Topiči k obsluze nízkotlakých kotlů

Zkoušku topiče (odborně způsobilý pracovník k obsluze kotlů) skládá uchazeč dle ust. § 14 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 91/1993 Sb.) před zkušební komisí. Zkušební komise se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů. Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynového zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW.

Je běžné, že držitelem osvědčení revizního technika pro parní a kapalinové kotle, tak i držitelem osvědčení pro plynová zařízení, je jedna osoba, tzn. je držitelem obou osvědčení. V takovém případě je však nutno upozornit na skutečnost, že se jedná o jednoho člena zkušební komise. Z předloženého osvědčení musí vyplývat, že dotyčný topič absolvoval zkoušku před zkušební komisí, která se skládala z předsedy a z nejméně dvou členů.

Ke zkoušce topičů může být dle ust. § 14 odst. 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb. připuštěn uchazeč, který je starší 18 let, tělesně a duševně způsobilý vykonávat práci topiče a který absolvoval alespoň týdenní praktický zácvik.

Kdo je oprávněn posuzovat platnost osvědčení? V prvé řadě musíme sdělit, že povinnosti zaměstnavatele, respektive provozovatele nízkotlaké kotelny, je zajištění platného osvědčení ve smyslu ust. § 14 vyhlášky č. 91/1993 Sb. Vzor osvědčení je pak i přílohou uvedené vyhlášky. Právní předpis pro oblast nízkotlakých kotelen nestanoví, kdo ověřuje správnost vydaného dokladu, můžeme Vám však sdělit, že zcela jistě by se jednalo o kontrolní orgány, které toto mají ve své působnosti, a to i v oblasti provozu nízkotlakých kotelen. V rámci vnitřní směrnice si zaměstnavatel dále může určit i osoby, které uvedené osvědčení a jeho správnost mohou kontrolovat, může se např. jednat o energetiky, tepelné techniky, bezpečnostní techniky, fyzické osoby způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik apod.

Související články