Stanovisko ÚNMZ k uvádění stabilních hasicích zařízení plynových a samostatných plynných hasiv na trh

Stabilní hasicí zařízení plynové

Neboli „SHZp“ je stanovený neharmonizovaný výrobek, jehož uvádění na trh se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění (dále „zákon 22/1997“), a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění (dále „NV 163/2002“). Jedná se o soustavu, která se skládá z mechanických, elektrických a chemických komponent (včetně hasiva). Tento výrobek spadá do skupiny výrobků 10/3 podle přílohy 2 NV 163/2002 „Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu)“ a postup posuzování shody je podle § 5a tohoto NV. To vyžaduje účast třetí nezávislé strany, tzv. autorizované osoby (AO). Oprávnění posuzovat shodu SHZp s NV 163/2002 mají v České republice 2 AO, a to Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (AO 204) a PAVUS, a. s. (AO 216). Při posuzování shody postupují podle ČSN EN 15004-1 Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Navrhování, instalace a údržba.

Pro zajištění jednotného postupu AO při posuzování SHZp existují technické návody TN 10.03.17 (s hasivem CO2), TN 10.03.18 (s hasivem inertní plyny) a TN 10.03.19 (s hasivem HFC). Mezi sledovanými vlastnostmi (tabulka 4 uvedených TN) je uvedena i hasicí účinnost. V případě TN 10.03.19 se hasicí účinnost ověřuje podle ČSN EN 15004-1, čl. 6, příloha B, C a/nebo D.

Tento TN bude k 1. 10. 2020 doplněn o technickou specifikaci SHZp, vzor certifikátu, závazný seznam stanovených komponent, obsahovou náplň dokumentu DIOM a informaci o podmínkách zabudování SHZp do stavby. Důležitá informace: Pokud nebyla hasicí účinnost ověřena již při certifikaci samotného hasiva, je povinností AO vyžádat si od žadatele o certifikaci SHZp předložení dokladu o hasicí účinnosti.

Hasivo

Hasivo je stanovený neharmonizovaný výrobek, jehož uvádění na trh se řídí zákonem 22/1997 a nařízením vlády č. 173/1997 Sb. (dále „NV 173/1997“). Tento výrobek spadá do skupiny výrobků 2 podle přílohy 2 NV 173/1997 „Hasiva (kromě vody bez přísad“ a postup posuzování shody je podle § 3 odst. 4 tohoto NV. To vyžaduje účast třetí nezávislé strany, tzv. autorizované osoby (AO). Oprávnění posuzovat shodu hasiv s NV 173/1997 mají v České republice 2 AO, a to Technický ústav požární ochrany (AO 221) a PAVUS, a. s. (AO 216). Norma ČSN EN 15004-1 uvádí v tabulce 1 výčet hasiv, která lze použít do SHZp. Budou vytvořeny jednotné technické požadavky na hasiva tak, aby zahrnovaly (s ohledem na určený účel použití) i zkoušku hasicí účinnosti v souladu s ČSN EN 15004-1 normativní příloha B. Tím bude zajištěn jednotný postup AO 221 a AO 216 při posuzování hasiv a stejná úroveň certifikace.

Nyní platné certifikáty lze zrušit nebo změnit jen v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nové certifikáty budou vydávány již se zohledněním hasicí účinnosti.

Pokud autorizovaná osoba zjistí, že výrobek, jehož shodu posoudila, může ohrozit nebo ohrožuje oprávněný zájem, informuje o této skutečnosti v souladu s § 11a odst. 2 písm. e) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orgán dozoru nad trhem (v tomto případě Českou obchodní inspekci).

Zdroj: ÚNMZ
Ilustrační foto: almostafamarine.com

Související články