Změny v energetické legislativě

25. ledna 2020 nabývá platnost zákon č. 3/2020 kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Ke stejnému datu pak také nabývá platnost vyhláška o energetických specialistech.

Plné znění zákona č. 3/2020 Sb. a vyhlášky č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech naleznete ke stažení zde.

Zákon č. 3/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií

Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace

Stávající kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, které platí pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW se mění na „kontrolu provozovaného systému vytápění budovy, nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW“.

Podobně je současná povinnost k provádění kontrol klimatizačního systému s chladícím výkonem nad 12 kW změněna na  „kontrolu provozovaného systému klimatizace, nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW.“

Energetický audit

Podnikatelské subjekty, které vykazují roční obrat více než 1,3 mld. Kč, nebo zaměstnávají 250 a více osob, nebo jejichž hodnota průměrného ročního nakládání s energií je vyšší než 5 000 MWh jsou povinny jednou za 4 roky provést energetický audit.

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

Zákon zrušuje nařízení vlády č. 63/2002 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů a č. 428/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů.

Vyhláška o energetických specialistech

Materiál upravuje rozsah odborné zkoušky pro vydání oprávnění, průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla a jednací řád zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do systému průběžného vzdělávání.

Vyhláška dále upravuje rozsah údajů v tabulce, které energetický specialista předává do evidence ministerstva průmyslu a obchodu.

Zároveň se zrušují vyhlášky č. 119/2013 Sb. a č. 234/2015 Sb.

Související články