Vybíráme témata z programu TLAK 2023

Ve dnech 19.-20. září 2023 se v Průhonickém kongresovém centru FLORET uskuteční již 23. ročník největší akce v oboru vyhrazených technických tlakových zařízení. Odbornou záštitu nad akcí převzaly organizace: Vědecká rada APTI, Technická inspekce České republiky, České vysoké učení technické v Praze, ČEZ, a.s., Centrum výzkumu Řež a také Slovenská zváračská spoločnosť.

V tomto článku přinášíme abstrakt některých zajímavých témat, která budou na 23. odborném fóru TLAK 2023 přednesena.

Odborný program

Organizační pokyny pro účastníky

Přihláška on-line

Doprovodná výstava

Dokumenty ke stažení

Osvědčení o absolvování

Na akci mimo jiné zazní…

Hodnocení stavu přírubových spojů pomocí nedestruktivní metody magnetické paměti kovů (MMM)

Ing. Petr Vlček
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Petr Vlček je pracovník výzkumu a vývoje na pozici senior. Po ukončení studia na ZČU v Plzni pracoval v ÚJV Řež, a. s. a následně také i v CVŘ jako specialista na oblast NDE, kvalifikace provozních kontrol a řízení žívotnosti zařízení pro jadernou energetiku.

Nedestruktivní metoda měření magnetické paměti kovů (MMM – metal magnetic memory) umožňuje zjišťovat napětí a stav feromagnetického materiálu pomocí magnetického pole vznikající okolo zkoušené součásti. Toho bylo využito ve výzkumném projektu při ověřování možnosti kontrol přírubových spojů pomocí metody MMM a posouzení stavu utažení.

Výsledky zkoušení metodou MMM u testovaného přírubového spoje stolice potvrdily možnost hodnotit stav jejího utažení. V příspěvku bude prezentován rozsah experimentálního zkoušení a dosažené výsledky realizovaného projektu.

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů

Ing. Martin Tesař
Pokorny Industries s.r.o.

Martin Tesař je absolventem VÚT Brno a pracuje jako manažer skupiny Flange Management ve společnosti Pokorny Industries s.r.o.

Těsnost přírubového spoje ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z podstatných vlivů na výslednou těsnost přírubového spoje má typ mazacího přípravku a způsob mazání použitého spojovacího materiálu. Aby přírubový spoj bezpečně těsnil, je třeba ve výpočtech zohlednit pokud možno všechny vlivy a také všechny zúčastněné komponenty spoje. Tedy přírubu, spojovací materiál a těsnění.

Skutečnosti uvedené v tomto článku vycházení z našich rozsáhlých měření, testování a ověřování reálných vlastností maziv, jejich vliv na přenos síly ve šroubu a tím i na výslednou těsnost přírubových spojů.

Kompozitné tlakové nádoby na energetické médiá s využitím uhlíkových vláken a hľadiská hodnotenia vhodnosti na prevádzku

Ing. Lakatoš Peter, CS.c, EWE
APTI, z.s.

Štúdium absolvoval na STU v Bratislave a ukončil kandidátskou prácou na Slovenskej Akadémii vied. Neskôr som začal pracoval v oblasti technickej normalizácie. Osobitne dlohoročná spolupráca s českou technickou normalizačnou komisiou Ocel, na ktorej som mal česť participovať, a s českým normalizačným inštitútom bola prínosom pre podnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie ako aj výskumné organizácie nielen v Čechách, na Slovensku, ale i v ostatných susediacich krajinách.. V závere svojej praxe som pracoval v medzinárodných projektoch Európskej komisie zameraných na európsku technickú normalizáciu v pozíciách dlhodobéko rezidenčného kľúčového experta. V súčasnosti príležitostne spolupracujem s prof. Medovarom, ktorý je teraz zapojený do výskumných projektov na Univerzite v Udine v pozícii hosťujúceho profesora.

V súčasnej dobe sa veľa inovatívnych a výskumných kapacít sústreďuje na získanie čo najefektívnejších energetických médií. Vodík sa ukazuje, čo sa aj mnohokrák preukázalo, ako perspektívne energetické médium budúcnosti v širokej škále priemyselných odvetví. Pre mobilné aplikácie sa bežne skladuje v plynnom stave vo vysokotlakových kompozitných prebalených tlakových nádobách (COPV). Súčasná najmodernejšia technológia tlakových nádob, známa ako typ V, sa snaží nahradiť vnútornú polymérnu plynovú bariéru používanú v nádobách typu IV. Namiesto toho sa opiera o laminát z uhlíkových vlákien, ktorý poskytuje štrukturálne vlastnosti a zabraňuje úniku plynu. Dosiahnutie tejto funkcie pri vysokom tlaku predstavuje niekoľko technických problémov, ktoré doteraz zakazovali komerčné použitie. Okrem toho, tradičný výrobný proces COPV má niekoľko obmedzení, ktoré limitujú konštrukčný priestor. Automatizované umiestňovanie vlákien (AFP), vysoko flexibilná, robotická technika výroby kompozitov, má potenciál nahradiť navíjanie vlákna pri výrobe kompozitných tlakových nádob a poskytnúť cesty pre ďalšiu optimalizáciu tlakovej nádoby . Kombinácia technológie AFP a technológie typu V by mohla poskytnúť cestu pre novú generáciu vysokovýkonných kompozitných tlakových nádob. Týmto prehľadom sa pokúšame stanoviť možný východiskový stav na normotvornú prácu na pravidlách spolu so súčasným stavom technológie CPV typu V vrátane výrobného vývoja, výziev, nákladov, relevantnosti pre komerčné normy a budúcich výrobných riešení pomocou AFP.

Limity při měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry

Ing. Tomáš Macán
TESTIMA, spol. s r.o.

Tomáš Macan působí ve společnosti TESTIMA, spol. s r.o. jako NDT specialista. Po ukončení studií na ČVUT v Praze, fakultě strojní pracoval ve společnosti TEBODIN s.r.o. na pozici technologa.

Přednáška bude zaměřena na limity při měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry, tzn. jaké nejmenší tloušťky materiálu lze měřit při použití klasické dvouměničové sondy, jak nám tuto minimální tloušťku ovlivňují nátěry a jak měřit menší tloušťky. Výsledky vycházejí z praktických měření na měrkách bez nátěru a s různě tlustými nátěry. Cílem této prezentace je upozornění na chyby, které se stávají při měření tloušťky materiálu s nevhodně zvolenou sondou.

Význam analýzy porúch v posudzovaní technického stavu a v riadení rizík tlakových zariadení

Ing. Ján Kudlovský
APTI z.s.

22 rokov praxe v šotd, 12 r. riadenie VVZ voblasti spoľahlivosti a hospodárnosti v energetike, 11 rokov riaditeľ EVO, 2 roky práca experta v Iraku, obnova EVO, investičná výstavba EZ.

Príspevok nadväzuje na predchadzajúce príspevky autora na odborných akciach Tlak. Zhrňuje základné postupy posudzovania technického stavu a zvyškovej životnosti TZ. V príspevku je zdôraznené dominantné postavenie výsledkov analýz nehôd a porúch najmä v týchto oblastiach:

  • pričiny, miesta, druhy, mechanizmy, kinetika , výpočty spoľahlivosti, pohotovosti, potreby prevencie a údržby
  • vlastné údaje a údaje z obdobných zariadení a ďalšie podklady a zvolená metódika-pre analýzu a riadenie rizík.

Niektoré stránky českej a slovenskej legislatívy vo vzťahu k:

  • koncepcii zamerania legislatívy,
  • legislatíva a zhromažďovanie informácii z viacerých hľadísk, napr. prevencie, spoľahlivosti, zhromažďovania inormácii, výkonu revízii a inšpekcii, vzťahov napr. k ochrané kritickej technickej infraštruktúre a príslušnej legislatíve ČR a SR širšie spoločenské súvislosti a pod.
    V záveroch zhrnutie niektorých obmedzení metodík hodnotenia stavu, vývoj metodík, ich porovnanie, progresívny svetový vývoj v oblasti aset manažmentu a pod.

Erózno-kavitačné napadnutie tlakového potrubia

Doc. Ing. Peter Bernasovský, Ph.D.
APTI z.s.

Peter Bernasovský je dlhoročný pracovník Výskumného zváračského ústavu v Bratislave, kde rialdil diviziu Skúsenia materiálov. Má bohaté skúsenosti z oblasti zvárania a expertýzných analýz havárií kovových konštrukcií, ktoré zúročil v zahraničí (v letech 1976 až 1989 v Japonsku). Je autorem monografie „Prípady havárií zváraných konštrukcií“. V současnosti pracuje ako konzultant pre expertízne posudzovanie havárií.

Pri hodnotění životnosti tlakových potrubí pre agresívne média sa hlavne prihliada na koróznu odolnosť materiálu a často sa zabúda na chovanie materiálu v prostredí prúdiacej kvapaliny.

Príspevok popisuje prípad havárie zváraného uzla potrubného systému výrobnej jednotky Alkylácie alkalického benzínu a k následnému požiaru. V rámci príspevku je prezentováni i návrh opatrení.

Související články