli činnosti v rozsahu oprávnění nebo osvědčení k montáži, opravám revizím, zkouškám určených technických zařízení,
d) k němuž uplyne doba platnosti oprávnění, nebo
e) odebrání oprávnění nebo osvědčení ministerstvem, pokud jeho držitel přestane plnit podmínky, za kterých bylo oprávnění nebo osvědčení vydáno.

§ 36d

Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vymezení určených technických zařízení používaných s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech,
b) pravidla provádění zkoušek určených technických zařízení,
c) požadavky na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci určených technických zařízení,
d) případy, ve kterých a kdy provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na určených technických zařízeních, na základě kterých vydává stanoviska, zda tato zařízení splňují požadavky na zajištění bezpečnosti určených technických zařízení,
e) způsob provádění zkoušky z odborné způsobilosti, její obsah a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti,
f) požadavky na

 1. způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení,
 2. odborné způsobilosti podle jednotlivých druhů určených technických zařízení, jakož i na odbornou způsobilost fyzických osob, které pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby činnosti na určených technických zařízeních vykonávají,

g) požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na určených technických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize nebo plnění nádob plyny v rozsahu oprávnění ministerstva vůči příslušnému určenému technickému zařízení,

h) požadavky kladené na odbornou způsobilost

 1. fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních podle § 36 odst. 2,
 2. k výkonu některých činností fyzických osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických určených technických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím včetně stupně, popřípadě oboru odborného vzdělání a délky a oboru odborné praxe a nejnižšího vzdělání a nejnižší délky praxe v příslušném oboru.

Oddíl 5

Schvalování technické způsobilosti vojenských zbraní a munice a jejich evidence

§ 36e

(1) Technickou způsobilost vojenských zbraní a munice, které byly konstruovány, vyrobeny nebo upraveny pro plnění úkolů ozbrojených sil, schvaluje ministerstvo.

(2) Technické prohlídky a zkoušky vojenských zbraní a munice, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, se provádějí ve vojenských zařízeních určených ministerstvem.

(3) Ministerstvo eviduje vojenské zbraně a munici, které jsou používány ozbrojenými silami k plnění jejich úkolů, ve vojenském centrálním registru zbraní a munice. Vojenský centrální registr zbraní a munice není veřejně přístupný.“.

Dosavadní části druhá až čtvrtá se označují jako části třetí až pátá a dosavadní § 26 až 28 se označují jako § 27 až 29.“.

Chronologický přehled vývoje legislativního procesu sledujte na této stránce.

Související články