VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241)
kat.č. 509593
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám;
(idt ISO 12944-9:2018);
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-9 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 1287 (13 7106)
kat.č. 509488
Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Obecné technické požadavky; Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1287 (13 7106) Zdravotnětechnické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 4957 (42 0949)
kat.č. 509364 Nástrojové oceli;
(idt ISO 4957:2018);
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4957 (42 0949) Oceli nástrojové; Vyhlášena: Únor 2019

ČSN EN 10210-2 (42 5952)
kat.č. 509374
Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu;
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 10210-2 (42 5952) Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu; Vyhlášena: Listopad 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 10462 (07 8542)
kat.č. 509633
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba;
Vydání: Srpen 2014 Změna A1; (idt ISO 10462:2013/Amd.1:2019); Vydání: Únor 2020

Související články