Uvádění sestav tlakových nádob do provozu dle směrnice ES 2014/68/EU a NV č. 219/2016 Sb.

V průběhu kontrolních činností Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zaměřených na provozování tlakových vyhrazených technických zařízení jsou opakovaně zjišťovány nedostatky ze strany provozovatelů a rovněž ze strany revizních techniků, spojené s uváděním sestav tlakových zařízení do provozu.

Řada provozovatelů (a revizní techniky nevyjímaje) si neuvědomuje zásadní změny, které do tohoto segmentu vyhrazených technických zařízení přineslo NV č. 26/2003 Sb. (implementace tzv. PEDu – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES do našeho právního řádu), které je nahrazeno v současné době platným NV č. 219/2016 Sb. (Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/68/EU). Tím nejzásadnějším faktem je ta skutečnost, že před uvedením na trh či do provozu je potřeba posouzení sestavy jednotlivých tlakových zařízení za podmínek uvedených ve výše uvedených nařízeních vlády.

Toto je zvláště patrné z dříve platného předpisu § 2 odst. 1 NV č. 26/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy tlaková zařízení a sestavy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k určenému účelu zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

Dále tak obdobně ve smyslu § 5 odst. 1 NV č. 219/2016 Sb. tlaková zařízení a sestavy mohou být dodávány na trh, a za podmínek specifikovaných výrobcem uváděny do provozu, pouze tehdy, jestliže splňují požadavky stanovené NV č. 219/2016 Sb. a jsou správně nainstalovány, udržovány a používány k určenému účelu. Splnění požadavků je následně dokladováno EU (dříve ES) prohlášením o shodě a označením štítkem s označením CE (a identifikačním číslem uznaného subjektu, př. dříve notifikované osoby, který povedl posouzení sestavy tlakových zařízení). S tím, že v drtivé většině případů je nutná součinnost uznaného subjektu (dříve notifikované osoby). Je potřebné si uvědomit, že pokud provozovatel (případně si smluvně zaváže pro zhotovení revizního technika) vytvoří sestavu tlakových zařízení, je výrobcem nového výrobku se všemi povinnostmi z tohoto plynoucími.

Dále je třeba věnovat pozornost v případě projektů zajišťovaných u provozovatele v rámci jednotlivých investičních akcí (především u těch s více dodavateli), aby sestavy tlakových zařízení byly dodavateli řádně uvedeny do provozu a řádně opatřeny stanovenou dokumentací (případně jednoznačně smluvně vymezit ten subjekt, který se prohlásí za výrobce dané sestavy a zajistí naplnění legislativních požadavků). Především se jedná o přesné vymezení rozsahu sestavy tlakových zařízení včetně použité bezpečnostní výstroje a tlakové výstroje. V praxi se bohužel často vyskytují případy, kdy např. prohlášení o shodě svými náležitostmi neodpovídají příloze 6 NV 26/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či příloze 4 NV 219/2016 Sb. Věříme, že tento článek bude impulzem pro provozovatele, výrobce sestav tlakových zařízení a v neposlední řadě i revizní techniky k zamyšlení a zkvalitnění jejich činností souvisejících s touto problematikou.

Mgr. Václav Brůžek
inspektor oddělení inspekce BOZP
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Zdroj: SÚIP, www.suip.cz

Související články