Evropská komise zveřejnila výsledky hodnocení Nového Legislativního rámce

Dne 11. 11. 2022 Evropská komise zveřejnila na portálu “Have your say” výsledky proběhlého hodnocení Nového legislativního rámce (NLF), který je tvořen Rozhodnutím 768/2008/ES a nařízením 765/2008/ES. Při hodnocení byly využity výsledky veřejné konzultace, online cíleného průzkumu, konzultací se zainteresovanými subjekty organizovaných Evropskou komisí a také studie, jejíž zpracování si Evropská komise zadala externě.

Cílem NLF je posílení vnitřního trhu a zvýšení kvality posuzování shody výrobků na tento trh uváděných. Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo od doby přijetí uvedených předpisů, zejména v kontextu digitalizace, oběhového hospodářství a začleňování environmentálních aspektů do právních předpisů týkajících se výrobků, bylo potřeba posoudit, zda je NLF i nadále vhodný pro daný účel a zajišťuje, že výrobky uváděné na trh Unie jsou bezpečné a v souladu s platnými právními předpisy. Hodnoceno bylo provádění NLF s ohledem na čtyři jeho specifické cíle, kterými jsou posílení Nového přístupu, podpora soudržnosti a souladu harmonizačních právních předpisů EU, posílení systému posuzování shody, a zvýšení srozumitelnosti a důvěryhodnosti označení CE.

Pod níže uvedenými odkazy je k dispozici podrobná hodnoticí zpráva a její shrnutí.

Související články