SÚIP v I. pololetí 2019: 12 181 kontrol a uloženy pokuty přes 185 mil. Kč

Za první pololetí letošního roku uskutečnily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 12 181 kontrol. Z tohoto počtu se 5 022 kontrol zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 2 530 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání směřovalo 4 386 kontrol a na oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 243 kontrol. Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 322 šetření příčin a okolností pracovních úrazů. Oblastní inspektoráty práce vydaly 970 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a účastnily se v 552 případech kolaudačních řízení staveb.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 17 149 nedostatků, přičemž:

  • 9 539 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení,
  • 3 197 nedostatků bylo zjištěno při kontrolách v oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Nejčastěji se zaměstnavatelé dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců, a v oblasti agenturního zaměstnávání.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání odhalily oblastní inspektoráty práce 2 331 nelegálně zaměstnaných osob (za celý loňský rok 2018 to bylo 4 583 osob). Jednalo se o 352 občanů České republiky, 1 821 cizinců a 158 občanů EU.

Za prvních 6 měsíců roku 2019 přijaly orgány inspekce práce celkem 3 519 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 2 141 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v 1 084 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a možné porušení právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 378 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

V prvním pololetí roku 2019 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 2 020 pokut v souhrnné výši 185 745 000 Kč.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP

Související články