Program kontrol SÚIP v oblasti vyhrazených technických zařízení v roce 2019

Kontroly k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu. Tyto kontroly budou v roce 2019 zaměřeny na bezpečný provoz zdvihacích, elektrických, tlakových a plynových zařízení.

Tlaková zařízení

Kontrola v této oblasti bude zaměřena na dodržování povinností vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu VTZ, a to jednak kotelních zařízení se středotlakými a vysokotlakými kotli včetně kotelen a provozu zařízení pro úpravu vody. Dále pak bude kontrola směřovat do oblasti tlakových nádob stabilních a jejich sestav včetně bezpečnostní výstroje. Parní a horkovodní kotle a tlakové nádoby stabilní jako vyhrazená tlaková zařízení jsou stále zdrojem potencionálního rizika. Tato rizika jsou snižována stále modernějšími automatickými systémy kontroly provozu (měřicí, regulační, blokovací a signalizační zařízení spojená s bezpečnostní výstrojí), ale na druhé straně tím dochází ke zvyšování nároků na preventivní údržbu, na odbornou úroveň obsluhy a provozní údržby. Proto je nutné provést kontrolu nejen zápisů o provozu a údržbě, ale i kontrolu konkrétních úkonů obsluhy, provozní a preventivní údržby související s provozem kontrolovaných vyhrazených tlakových zařízení.

Problematika bezpečnosti provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení ve výměníkových stanicích logicky navazuje na problematiku rizikovosti kotelních zařízení, a tou je kromě velké akumulované energie i vlastnost provozního media – vodní páry a horké vody. Bezpečnost provozu těchto stanic určuje nejen spolehlivou dodávku tepla obyvatelstvu, ale především jeho bezpečnost, protože stanice jsou umístěny v zastavěném území. Nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení může být zdrojem nebo příčinou ohrožení života a zdraví zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale může vést i ke značným materiálním škodám. Mimořádné události v minulém období a výsledky inspekcí OIP ukazují i na nutnost systematické kontroly provozovatelů tlakových zařízení s nebezpečnými provozními médii – např. chemické látky a jejich směsi, chladiva a dále pak hořlaviny pod tlakem při vysokých teplotách atd. Nízké povědomí o bezpečnostních rizicích u zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, stejně jako špatný stav zařízení a obsluhy, vyžaduje zlepšení údržby, oprav a revizí i prostřednictvím přijatých opatření na základě kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Plynová zařízení

Z výsledků kontrolní činnosti OIP vyplývá, že stav provozovaného plynového zařízení není v některých subjektech stále zcela uspokojivý. Kontrolami provedenými v několika posledních letech bylo zjištěno, že systém vnitřního řízení bezpečnosti provozu vyhrazeného plynového zařízení není vždy zaveden v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno dodržování všech předpisů k zajištění BOZP. Ne vždy byla vyhledána, posouzena a zhodnocena všechna rizika možného ohrožení zdraví osob právě provozem plynového zařízení, a to nejen zaměstnanců, ale i klientů a případně i veřejnosti. Provozovatelé si sice uvědomují možná rizika ohrožení zdraví jak vlastních zaměstnanců, tak i veřejnosti, ale ne vždy k této problematice (především z finančních důvodů a neznalosti problematiky) zaujmou takové stanovisko, které by vyloučilo nebo alespoň omezilo možnost vzniku mimořádné události.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vysoké rizikovosti provozu plynových zařízení považujeme za velmi důležité prověření stavu a úrovně dodržování bezpečnostních předpisů zejména u subjektů, u kterých nebyla zatím kontrola v této oblasti provedena, anebo při předchozí kontrole byly zjištěny nedostatky, které by mohly za určitých podmínek zapříčinit vznik nehodové a v některých případech 13 i velmi tragické události (zranění zaměstnance při explozi plynu u sklářské pece v Novém Boru, popálení zaměstnance při požáru v místnosti kogenerační jednotky v bioplynové stanici v Žitíně, či úraz při demontáži plynovodu při rekonstrukci regulační stanice v Hradci Králové).

Z výše uvedených důvodů budou kontroly v roce 2019 zaměřeny na provoz vyhrazených plynových zařízení v různých oblastech výroby, provozu a služeb.

Zdvihací zařízení

V oblasti bezpečného provozu zdvihacích zařízení je nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnému provozu mobilních jeřábů a všech druhů pracovních plošin, a to jednak na základě zvýšené četnosti pracovních úrazů (smrtelných, závažných) v této oblasti, jednak v souvislosti s velkým rozvojem stávajících i nově vznikajících subjektů a s tím spojeným nárůstem výstavby nových výrobních hal a oprav stávajících subjektů. Tato zvýšená stavební aktivita se pak projevuje i v množství provozovaných půjčoven jeřábové techniky a pracovních plošin. Kontrolní činnosti se také zaměří na jeřábové zakladače, případně nově se vyskytující zdvihací zařízení, ale i zdvihací zařízení dovážená do ČR, tzn. na bezpečný provoz zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti a způsobu použití včetně prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemen.

Záměrem kontrol v této oblasti je ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby dodržují povinnosti provozovatelů vyplývající z právních a ostatních předpisů pro tato technická zařízení, a dále rovněž vyjasnit odpovědnost za jejich bezpečný provoz. Cílem preventivní kontrolní činnosti je přispět k větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících na těchto zařízeních, stejně jako zaměstnanců a dalších osob na jeřábových manipulacích nezúčastněných, avšak jejich provozem dotčených.

Elektrická zařízení

V posledních letech dochází při pohybu vozidel či mechanizmů v ochranných pásmech elektrizační soustavy resp. elektrických vedení k častému kontaktu s vodiči pod napětím. Tyto události končí v lepším případě poškozením daných strojů nebo distribučního zařízení, v horším případě zraněním či smrtí osob účastnících se těchto událostí. Vzhledem k těmto skutečnostem bude kontrolní činnost v oblasti elektrických zařízení v roce 2019 směřována zejména do oblasti zemědělských podniků. Právě jejich zaměstnanci nejčastěji manipulují zemědělskými stroji v ochranných pásmech elektrických vedení. Kontroly budou primárně zaměřeny na seznamování zaměstnanců s požadavky bezpečnosti při činnostech v ochranných pásmech elektrických vedení. Dále pak bude kontrolní činnost zaměřena na dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů o bezpečnosti provozu elektrických zařízení; tedy zejména na stav provozovaných elektrických zařízení (technický stav, kontroly, údržba, revize, provozní dokumentace) a dále jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, pracovní postupy pro činnosti na elektrických zařízeních a odborná způsobilost zaměstnanců.

Kontroly by měly mít rovněž preventivní charakter, neboť by bylo vhodné osvětou upozornit zaměstnavatele na rizika spojená s činností zemědělských strojů v ochranných pásmech elektrických vedení a přimět zaměstnavatele k dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce při provozu elektrických zařízení.

Integrovaná inspekce dle zákona č. 224/2015 sb., o prevenci závažných havárií a kontrola bezpečnostní dokumentace

SÚIP a OIP jsou společně s Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a hasičskými záchrannými sbory krajů zařazeny mezi tzv. orgány integrované inspekce. Společná pravidelná kontrola orgánů integrované inspekce spolu s krajskými úřady a Českou inspekcí životního prostředí je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.

Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu podle ročního plánu kontrol zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí, s cílem ověřit dodržování povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií nebo uložených na základě tohoto zákona v souladu s našimi kontrolními kompetencemi.

Kontrola se provádí v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora SÚIP. Každá kontrola je zakončena protokolem o kontrole a informací o výsledku kontroly zasílanou místně příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí.

Související články